tjocka data

(thick data) – informa­tion som inte kan beskrivas enbart med siffror eller i enkla tabeller. – Tjocka data är informa­tion som tillför samman­hang till rena data: kvalitativa data i stället för bara kvantita­tiva data. Se också information. – Ut­trycket thick data anspelar på big data. – Se artikeln Beyond just big data (länk) av Paul McFedries.

[data] [ändrad 13 november 2018]