får

(sheep) – inom biometrisk identifikation är ett får en registrerad an­vänd­are som systemet lätt känner igen. Det finns också getter, lamm och vargar.

[biometri] [ändrad 1 november 2017]

Windows Hello

biometrisk inloggning som ska ingå i Windows 10. Finger­avtryck eller ansiktet ska räcka för inlogg­ning med autenti­sering. I så fall behövs inget lösenord. – De bio­metriska uppgifter som används för autenti­sering lagras på användarens dator. De skickas inte genom nätet. – Windows Hello ska kunna användas för inlogg­ning och autenti­sering på tjänster på nätet. Inte heller då skickas bio­metrisk informa­tion genom nätet. – Windows Hello presen­terades i mars 2015. – Läs mer på Microsofts webbsidor.

[biometri] [inloggning] [windows] [ändrad 15 oktober 2018]

get

(goat) – i biometrisk identifikation: en äkta, registrerad användare som systemet ändå har svårt att känna igen. Det finns också får, lamm och vargar.

[biometri] [ändrad 29 april 2018]

venigenkänning

(vein pattern recognition) – metod för identi­fi­ering: avläs­ning och igenkänning av det mönster som venerna bildar i varje män­ni­skas hand. Mönstret är unikt för varje män­ni­ska, och omöj­ligt att ma­ni­pu­lera. (Venerna är de blod­­kärl som för blod från kroppens olika delar till­baka till hjärtat.) Venigenkänn­ing är en form av kropps­­av­läs­ning, biometri. – Se också handflateigen­känning.

[biometri] [ändrad 2 september 2019]

Touch ID

fingeravtrycksläsare på tidigare modeller av Apples iPhone och på iPad. Touch ID fanns på iPhone modell 5S fram till modell 8 Plus och finns på iPad Air 2 och iPad Mini 3 och senare. Den pre­senterades i september 2013. –iPhone X, som visades upp i september 2017, saknar Touch ID och använder i stället ansiktsigenkänning – se Face ID. – Fingeravtrycksläsaren var / är inbyggd i hemknappen på tele­fonen. Den kan användas för att låsa upp telefonen i stället för en sifferkod (som också kan användas). Funktionen kan också användas för in­loggning på olika tjänster och betalningar. Flera personer kan registrera sina finger­­avtryck på samma tele­fon. – Se Apples webbsidor (länk).

[biometri] [mobilt] [ändrad 2 september 2019]

biometri

kroppsavläsning – datoriserad kontroll av människors identitet (autentisering) genom avläsning av känne­­tecken som är unika för varje kropp, till exempel fingeravtryck, handflateavtryck, ven­­mönster, gång, iris, ögonbotten eller röst. Man kan också utgå från unika be­teenden, till exempel att alla människor har sitt eget sätt att variera trycket när de skriver med penna, eller karakteristiska sätt att gå (se gångigenkänning).

  • – Fördelen med biometri är att sådana egen­­skaper är svåra eller omöjliga att för­falska och imitera. De är också ständigt tillgängliga för användaren;
  • – Nack­­delen är att systemen inte är säkrare än de metoder som används för att kon­trollera identiteten när kropps­­data registreras. (Om ditt personnummer re­gi­stre­ras med mitt tumavtryck så blir det mitt personnummer: jag kan sedan bevisa att jag är du.) Faran ligger alltså i överdriven tilltro till identifieringsprocessen som helhet. (En annan nackdel är att man inte kan byta ut sitt fingeravtryck, om det skulle behövas.)

– Läs också om active authenti­cation. – Bio­metri är också det veten­skapliga studiet av kroppens mått och pro­portioner. – På engelska: biometrics. – Jäm­­för med kognometri.

[biometri] [ändrad 28 september 2018]

gångigenkänning

(gait recognition) – identifiering av människor utifrån deras sätt att gå. Det är ett slags bio­metri. – Teknik för gångigenkänning har ut­veck­lats på bland annat Georgia Tech – se länk. – Gait analysis, på svenska gånganalys, gångartsanalys eller hältutredning, är studiet av hur män­ni­skor och djur, i syn­ner­het hästar, rör sig när de går eller springer. Görs bland annat för att upptäcka skador, men kan också användas för identifiering. – Helt apropå: länk.

[biometri] [ändrad 10 april 2019]

röstprofil

upp­mätta röst­egen­skaper som gör det möjligt att identi­fi­era en persons röst med datorprogram för röstigenkänning. – På engelska: voice profile. – Ett röstavtryck är en inspelning av en röst, eventuellt användbar för identifiering genom att det jämförs med en röstprofil.

[biometri] [språkteknik] [ändrad 22 augusti 2019]