Babbage, Charles

Oljeporträtt av Charles Babbage.
Charles Babbage. Del av målning från 1845 av Samuel Lawrence.

engelsk matematiker och uppfinnare (1791——1871), den första som kon­­stru­­­erade en dator, den me­ka­niska analys­­maskinen, som dock aldrig blev färdig. –– Före analys­­maskinen hade Babbage konstruerat en avan­cerad räkne­­maskin, diffe­rens­­maskinen, för att räkna ut och trycka mate­matiska tabeller auto­­matiskt. Den på­börjades med stöd av brittiska staten, men blev aldrig klar. – Miss­­lyckandet för­­klaras numera dels med att Babbage hela tiden ändrade rit­ningarna, dels med mot­stånd och oin­tresse bland in­fly­telse­­rika per­soner. Där­emot är det numera uppen­­bart att det hade gått att bygga Babbages maskiner med 1800‑talets teknik: ett fungerande exemplar av Babbages differens­maskin byggdes 1992 med 1800‑tals­­metoder till 200‑års­­minnet av hans födelse. Babbages kon­­struk­tion var mycket kom­plicerad, men också häp­nads­väckande genom­­tänkt. – Enklare, men fungerande diffe­rens­­maskiner byggdes på 1800‑talet av svens­karna Georg och Edvard Scheutz samt av Martin Wiberg. Någon analys­­maskin har aldrig byggts. –– Under några år sam­­arbetade Babbage med Ada Love­lace om att skriva program (calculus plans) för analys­­maskinen. – Charles Babbage var 1828——1839 pro­­fessor i mate­matik i Cambridge. Han var väl­­beställd och finan­sierade huvud­­delen av sin forsk­ning med egna pengar.

[charles babbage] [it-historia] [2 december 2016]

Müller, Johann

Cirkelformad räkneapparat i glänsande koppar med emaljerade knappar.
En av Johann Müllers räknemaskiner (men inte den differensmaskin som nämns här intill.) Autentisk steampunk.

(1746——1830) –– tysk byggingenjör som 1784 i en skrift beskrev en dif­fe­rens­maskin. Müller föreslog också att maskinen skulle kunna räkna ut och trycka mate­matiska tabeller direkt. Maskinen blev aldrig gjord, men Müller konstruerade och byggde däremot flera väl fungerande avancerade räkne­maskiner. Müllers skrift kan ha inspirerat Charles Babbage. – Se denna uppsats på tyska av Christine Krause (länk), boken Glory and failure: The difference engines of Johann Müller, Charles Babbage and Georg and Edvard Scheutz av Michael Lindgren (länk) och denna artikel: länk. – Denna Johann Müller ska inte förväxlas med matematikern Johannes Müller Regiomontanus (se Wiki­pedia).

Scheutz, Georg och Edvard

Georg och Edvard Scheutz.
Georg och Edvard Scheutz.

far och son Georg Scheutz (1785——1873) och Edvard Scheutz (1821——1881) från Sverige konstruerade och byggde under tiden 1843——1859 en fungerande dif­fe­rens­maskin –– ”den Scheutzska räkne­maskinen”. De var inspirerade av Charles Babbage, som upp­muntrade deras arbete, men de kon­stru­e­rade sina maskiner själv­ständigt och med mycket mindre pengar än vad Babbage för­fogade över. De hade hjälp av den skicklige mekanikern J W Berg­ström (se Wikipedia). – Precis som Babbage byggde de maskinen som ett verktyg för auto­ma­tisk ut­räk­ning och tryck­ning av mate­ma­tiska tabeller. De tryckte verkligen sådana tabeller och gav ut dem 1849. –– Att de trots det endast lyckades sälja tre exemplar av sin maskin berodde troligen på att det var alltför om­ständ­ligt att använda den –– det gick fortare att trycka och korrektur-läsa de mate­ma­tiska tabellerna på det vanliga sättet. –– En av Scheutzarnas maskiner finns på Tekniska museet i Stockholm. –En mer fram­gångs­rik ut­veck­lare av differens­maskiner var en annan svensk, Martin Wiberg.

[edvard scheutz] [georg scheutz] [it-förhistoria]

differensmaskin

(differential engine) –– en avancerad räkne­maskin, kon­stru­erad av Charles Babbage i början av 1800‑talet, men aldrig färdig­byggd. (Jämför med analysmaskinen.) – Babbages idé var att maskinen skulle räkna ut matematiska tabeller och trycka dem automatiskt med ett inbyggt tryckverk, så att man slapp slarvfel och tryckfel. Idén kan ha varit inspi­re­rad av tysken Johann Müllers aldrig förverkligade planer. – Brit­tiska rege­ringen satsade stora pengar på projektet, som pågick 1823——1833, men maskinen blev bara delvis färdig. Orsakerna var troligen dels att Babbage var perfektionist, men inte ingenjör, dels konflikter, bland annat om pengar, med den skicklige finmeka­ni­kern Joseph Clement (se Wikipedia) som skulle bygga maskinen. – Svens­karna Georg och Edvard Scheutz, som var inspirerade av Babbage, byggde senare tre versioner av en fungerande differensmaskin, men fick ingen kom­mer­siell framgång. –Svensken Martin Wiberg till­verkade däremot på 1860‑talet en funge­rande differensmaskin i behän­digt format, och lyckades också sälja den. – En förklaring till att inte ens de funge­rande differensmaskinerna blev framgångs­­rika var att det på 1800‑talet var billigare att låta människor göra beräkningarna och korrektur­läsa de matema­tiska tabellerna. (Källa: Glory and Failure, 1987, av Michael Lindgren, se länk.) – Brit­tiska Science Museum byggde 1985–—1991 en fungerade differens­­maskin enligt Babbages ritningar (se länk). Den fungerar som den ska. (Se boken The Difference Engine av Doron Swade, länk, 2002.) En annan nybyggd funge­rande diffe­rens­maskin finns på Computer history museum i Silicon Valley (se länk, nere i februari 2018). –– Namnet: Differens­maskinen har namn efter differensmetoden. – Boken The difference engine från 1990 av William Gibson och Bruce Sterling utspelar sig i ett fiktivt 1800‑tal där differensmaskiner är lika vanliga som datorer är nu.

[för- och bihistoria] [ändrad 26 februari 2018]