html

hypertext markup language. Det språk som används för att skriva webbsidor. Textens och sidans utformning, liksom länkar till andra webbsidor, anges med enkla koder, taggar, som blir osynliga för användaren när man tar upp sidan i en webbläsare. Html är en tillämpning av sgml. Se även dynamisk html, xml, xhtml och Compact HTML. – Version 5 av html, html5, är en radikal omarbetning.

ebxml

electronic business xml. En internationell satsning på att undersöka de tekniska förutsättningarna för användning av xml för webbaserad handel över gränserna. Det finns alltså ingen variant av xml som heter ebxml. Bakom initiativet står FN-organet Cefact och branschorganisationen Oasis.

dom

document object model – specifikation från World Wide Web-konsortiet för hur xml– och html-dokument ska kunna hanteras som objekt av programmerare. Man ska kunna skapa dokument, söka i dem och ändra dem. Gränssnittet är skrivet i Java. Dom ska inte förväxlas med Microsofts specifikation dcom.

web services

tjänstegränssnitt, webbtjänstgränssnitt – standardiserade system för utbyte av information och tjänster mellan webb­platser. (Jäm­för med soa, som är samma princip tillämpad på dator­program i all­män­het.) – Ob­ser­vera att web services inte avser tjänster för webb­sidans be­sök­are, utan tjänster som it-system till­handa­håller för att pro­gram­me­rare ska kunna använda dem. (Pro­gram­me­raren behöver därför inte pro­gram­mera tjänsten själv, hon får den fix och färdig.) – Ett exempel på vad som blir möjligt med tjänste­gräns­snitt är att en kund som köper en resa på en resebyrås webb­plats kan be resebyråns webb­plats att beställa en hyrbil från en bil­uthyr­nings­firma. Det ska gå även om resebyrån inte har något or­ga­ni­serat sam­arbete med bil­ut­hyraren. Rese­byråns webbplats förser bil­ut­hyraren med den in­for­ma­tion som behövs, och ger sedan kunden en be­kräft­else. – Web services ska bygga på bransch­stan­darder som xml, html och ebxml. – Termen web services lanserades av Hewlett-Packard år 2000, och slog snabbt igenom, åtminstone som buzzword. I februari 2002 grundades Web services interoperability organization (länk), som ska se till att web services från olika leverantörer fungerar ihop.

dtd

document type definition, dokument­typs­definition – inom xml och sgml: specifikation av hur ett doku­ment av en viss typ ska vara upp­byggt. Dtd:n för ett brev kan omfatta delarna adressat, av­sändare, häls­nings­fras, text och av­slut­nings­fras i denna ordning. Delarna kan i sin tur delas upp i mindre delar. Adressat kan bestå av namn, ut­del­nings­adress, post­nummer och ort. – En dtd fungerar som en mall för skribenten. Den under­lättar också grafisk pre­sen­ta­tion av doku­mentet samt auto­ma­tisk sökning och lagring av data. Ett dator­program kan till exempel med hjälp av dtd:n auto­ma­tiskt hitta adress­upgifter i ett brev och lagra dem i en databas. – Jäm­för med parser.

yaml

språk för beskrivning av data som ska över­föras via inter­net. Det är ett enklare alter­na­tiv till xml. – Yaml är ett format för data, och säger inget om hur dessa data ska pre­sen­teras för an­vändaren. En för­enklad ver­sion av yaml är Json. – Namnet yaml lär först ha stått för ”yet another markup language”, men står numera offi­ci­ellt för ”yaml ain’t markup language”, en så kallad re­kursiv för­kort­ning. – Läs mer på yaml.org.

News industry text format

Nitf – xml-baserad standard för upp­märk­ning av nyhets­tele­gram, dels med upp­del­ning i rubrik, ingress, bröd­text, bild­text och så vidare, dels med an­givande av kate­go­ri (in­rikes, ut­rikes, sport etcetera) med under­avdel­ningar. – For­matet ut­veck­lades på 1990-talet och finns fort­farande kvar, se här. – Jäm­för med Newsml.

vrml

virtual reality modeling language – äldre filformat för tre­­dimen­sion­ella bilder som ska visas i webb­läsare. Det handlar inte om att ge ett tre­dimen­sion­ellt (stereo­skop­iskt) intryck, utan om att rita miljöer i tre dimensioner, så att de kan visas på bild­skärmen som sedda från olika rikt­ningar. – Vrml lanserades 1994 och är numera ovanligt. Det användes på 1990-talet för att skapa så kallade virtuella världar som användaren kan ta sig runt i genom att peka och klicka. – Vrml är ett text­­fil­­format som liknar html, och det är mycket lång­­sammare än speciella datoranimerings-program som Flash. – Vrml har ersatts av det xml-baserade x3d. – Vrml hette från början virtual reality markup language.

xquery

språk för sökningar i xml-dokument. – Tanken bakom xquery är att man ska kunna söka efter in­for­ma­tion på ett enhetligt sätt i alla former av xml. Det ska fungera oavsett om in­for­ma­tionen är lagrad direkt i xml eller om den är lagrad i annan form, men pre­sen­te­ras i xml-format. – Språket utvecklas av en arbets­grupp under W3C, och fanns 2010 bara som förslag. – Läs mer här.