NetPC

nätverksberoende persondatortyp, lanserad 1997 av Microsoft och Intel som alternativ till oracles satsning på nc (network computer). Syftet var att tillhandahålla en datortyp som kunde administreras centralt. Till skillnad från Oracles nc beskrev NetPC-standarden en vanlig persondator med Windows, men den var utrustad så att all installering och uppgradering av program måste göras centralt genom nätverket. Användaren kunde inte installera något. NetPC kallas ibland för ”disklös”, men det ingick en hårddisk i specifikationen – däremot ingen diskettstation, vilket annars fanns på alla persondatorer på den tiden. Satsningen på NetPC blev kortlivad.

musknapp

fjädrande knapp på mus, används när användare vill tala om för datorn att hon vill göra något med det objekt på bildskärmen som musen pekar på. Man gör det genom att klicka på musknappen. Möss för Windows har två knappar, se vänster musknapp och höger musknapp. Möss för Macintosh har normalt bara en knapp. Andra Unix-baserade operativsystem brukar ha möss med tre knappar. För speciella tillämpningar finns möss med fler knappar. – På bärbara datorer brukar musknapparna vara inbyggda i datorn intill styrplattan. De brukar ändå kallas för musknappar. – På handhållna datorer och mobiltelefoner med pekskärm finns inga musknappar, utan man utför motsvarigheten till att klicka på andra sätt, antingen genom att knacka lätt på bildskärmen eller genom att sätta fingret eller en penna mot bildskärmen.

dll

dynamic link library – en samling programmoduler som används av flera olika program i Windows. De lagras i separata filer och har filnamnsändelsen dll.

Common language runtime

CLR – den virtuella maskin som ingår i Micro­softs* ut­veck­lings­miljö Dotnet. – CLR kör bytekod i formatet CIL (common intermediate language). CIL-bytekod kan kom­pi­le­ras från källkod i C# eller andra språk som ingår i Dotnet. Vid kör­ningen av byte­koden ”över­sätts” den av CLR till in­struk­tion­er som kan exe­kveras av datorn. CLR är alltså en parallell till Java virtual machine (JVM). – CLR är Micro­softs ut­för­ande av stan­darden CLI (Common language infrastructure) för Windows*. Det finns andra ut­för­anden av CLI som kan köras på andra operativ­system. – Läs mer på Micro­softs webb­sidor (länk).

Wamp

Windows, Apache, MySQL och PHP, Perl eller Python – en uppsättning program som används i Windows för att programmera och underhålla webbsidor. – Jäm­för med Lamp, där L står för Linux, och Mamp för Macintosh. – Wamp är inte en produkt, utan ett sam­lings­namn på många liknande produkter. – Se Wiki­pedia* (länk).

duplicera

(duplicate) – framställa en kopia eller ett duplikat (av en fil). – Ett duplikat är en kopia av filen som helhet. För operativ­systemet är duplikatet, bortsett från namnet, identiskt med origi­nalet. – I grafiska an­vändar­gräns­snitt skiljer man ibland mellan att kopiera och att duplicera. Man kopierar en del av en fil eller hela inne­hållet i filen när man arbetar i ett program, men man dupli­cerar den kom­pletta filen. På Macintosh* görs kopi­ering med tangent­kom­bi­na­tionen äpple-c inuti programm och dupli­ce­ring med äpple-dskriv­bords-ytan. – I Windows* kallas båda för kopi­ering. (Ur­sprung­ligen betydde du­pli­ce­ring att man fram­ställde ett doku­ment i två iden­tiska exem­plar, varav det ena räknades som huvud­exemplar och det andra kallades för dupli­kat.) – Se också replikera. – På engelska finns också kortformen dupe.

Intel Compute Stick

komplett dator i form av ett usb-minne. Alltså en usb-dator. Bild­skärm, tangent­bord och mus saknas. För att man ska få bild­skärm kan man ansluta Intel Compute Stick till en dator, en tv eller en separat bild­skärm. Operativ­system är för­­instal­­le­rat: man kan välja mellan Linux och Windows. — Se Intels webb­­sidor (länk). – Jäm­för med Cotton Candy† och Chromebit.

blue screen of death

”blåskärm”, bsod – när datorn låser sig och bildskärmen blir blå – välkänt fel i Windows. Text i vitt på bildskärmen beskriver felet. – Datorer med blåskärm måste startas om. Ofta finns det också ett bakom­liggande fel som måste fixas för att felet inte ska återkomma. – I Unix talar man om kernel panic.

ångra

(undo) –– upphäva den senaste åtgärden eller ändringen i ett program. Man återgår till hur det var före ändringen. Görs med ctrl-Z i Windows eller med -Z på Mac. En del program tillåter Ångra i flera led (multiple undo).

PS/2

Personal System/2 – IBM:s upp­följare till IBM PC, lanserad 1987. Be­teckningen PS/2 hör förstås ihop med operativ­systemet OS/2. På grund av önske­mål från kunderna började IBM att erbjuda PS/2 med Windows, vilket snabbt blev helt dominerande. Förutom 3,5-tumsdisketter och VGA-grafik hade PS/2 den då nya Micro Channel-bussen. IBM åter­gick i slutet av 1990-talet till produkt­namnet Personal Computer, PC.