porn block

informell benämning på en brittisk lag som förbjuder kommersiella webbsajter att visa pornografi för personer under 18 år. – Lagen röstades igenom i december 2018 och träder i kraft i april 2019. Alla som besöker en pornografisk sajt från en brittisk IP‑adress måste kunna visa att de har fyllt 18 år. Sajter som bryter mot lagen kan bötfällas med upp till 250 000 pund. – Se lagförslag från brittiska regeringen. – Det har påpekats att ett av de företag som tillhandahåller system för intygande av ålder, Mindgeek (mindgeek.com), också driver några av de största porrsajterna.

[lagar] [yttrandefrihet] [19 januari 2019]

porch pirate

”verandarövare” – en som stjäl paket som har lämnats utanför mottagarens ytterdörr. Sådana stölder har blivit ett växande problem eftersom allt fler beställer varor genom internet för hemleverans. Företag som Amazon försöker därför införa system där budet kan låsa upp ytterdörren eller garagedörren med kodlås och lämna paketet innanför. (Porch betyder veranda – många amerikanska hus har en veranda på framsidan.)

[jargong] [juridik] [8 januari 2019]

licensserver

server som i ett företagsnätverk hanterar användarnas tillgång till program som kräver licens. När en användare begär att få använda ett program som kräver licens kontrollerar servern först att det finns licenser lediga. Om det finns en ledig licens får användaren en nyckel som ger henne tillgång till det efterfrågade programmet. Förutsättningen är att licenserna tillhör ett företag eller annan organisation och att antalet samtidiga användare är begränsat. Servern är ett program, inte nödvändigtvis en särskild dator. – På engelska: software license server eller bara license server.

[licenser] [20 december 2018]

immateriell egendom

egendom som inte har materiell form. Det är sådant som konstnärliga verk som skyddas av upphovsrätt, patent och namn på företag och produkter (varumärken). Se också immaterialrätt.– Immateriella tillgångar är ett vidare begrepp som omfattar sådant som kunskap, erfarenhet och goodwill – det är värdefullt, men det kan inte skyddas av patent eller upphovsrätt. När det gäller egendom i materiell form skiljer man mellan fast egendom (mark, hus) och lös egendom. – På engelska talar man om intellectual property och det vidare begreppet intangible property, som också kan inbegripa skulder och andra åtaganden. 

[företag och ekonomi] [juridik] [5 december 2018]

skada

i juridik: ofördelaktig inverkan som kan värderas i pengar. Skada kan drabba personer, föremål eller intressen. Det finns också ideell skada som inte kan värderas i pengar på samma sätt: kränkningar, sveda och värk, bestående men. Man talar också om olägenheter: onödiga besvär och obehag, störningar, buller.

[juridik] [21 november 2018]

LOT Network

en sammanslutning av företag som motarbetar patenttroll. Medlemsföretagen förbinder sig att skydda varandra mot patenttroll genom en bindande överenskommelse: om något av medlemsföretagen säljer ett patent till ett patenttroll så får alla andra medlemsföretag därigenom automatiskt licens till patentet. De blir på så sätt oåtkomliga för stämningar för patentintrång. Men så länge som medlemsföretagen själva äger patenten får de disponera sina patent som de vill: de kan till exempel stämma varandra för patentintrång. – LOT Network erbjuder dessutom nya medlemmar att välja tre patent som har donerats av medlemsföretag: de nya medlemmarna blir ägare till patenten utan andra förbehåll än de som följer av medlemskapet i LOT Network. – LOT står för License on transfer. Organisationen bildades 2014 på initiativ av Google. Bland medlemmarna finns ledande it-företag och företag inom andra branscher, som bilindustrin (lista). –Se lotnet.com. – Läs också om Open invention network (OIN).

[förkortningar på L] [organisationer] [patent] [15 oktober 2018]