information

  1. – meddelande eller observation som ger mot­tagaren kun­skap. – Information de­fi­ni­eras av Inter­­nation­ella stan­dardi­se­rings­orga­nisa­tionen, ISO, som kunskap gällande objekt, såsom fakta, händelser, saker, pro­­cesser eller idéer, inklusive begrepp, som i ett givet samman­­hang har en bestämd mening. – Ti­di­gare definierade ISO in­for­ma­tion som data som är meningsfulla för en människa i ett givet samman­­hang. Enkelt uttryckt: data blir information om det är svaret på en fråga som någon faktiskt ställer;
  2. – i informationsteori är in­for­ma­tion allt som är oförutsägbart för mottagaren. (Mottagaren kan vara en levande varelse eller en maskin.) En godtycklig siffer­serie kan alltså i in­for­ma­tions­teori räknas som information, även om den inte står för något. Den tekniska ut­rust­ningen hanterar ju alla sifferserier enligt samma logik, oavsett vad de betyder för mot­tagaren. Det viktiga här är att siffer­­serien har ett mönster som gör att den kan skiljas från andra sifferserier. – Se också entropi och den matematiska betydelsen av slumptal;
  3. – i tele- och radio­kommu­nika­tion är in­for­ma­tion den signal som man vill skilja från bruset. Infor­ma­tion i denna be­märk­else kan finnas både i medde­landen skapade av män­niskor och i naturliga fenomen som ljud, lukt och färg.

[data] [elektronisk kommunikation] [filosofi] [fysik] [ändrad 4 januari 2021]

Dagens ord: 2015-10-09