Slack

en tjänst för internetbaserat samarbete och chatt. Slack ut­veck­lades för internt bruk på det ameri­kanska före­taget Tiny Speck, numera Slack Technologies. Det lanserades för all­män­heten 2013, och hade redan i juni 2015 över en miljon an­vändare. Slack finns som gratis­tjänst och som avgifts­belagd tjänst med fler funk­tioner. – Se slack.com.

[applikationer] [meddelanden] [ändrad 12 november 2018]

Symphony

  1. Symphony Communication Services – en ameri­kansk tjänst för kryp­te­rade snabb­med­de­landen. – Symphony var först en intern tjänst vid namn Live CurrentGoldman Sachs. Goldman Sachs och andra företag bildade 2014 Symphony baserat på Live Current och det upp­köpta bolaget Perzo. Tjänsten är främst avsedd för företag. Det är ut­format för att klara ameri­kanska krav (se Sarbanes-Oxley) på lagring av alla med­de­landen. De lagras krypterade i sju år på företagets servrar;
  2. Symphony OS – ett avvecklat Linux-baserat operativ­system, avsett att köras som live CD. – Se symphonyos.com;
  3. – se Lotus Symphony†;
  4. Symphony – kodnamn på en version av Windows XP†, nämligen Windows XP Media Center Edition från 2005.

[linux] [nerlagt] [programsviter] [meddelanden] [windows-versioner] [ändrad 25 april 2017]

cell broadcast

sändning av textmeddelande (SMS) till alla mobiltelefoner i ett område. Används för informa­tion i nödsituationer som naturkatastrofer, bränder och svåra olyckor. Tekniken kan också användas för reklam och olika tjänster. Medde­landen som sänds med cell broad­cast når alla mobiltelefoner som finns i den sändande basstationens täckningsområde (cell). En eller flera eller alla basstationer kan sända samma medde­lande. (Se också broad­cast.) – Cell broadcast ingår i GSM‑standarden, men det krävs att basstationer och mobiltelefoner (eller annan utrust­ning som använder mobiltelefonnätet) anpassas till tekniken. – Se också Viktigt meddelande till allmänheten. – Förkortas CB eller CBS (cell broadcast service).

[meddelanden] [mobilt] [samhällsskydd] [ändrad 6 maj 2020]

reaction GIF

reaktions-GIF – rörlig bild i GIF-format, använd som svar på meddelande. En reaktions-GIF kan till exempel visa någon som rycker på axlarna, räcker ut tungan eller får ett raseri­anfall. Det kan vara ett mycket kort klipp ur en film eller tv‑serie, eller något tecknat. – En rörlig GIF‑bild har en varaktighet på några sekunder, men upprepas om och om igen, och är en mycket liten fil, så den kan infogas i elektroniska meddelanden utan problem. – Reaktions‑GIF:ar kan ses som en rörlig motsvarig­het till humörfigurer (smileys). – En samling reaktions‑GIF:ar finns på giphy.com.

[meddelanden] [rörliga bilder] [ändrad 21 januari 2020]

tip of my thumb

I had it on the tip of my thumb – Jag hade det på tummen – jag var just på väg att SMS:a dig när du SMS:ade mig (om samma sak). – Ut­trycket anspelar förstås på on the tip of my tongue – jag hade det på tungan och på att man ofta skriver SMS med tummarna.

[jargong] [meddelanden] [ändrad 3 april 2020]

Tell

ett enkelt meddelandesystem som från början användes i stordator- och minidatorsystem med text­gräns­snitt: kommandot tell med argument skickade ett textmeddelande till valfri användare (en eller flera) i systemet, och det kunde också användas för att skicka instruktioner till program på fjärranslutna system. Tell används fortfarande i några meddelande­system. Det var en föregångare till snabbmeddelanden.

[meddelanden] [ändrad 13 augusti 2020]