Nyquists lag

princip som anger den lägsta samplings-­frekvens som kan användas vid digital inspel­ning av ljud och bild. – Samplingsfrekvensen (Nyquistfrekvensen) måste vara minst dubbelt så hög som den högsta frekvens som ska spelas in (i praktiken något högre). Annars blir inte bara ljudkvaliteten lidande, det uppstår också störande bieffekter (artefakter). Till exempel samplas ljudet till en musik‑CD med en frekvens på 44 100 hertz. Det är mer än dubbelt så mycket som 20 000 hertz, vilket brukar räknas som den högsta frekvens som ett mänskligt öra kan upp­fatta. Detta är en tillämpning av Nyquists lag. – Kallas också: Nyquist–Shannons samplingsteorem, Nyquist­krite­riet eller bara samplingsteoremet. – Se också vikning. – Lagen formulerades av den svenskfödde vetenskapsmannen Harry Nyquist (1889—1976, se Wikipedia) som på Bell Labs samarbetade med Claude Shannon. De lade tillsammans grunden till den matematiska teorin om tele- och datakommunika­tion. Shannon och Nyquist formulerade principen ungefär samtidigt. – Harry Ny­quist konstruerade också 1924 en fax (”telefotograf”) som sedan tillverkades av AT&T.

[datakommunikation] [fysik] [lagar] [ändrad 29 mars 2023]