digital

  1. – uttryckt med siffror – om information och mätningar: uttryckt i sifferform och som exakta tal. Vid behov avrundas talen. Alter­na­tivet är analog. – An­led­ningen till att datorer arbetar med data i digital form är att digitala data kan be­ar­betas och kopieras gång på gång utan att infor­ma­tionen blir svårare för datorn att avläsa rätt. Even­tu­ella fel kan rättas till med hjälp av kontroll­siffror. – Ob­ser­vera att det vanliga decimala tal­systemet med siffrorna 0——9 är precis lika digitalt som det binära tal­systemet med ettor och nollor –– det som används i datorer. Skill­naden är praktisk, inte prin­ci­piell. – Se också numerisk;
  2. – allmänt ord för allt som är baserat på inter­net och data­teknik, som det digitala sam­hället, till exempel i uttryck som den digitala klyftan och digitalisering. – Jäm­för med cyber och e-;
  3. – företaget Digital†, se Digital Equipment Corporation† (köpt av Hewlett-Packard).