möbiusband

en pappersremsa som bara har en sida. – Ett möbiusband är enkelt att göra: man tar en pappers­remsa, vrider ena änden ett halvt varv och tejpar sedan ihop den med andra änden. Över­sidan av remsan i ena änden ska alltså tejpas ihop med under­sidan i andra änden. Följden blir att remsan inte längre har två åt­skilda sidor: om du börjar rita en linje på ena sidan av remsan och följer remsan så har du så småningom, utan att lyfta pennan, dragit en linje på båda sidor av papperet och kommit tillbaka där du började. – Möbius­bandet är alltså en två­dimen­sio­nell figur som bara är möjlig i tre dimen­sioner. Den är upp­kallad efter den tyska mate­ma­tikern August Ferdinand Möbius (se Wiki­pedia*: länk) som beskrev den 1858. – På engelska: Möbius strip eller Moebius strip. – Förser man möbius­bandet med en extra di­men­sion får man en klein­flaska.

näthinneprojektion

(retinal projection) – visning av bilder genom att de projiceras direkt på ögats nät­hinna (retina). Den som bilderna (som kan vara rörliga) visas för ser bilderna hängande i luften fram­för sig, men ingen annan ser dem. – Bild­erna har ingen själv­­ständig existens, utan är så kallade virtuella bilder. Man talar på engelska därför om virtual retinal display. Det finns ett fåtal kom­mersi­ella pro­­dukter för nät­hinne­projektion (se Wiki­pedia*: länk). Tekniken kan an­­vändas i så kallade inter­­aktiva glas­­ögon.

Lulzsec

Lulz Security – anonym hackar-grupp som i juni 2011 begick data­intrång mot ameri­kanska senaten samt mot kända före­tag och orga­nisa­tioner. Kallar sig också för the Lulz Boat. – Lulz­­sec meddelade i slutet av juni 2011 genom Twitter att gruppen har upplösts. – Mer i Wiki­pedia* (länk). – I mars 2012 slog FBI till mot med­lem­mar av Lulzsec, och fem personer åtalades för stämp­ling till brott. Det uppgavs då att en ledande person inom Lulzsec, Hector Mon­segure, känd som Sabu, hade tjallat på de andra sedan sommaren 2011. – I maj 2013 dömdes fyra medlemmar av Lulzsec i Stor­bri­tan­nien till fängelse­­straff. – Se också Operation Antisec.

pulserande strömförsörjning

(switching-mode power supply, förkortas smps) – alternativ till trans­formator: elektrisk om­vandlare som ”hackar sönder” strömmen genom att slå på och stänga av strömmen många gånger per sekund. Spänningen om­vandlas genom val av av- och på­slags­tid. – Puls­erande ström­för­sörj­ning har hög verk­nings­grad jämfört med vanliga trans­for­ma­torer och tar mindre plats. Tekniken används bland annat i datorer och tv-app­arater. – Läs mer i Wiki­pedia* (länk).