Microsoft Bob

grafiskt användargränssnitt, avsett att vara enkelt att använda, lanserat av Microsoft 1995 och allmänt ansett som ett fiasko. Microsoft Bob hade ett användar­gräns­snitt med serie­tidnings­mässiga figurer i en hus­liknande miljö. Det skulle vara ett alternativt gräns­snitt till Windows. Men användarna klagade på att Bob var lång­samt, omständligt och resurs­krävande, och i början av 1996 drogs Bob tillbaka från marknaden. – Läs historien om Bob här eller på Wikipedia.

Himan

ett skadligt program som ger an­griparen möjlig­het att fjärr­styra det an­gripna systemet. – Himan rapport­erar privat in­forma­tion till an­grip­aren och registre­rar allt som an­vänd­arna gör på inter­net. Det hjälper an­grip­aren att kart­lägga det an­gripna nät­verket, vilket kan under­lätta nya an­grepp. – Himan sprids som ett virus in­bäddat i ett Word-dokument, men när det har in­­stall­erat sig på den an­gripna datorn beter det sig som en trojansk häst. Himan, som an­griper datorer med Windows, upp­täcktes 2013. – En ut­förlig be­skriv­ning finns på Check­points webb­plats.

ssdt-attack

sätt att kringgå säkerhetssystem i Windows. Det fungerar genom manipulation av den inre kommunikationen (system­anrop) i operativ­systemet. En ssdt-attack fungerar på säkerhets­system som använder så kallad ssdt hooking, vilket innebär att säkerhets­systemet för legitima ändamål ändrar vissa system­anrop – se ssdt. En ssdt-attack riktar sig mot just de ändringarna och får dem att be­handla angreppet som ett legitimt program. Resultatet kan bli att an­griparen får rättig­heter som administratör av pro­grammet. Ssdt-attacker blev kända i maj 2010.

PC-Dos

det operativsystem (eller program­­laddnings­­system) som Micro­­soft* ut­vecklade för IBM:s* personal computer (PC), lanserad 1981. – PC-Dos var en vidare­­utveck­ling av Qdos. PC-Dos blev under 1980-talet världens van­ligaste operativ­­system, och det ingick i de första tre ver­sionerna av Windows. När Micro­­soft sålde det hette det MS-Dos. – PC-Dos/MS-Dos kallas ofta bara för Dos, men det har funnits fler operativ­­system med namn på Dos – se dos. I början av 1990-talet trängdes PC-Dos undan­ av Windows.

Azure Remoteapp

version av Windows som virtuellt skriv­bord. En för­hands­version släpptes i maj 2014. Med Azure Remoteapp ska en an­vändare kunna köra sitt exemplar av Windows från vilken dator som helst. Det blir ungefär som att ladda ner en webb­sida som man jobbar mot. An­vändarens pro­gram och filer ska vara lagrade på en server i molnet. Det som visas på an­vändarens bild­skärm är en mycket tunn klient, medan all program­körning och data­lagring sker på servern. – Azure Remote­app om­­nämndes först i maj 2013, då under arbets­­namnet Mohoro. – Läs mer på remote­app.windows­azure.com. – Mohoro är en stad i ögruppen Komorerna i Indiska oceanen. – Se också Azure.

abort

stopp, nödstopp – to abort – stoppa, nödstoppa – att avbryta ett program omedel­bart, utan att datorn först sparar filer på ett ordnat sätt. – In­struk­tionen före­kom i dos och innebar att användaren kom till­baka till C-prompten. – Att göra en ordnad av­stäng­ning, däremot, där resultatet av arbetet sparas, kallas för att av­sluta, på engelska exit (i Windows*) eller quit (i Mac*). – Abort är ett av de klas­siska fyra alter­na­tiven Abort, retry, ignore, fail?.

Xampp

Cross-platform (=X), apache, mysql samt php och perl – en upp­sätt­ning program som till­sammans används för att pro­gram­mera och under­hålla webb­sidor. Program­paketet är inte avsett för att driva webb­servrar, men det används ändå för det ända­målet. – Alla program som ingår i Xampp är skrivna i öppen käll­kod och levereras som fri mjuk­vara. – Xampp utvecklas av det tyska pro­jektet Apache Friends. Program­paketet finns för Linux, Mac, solaris (tidigare) och Windows, och kan laddas ner gratis från apachefriends.org. – Namnet Xampp an­spelar på Lamp och liknande program­paket.

traybar

systemfältet – det fält längst ned till höger i Windows som visar de program som alltid är på i bakgrunden samt klockslag. Genom att högerklicka i systemfältet får man upp en meny där man kan ändra diverse inställningar samt komma åt aktivitetshanteraren (task manager).

aktivitetshanteraren

fönster i Windows som ger användaren direktkontroll av datorn: man ser vilka program och processer som är aktiva, hur mycket minne och processorkapacitet de tar upp samt den totala belastningen på processor och minne. Från aktivitetshanteraren kan användaren stänga av (tvångsavsluta) program som krånglar. Man kommer åt aktivitetshanteraren genom att trycka på ctrl-skift-esc. – På engelska: task manager.