big data

”stordata” – mycket stora data­mängder som kräver speciella metoder för analys. – Ut­trycket blev vanligt under 2011. Det syftar oftast på ostruk­tu­re­rade data, alltså sådana data som inte kan ordnas i tabeller eller kalkylark. Ett kr­iterium är att data­mängderna är så stora att de i praktiken inte kan be­ar­betas med tradi­tio­nella program för analys och datautvinning. – Om­råden där man talar om big data är analys av stora text­mängder (direkt från internet eller från stora sociala medier), hälso­vård, analys och kate­gori­se­ring av foto­gra­fier och andra bilder, meteoro­logi, klimat­analys och data från handel. – Datorer som hanterar sådana stora data­mängder kallas ibland på engelska för super­crunchers. – Jämför med tjocka data och mörka data.