Linux

Tux
Pingvinen Tux, symbolen för Linux.

ett Unixkompatibelt operativsystem som har blivit ett av de tre viktigaste operativ­sys­temen. Det har blivit den viktigaste kon­kur­renten till Windows, i synnerhet på servrar, och till Apples iOSsmarta mobiler och surf­plattor. –– Linux utvecklades av fin­länd­a­ren Linus Torvalds som ett Unix­liknande operativsystem som skulle kunna köras på vanliga persondatorer med Intel‑processor. (På den tiden kördes Unix annars nästan bara på speciella så kallade arbetsstationer.) Första versionen av Linux pub­li­ce­rades i september 1991. Torvalds lade samtidigt ut källkoden på internet och inbjöd alla att komma med rätt­el­ser och förbättringar. – Linux spreds oväntat snabbt. Ett antal företag, bland annat Caldera och Red Hat, började redan 1993 sälja Linux kom­mersi­ellt. Även stora datorföretag som IBM och Hewlett‑Packard började använda Linux jäm­sides med, eller som ersättare för, sina egna Unixvarianter. – Sedan dess har Linux anpassats till servrar och stordatorer och flerprocessorsystem, men också till smarta mobiler, persondatorer och inbygg­da system. De flesta större dataföretag satsar på Linux, inte minst IBM. –– Linux är strikt talat bara en kärna (den centrala delen av operativsystemet), skriven av Torvalds själv, kompletterad med nödvändiga kom­po­nent­er som är lånade från GNU. Linux kallas därför ibland för GNU/Linux. –– Kompletta Linux­baserade operativ­system brukar kallas för distribu­tioner av Linux. Distri­bu­tionerna skiljer sig genom att de har olika graf­iska an­vändar­gräns­snitt, genom att det medföljer olika program och program­sviter samt genom detaljer i program­koden och anpassning till olika ändamål. I princip ska alla distri­bu­tioner av Linux ändå vara kompatibla. –– Den mest spridda formen av Linux är Googles Android. –– Runt 2018 finns två huvudvarianter av graf­iskt an­vändar­gräns­snitt för Linux (bortsett från Android), Gnome och KDE. – Linux är inte ”officiell” Unix. Det är Unix­kompa­ti­belt, men får inte använda varumärket UNIX®.– – Tor­valds var inspirerad av ett annat Unix­liknande operativ­system för pc, Minix, när han ut­veck­lade Linux. Men det finns viktiga skillnader. – Varumärket Linux tillhör Linus Torvalds. Den som marknadsför Linux­baserade pro­dukt­er under namnet Linux eller med liknande namn måste ha tillstånd från Linux Mark. (Se också Linux Standard Base, LSB.) Men om man inte använder varu­märket Linux får man ändra hur mycket man vill i källkoden till Linux. – Läs också om Linux Foundation.

[linux] [operativsystem] [ändrad 18 september 2018]