Cygwin

en uppsättning verktyg för anpassning av Unix-baserade program för Windows. – Med Cygwin kan man anpassa (porta) Unix­program så att de kan köras i Windows utan större ändringar. Det ingår ett bibliotek som anpassar system­anropen i Unix till Windows och omvänt. – Ob­ser­vera att Cygwin inte är till för http://it-ord.idg.se/ord/emulera/. Det krävs en del arbete för att existerande program för Unix ska kunna köras i Cygwin. – Cygwin ut­veck­lades på 1990-talet på före­taget Cygnus Solutions som 1999 slogs ihop med Red Hat. Cygwin utvecklas som fri mjukvara, och finns på cygwin.com.

Ipod

bärbar musikspelare från Apple, lanserad i oktober 2001. Apple skriver iPod (se också pod). – Den första Ipod var den första musik­­spelaren som hade inbyggd hård­­disk i stället för halv­­ledar­­minne. Det gjorde att den fick en ka­pa­ci­tet på många giga­­byte, vilket då var mycket mer än någon kon­kur­re­rande musik­­spelare hade. Senare fick Ipod halv­ledar­minne (flash­­minne). – Ipod kan också an­­vändas som flytt­­bar hård­disk och lagra alla slags filer. Den är gjord för att fungera ihop med pro­grammet Itunes. – Ipod blev en kom­­mer­si­ell succé, pla­gi­e­rades flitigt och an­­passades 2003 till Windows*. Fram­­gången fort­satte när Apple 2003 lanserade itunes Music Store. I början av 2004 slöt Apple avtal med HP om att HP skulle sälja Ipod under sitt eget namn, men HP slutade med Ipod i juli 2005.– Ipod Classic lades ner i september 2014. Den var en vidare­ut­veckling av den ur­sprungliga Ipod;– Ipod Nano har en liten pek­skärm, men saknar den karakteristiska ringen;– Ipod Shuffle är mycket liten, saknar bild­­skärm och tecken­fönster och kan bara spela låtarna i tur och ordning eller i slump­­mässig ordning (därav namnet Shuffle, blanda, stuva om);– Ipod Touch är en Ipod med bild­skärm. Den liknar en Iphone och kan köra program för Iphone, men saknar telefon. – Läs mer på Apples webb­sidor (länk). – Se också Iphone och Ipad.

Pagemaker

det första programmet för layout och sidframställning på dator, släppt 1985. – Page­maker använde det grafiska an­vändar­gräns­snittetMac (kort därefter också i Windows), sid­be­skriv­nings­språket post­script från Adobe och de första eko­no­miskt över­kom­liga laser­skrivarna. Page­maker, som ut­veck­lades och såldes av före­taget Aldus, blev in­led­ningen till den stora om­välv­ningen av tid­nings- och tryck­saks­pro­duk­tion som på mindre än tio år slutade med att prak­tiskt taget allt som trycks skrivs och formges på datorer. – Page­maker visade sig snart vara mer lämp­ligt för pro­duk­tion av enstaka sidor än för tid­nings­form­giv­ning, så i tid­nings­bran­schen kon­kur­re­rades det ut av Quark­xpress, senare av Adobes In­design. – 1995 köpte Adobe Aldus, som då upp­hörde att existera som varu­märke. – 2004 med­de­lade Adobe att Page­maker inte ska ut­veck­las mer. An­vänd­arna upp­ma­nades att gå över till In­design. Men när detta skrivs (2015) mark­nads­för Adobe fort­farande ver­sion 7 av Page­maker, släppt 2001. – Läs mer på Adobes webb­sidor (länk).

Zeus

trojansk häst som stjäl information om bankkonton. – Zeus upptäcktes 2007, och uppges ha infekterat flera miljoner datorer bara i USA. Zeus, som bara angriper datorer med Windows, anses svårt att upptäcka och oskadliggöra, även med antivirusprogram. – Mer i Wikipedia* (länk).

ctrl-alt-delete

samtidig nertryckning av tangenterna ctrl, alt och delete. – Det var datorns ”nöd­broms” i äldre versioner av Windows och Dos. I senare versioner av Windows (från Vista) öppnar ctrl-alt-delete i stället ett fönster där man kan se vilka program och processer som är aktiva, be­last­ningen på pro­cessor och minne samt ifall något pro­gram har låst sig. Användaren kan då stoppa krånglande program eller stänga av datorn helt. – Men i äldre versioner av Dos och Windows stoppade ctrl-alt-delete aktiva program direkt. I senare versioner av Windows använder man tangent­­kombi­na­tionen ctrl-skift-esc för att stoppa en programkörning direkt. – Det var David Bradley (länk), då på IBM, som hittade på ctrl‑alt‑delete 1980 eller 1981. Den aviga tangent­­­kombi­na­tionen är vald för att man inte ska komma åt den av miss­­tag. (Se också tröga tangenter.) – – På Mac­intosh mot­svaras ctrl‑alt‑delete av cmd‑alt‑esc.

Crusoe

strömsnål processor för bärbara datorer från nerlagda Transmeta. – Crusoe visades upp första gången i januari 2000. Tillverkningen upphörde definitivt 2007. – Crusoe byggde på en kombination av kretsar och mjukvara och innehöll relativt få transistorer. Tack vare mjukvaran kunde den översätta (kod­morfa) in­struk­tioner avsedda för Intel–pro­ces­sorer till sin egen in­struk­tions­­upp­­sätt­ning, alltså uppträda som en Intel-processor och köra Windows. An­vänd­arna skulle kunna upp­datera pro­­cessorn genom att läsa in ny mjukvara.

Chandler

personlig informationshanterare (e‑post­program, adressbok, kalender med mera), skriven i öppen käll­kod. I praktiken nerlagd sedan 2009. – Pro­grammet utvecklades inom Open source applications foundation (av allt att döma nerlagd), grundad av Mitch Kapor. Bland utvecklarna fanns Andy Hertzfeld. Ver­sion 1.0 blev klar 2008 efter många års arbete, och kunde då laddas ner från chandlerproject.org (stängd). – Chandler blev inte särskilt spritt, och arbetet har i praktiken legat nere sedan 2009, då de anställda sades upp. – Chandler fungerade i Windows, Linux och på Mac. En upp­följare, Chandler2, på­börjades 2009, även den nerlagd eller vilande. – Programmet var uppkallat efter för­fattaren Raymond Chandler (1888——1959, se Wikipedia*: länk). – Ut­vecklingen av Chandler beskrevs i boken Dreaming in code från 2008, skriven av Scott Rosen­berg, se dreamingincode.com.

finger

en gammal, numera sällan använd, funktion i Unix som tar fram kortfattad information om alla som är anslutna till ett nätverk, eller om enstaka användare. Framför allt kunde det tala om vem som var innehavare av en given e-post­adress. Det användes för att hämta användarnas plan file. – finger (stavas så), som i grunden är ett protokoll, har funnits sedan 1970-talet. Det specificeras i rfc* nummer 1288 (länk). – På grund av att informationen om användarna kunde missbrukas har praktiskt taget alla nätverk stängt av möjligheten att använda finger. – finger har också funnits för Windows*.

Kodi

(tidigare Xbmc) – mediespelare skriven i fri och öppen källkod för Linux, Mac och Windows. – Kodi kan visa upp video och bilder samt spela upp musik, och har goda möjlig­heter för den som vill utveckla tilläggs­funktioner. – Kodi hette först Xbox Media Center, sedan Xbmc, och har alltid utveck­lats fri­stå­ende från micro­soft. – Kodi utvecklas av stiftelsen XBMC Foundation (som i mars 2015 inte har bytt namn). – Se kodi.tv.