Chandler

personlig informationshanterare (e‑post­program, adressbok, kalender med mera), skriven i öppen käll­kod. I praktiken nerlagd sedan 2009. – Pro­grammet utvecklades inom Open source applications foundation (av allt att döma nerlagd), grundad av Mitch Kapor. Bland utvecklarna fanns Andy Hertzfeld. Ver­sion 1.0 blev klar 2008 efter många års arbete, och kunde då laddas ner från chandlerproject.org (stängd). – Chandler blev inte särskilt spritt, och arbetet har i praktiken legat nere sedan 2009, då de anställda sades upp. – Chandler fungerade i Windows, Linux och på Mac. En upp­följare, Chandler2, på­börjades 2009, även den nerlagd eller vilande. – Programmet var uppkallat efter för­fattaren Raymond Chandler (1888——1959, se Wikipedia*: länk). – Ut­vecklingen av Chandler beskrevs i boken Dreaming in code från 2008, skriven av Scott Rosen­berg, se dreamingincode.com.

finger

en gammal, numera sällan använd, funktion i Unix som tar fram kortfattad information om alla som är anslutna till ett nätverk, eller om enstaka användare. Framför allt kunde det tala om vem som var innehavare av en given e-post­adress. Det användes för att hämta användarnas plan file. – finger (stavas så), som i grunden är ett protokoll, har funnits sedan 1970-talet. Det specificeras i rfc* nummer 1288 (länk). – På grund av att informationen om användarna kunde missbrukas har praktiskt taget alla nätverk stängt av möjligheten att använda finger. – finger har också funnits för Windows*.

Microsoft Office

paket med kontors­program från Micro­soft*. – Micro­soft Office är sedan slutet av 1990-talet de helt do­mi­ne­rande kon­tors­pro­gram­men. Lik­nande program från andra företag måste, för att ha en chans att över­leva, kunna läsa och fram­ställa filer i samma fil­format som Micro­soft Office. – I Micro­soft Office ingår ord­be­hand­laren Word, kalkyl­arket Excel, e-post­klienten Outlook, bild­spels-pro­grammet power­point, data­bas­hante­raren Access och andra program. – Micro­soft Office finns för Windows och Mac. I maj 2010 släppte Micro­soft två gratis­versioner av Office: Office Starter 2010 (klicka här), som är en annons­finansi­erad enklare version av Office, och som in­stal­leras på an­vända­rens hård­disk, och Office Web Apps (klicka här), som körs i en webb­läsare. 2011 kom Office 365, som körs från molnet. Det innebär att an­vändaren inte behöver ha några program in­stal­le­rade på sin dator: när hon ska köra ett Office­program laddar hon ner det från Micro­softs servrar på inter­net med hjälp av en webb­läsare. – Läs mer på Micro­softs webb­sidor (länk). – Micro­soft Office har fått många efter­följare som heter något på Office. Det finns bland annat Apache Open Office och det som kallas för Office 2.0.

Windows Live

avvecklat varumärke för ett utbud av tjänster från Microsoft. Varumärket (men inte nödvändigtvis tjänsterna) avvecklades under 2012. De flesta av tjänsterna i Windows Live kördes i webbläsare, men det fanns också tjänster som körs i installerade program. Windows Live har tjänster för e-post, adresser, foton, snabbmeddelanden, lagring av filer på internet och annat. Sökmotorn Bing ingick från början i Windows Live under namnet Windows Live Search. – Windows Live startades 2005 och tog då över många tjänster som tidigare gått under MSN. I maj 2012 meddelade Microsoft att varumärket Windows Live ska avvecklas. Tjänsterna ska finnas kvar, men kopplas till Windows 8 och Microsoft-konto (Microsoft Account).

Kodi

(tidigare Xbmc) – mediespelare skriven i fri och öppen källkod för Linux, Mac och Windows. – Kodi kan visa upp video och bilder samt spela upp musik, och har goda möjlig­heter för den som vill utveckla tilläggs­funktioner. – Kodi hette först Xbox Media Center, sedan Xbmc, och har alltid utveck­lats fri­stå­ende från micro­soft. – Kodi utvecklas av stiftelsen XBMC Foundation (som i mars 2015 inte har bytt namn). – Se kodi.tv.