information

  1. – meddelande eller observation som ger mot­tagaren kun­skap. – Information de­fi­ni­eras av Internationella standardiseringsorganisationen, ISO, som kunskap gällande objekt, såsom fakta, händelser, saker, processer eller idéer, inklusive begrepp, som i ett givet samman­­hang har en bestämd mening. – Tidigare definierade ISO information som data som är meningsfulla för en människa i ett givet samman­­hang. Enkelt uttryckt: data blir information om det är svaret på en fråga som någon faktiskt ställer. – Läs också om DIKW;
  2. – i informationsteori är in­for­ma­tion allt som är oförutsägbart för mottagaren. (Mottagaren kan vara en levande varelse eller en maskin.) En godtycklig siffer­serie kan alltså i informationsteori räknas som information, även om den inte står för något. Den tekniska utrustningen hanterar ju alla sifferserier enligt samma logik, oavsett vad de betyder för mottagaren. Det viktiga här är att siffer­­serien har ett mönster som gör att den kan skiljas från andra sifferserier. – Se också entropi och den matematiska betydelsen av slumptal;
  3. – i tele- och radio­kommu­nika­tion är in­for­ma­tion den signal som man vill skilja från bruset. Infor­ma­tion i denna be­märk­else kan finnas både i medde­landen skapade av män­niskor och i naturliga fenomen som ljud, lukt och färg.

[data] [elektronisk kommunikation] [filosofi] [fysik] [ändrad 4 januari 2021]

Dagens ord: 2015-10-09