Wiener, Norbert

(1894—1964) – mannen bakom termen cyber­netik. – Nor­bert Wiener var ma­te­ma­tisk forskare på MIT. Under andra världs­­kriget stu­de­ra­de han styr­­system för missiler, in­tres­se­ra­de sig för prin­ciper som åter­kopp­ling samt män­ni­skans roll i systemet, och drog pa­ral­lel­ler mellan män­ni­skor och tek­niska system. Re­sul­tatet blev boken Cyber­netics: or control and com­munica­tion in the animal and the machine från 1948 (Ma­te­ria, maskiner, män­ni­skor, 1952), som gjorde cyber­netik till en mode­­veten­­skap.

[datorvetenskap] [it-historia] [norbert wiener] [personer] [ändrad 19 november 2017]

cybernetik

studiet av styrsystem i maskiner, människor och levande varelser, sär­skilt kommu­nika­tion och återkoppling. Nära besläktat med system­­teori och informations­teori samt datorvetenskap. Ordet används numera sällan som benämning på en vetenskaplig disciplin. – Benämningen cybernetik i denna betydelse infördes 1948 av Norbert Wiener, och den har gett oss kort­f­ormen cyber. Den franska veten­­skaps­mannen André Marie Ampère (1775—1836, se Wikipedia) myntade ordet redan 1831, men då i be­tydelsen vetenskapen om politisk ledning av människor. – Enligt vetenskapshistorikern David A Mindell  (länk) var det som Wiener döpte till cybernetik en sammanställning av kunskaper och erfarenheter som redan var kända och tillämpade av praktiker – se hans bok Between human and machine från 2002 (länk). – Ordet cybernetik kommer av grekiska kybernetes – styr­man.

[cyber] [datorvetenskap] [ändrad 18 april 2020]