NetPC

nätverksberoende persondatortyp, lanserad 1997 av Microsoft och Intel som alternativ till oracles satsning på nc (network computer). Syftet var att tillhandahålla en datortyp som kunde administreras centralt. Till skillnad från Oracles nc beskrev NetPC-standarden en vanlig persondator med Windows, men den var utrustad så att all installering och uppgradering av program måste göras centralt genom nätverket. Användaren kunde inte installera något. NetPC kallas ibland för ”disklös”, men det ingick en hårddisk i specifikationen – däremot ingen diskettstation, vilket annars fanns på alla persondatorer på den tiden. Satsningen på NetPC blev kortlivad.

kodmorfning

(code morphing) – teknik som används i transmetas Crusoe-processor för att göra det möjligt att köra program skrivna för intelprocessorer. Ett programmerbart skikt av mjukvara i Crusoe-processorn översätter programinstruktioner avsedda för Intelprocessorer så att Crusoeprocessorn kan exekvera dem.

Infiniband

teknik för sammankoppling av datorns processor, minne och andra kom­po­nenter samt yttre enheter som servrar och lagrings­enheter. Alltså ett i/o-system. – Det nya är att Infini­band inte är en buss, utan ett nät av kopp­lingar (se switched fabric). Detta ökar ka­pa­ci­teten och höjer drifts­säker­heten genom att systemet har re­dun­dans. Med Infini­band ska det gå att skicka data i en takt på upp till 2,5 giga­bit per sekund. Upp till 64 000 kom­po­nenter kan anslutas. – Bakom Infini­band står Compaq, Dell, HP, ibm<ibm, Intel och micro­soft. De började sam­arbeta 1999 efter en samman­slag­ning av två tidigare ut­veck­lings­projekt. Infini­band kallades först för System I/O. Infini­band ersätter främst den nu­var­ande pci-stan­darden. – Se bransch­orga­nisa­tionen Infini­band Trade Associ­ation (länk).

Linux Foundation

stiftelse som vill sprida, standardisera och vidare­ut­veckla Linux. – Linux Foundation grundades 2007 med aktivt stöd från företag som Hewlett-Packard, IBM, Intel och Oracle. Stiftelsens mål ut­trycks ibland ironiskt som att hålla Linus Tor­valds a­nställd. – Stif­telsen har inga rättig­heter till namnet Linux – det tillhör Linus Torvalds genom Linux Mark Institute, som sam­arbetar nära med stiftelsen.

Alliance for open media

sammanslutning som vill skapa ett nytt, öppet format för internet­video. – Alliance för open media bildades i sep­tem­ber 2015, och består av Amazon*, Cisco, Google*, Intel*, Micro­soft*, Mozilla* och Net­flix. Samman­slut­ningen har bildats där­för att allt fler aktörer har tröttnat på Flash*, och vägrar använda det. Det nya formatet, som ännu inte har något namn, ska vara an­passat för ström­mande medier och ström­snålt för att passa på batteri­driven ut­rust­ning. Det ska också kunna an­vändas fritt. – Se aomedia.org.

Atom x3

komplett processor från Intel för mobiltelefoner. Chippet innehåller en komplett Atom-processor och krets för mobiltelefoni. Också känd under arbetsnamnet Sofia. – Atom x3 visades upp i april 2015. – Se Intels webb­sidor (länk).

Skylake

den generation Intel-proces­so­rer som kommer efter Broadwell. De första Skylake-pro­ces­so­rerna introducerades i augusti 2015.