Ponzi scheme

Ponzisvindel eller bara en Ponzi – bedrägeri i form av ett pyramid­spel. De första som går med kan faktiskt vinna pengar, men de som går med senare får stå för pengarna. – Del­tag­arna satsar pengar och utlovas hög avkastning, kanske 30 pro­cent per månad. Det får också de första deltagarna. Avkast­ningen betalas nämligen med pengar som senare tillkommande deltagare sätter in. Men när det inte längre går att rekryt­era nya deltagare avslöjas svindeln: pengarna har aldrig invest­erats i produktiv, lönsam verksamhet.  – Se också the greater fool theory. – Uppkallad efter den italienska bedrag­aren Carlo Ponzi (18821949), som efter fängelsestraff i USA blev ekonomisk rådgiv­are åt Italiens diktator Benito Mussolini. – Ponzisvindel är en vanlig form av bedräg­eri på internet. – En webbsida om Carlo Ponzi finns här (borttagen, arkiverad). – Läs också om pyramidförsäljning.

[bluff och båg] [juridik] [ändrad 3 december 2018]

kleinflaska

en tänkt geometrisk figur som bara kan finnas i en (minst) fyr­dimen­sion­ell rymd. – Kleinflaskor åstadkoms genom att man sätter ihop de båda ändarna av ett böjligt rör på ett sådant sätt att utsidan av den ena änden sätts ihop med insidan av den andra änden. Flaskan har därför inte in- och utsida, utan det är samma yta. Kleinflaskan kan ses som ett möbius­band med en extra dimen­sion. – Att göra en kleinflaska i vår tredimension­ella värld är som sagt omöj­ligt, men det till­verkas fusk­ver­sioner, se kleinbottle.com. – Kleinflaskan är upp­kallad efter den tyska mate­ma­tikern Felix Klein, se Wikipedia, som beskrev den 1882.

[matematik] [ändrad 1 mars 2018]