chief executive officer

(CEO)verkställande direktör, vd. – I USA den chef som ansvarar direkt inför bo­lagets styrelse. CEO:n står högst i företagets chefshierarki. Ofta finns det i amerikanska före­tag en annan hög chef som kallas för president. Denna är näst högst i chefs­hierarkin och fungerar ibland som operativ chef, COO, alltså ansvarig för den dagliga verksamheten. Ibland har samma person båda titlarna, CEO and president. I USA kan vd:n också vara ordförande i bolagets styrelse, chairman of the board. – I icke‑kommersiella organisationer i USA är mot­svarande titel executive director. – I Storbritannien mot­svaras CEO av managing director. – Se också chefstitlar på C.

[chefstitlar] [ändrad 8 januari 2018]

chefstitlar på C

amerikanska chefer med titlar som, förkortade, börjar på C för chief och ofta slutar på O för officer. Chefer med sådana titlar ingår i företagsledningen, även kallad C level management eller the C‑suite. Några sådana titlar är:

CAO chief analytics officer analysdirektör ansvarar för en kombination av marknadsföring, marknadsanalys och datorteknik (jämför med CDO)
CBO chief behavioral officer beteendedirektör ansvarar för att företaget tar hänsyn till beteende­vetenskaplig kunskap när det fattar beslut
CCO chief communications officer informationsdirektör, kommunikations­direktör ansvarig för information till kunder, anställda och allmänhet (jämför med CIO)
CDO chief data officer eller chief digital officer datadirektör, digitalchef ansvarig för analys av stora datamängder (jämför med CAO); ansvarig för digitaliseringen av verksamheten
CEO chief executive officer verkställande direktör, vd; se också president företagets högsta chef. I Storbritannien: general manager
CFO chief financial officer ekonomidirektör ansvarig för företagets ekonomi
CHRO chief human resources officer personaldirektör ansvarig för personal
CIO chief information officer it-direktör ansvarig för it (jämför med CCO)
CISO chief information security officer informations­säkerhets­direktör ansvarig för it‑säkerheten när det gäller information (jämför med CSO) och säkerheten för information i andra former
CMT chief marketing technologist teknisk marknadsföringschef tekniskt kunnig chef med ansvar för marknadsföring genom digitala medier
COO chief operative officer operativ chef, operativ direktör ansvarig för den löpande verksamheten om inte vd:n leder den. Tituleras ibland president
CRO chief revenue officer intäktsdirektör ansvarar för företagets intäkter
CRO chief risk officer operativ chef, operativ direktör ansvarig för att hantera alla slags risker som hotar företaget
CSO chief security officer säkerhetsdirektör (jämför med ciso) ansvarig för säkerheten
CTO chief technical officer eller chief technology officer teknisk direktör ansvarig för tekniken. I it-företag talar man oftare om CIO, chief information officer.
CXO chief change officer förändringsdirektör ansvarig för att leda företaget genom förändringar
CXO chief xxx officer x-direktör allmän beteckning på chef på C-nivån.

[chefstitlar] [förkortningar på C] [ändrad 8 november 2019]

president

  1. – i amerikanska företag: chefspost närmast under CEO (=vd). Alla företag har inte en president. Ibland har samma person båda titlarna, president and CEO. – En president är ofta företagets operativa chef, COO, alltså ansvarig för den dagliga verksamheten. Titeln president används också om an­svar­iga för divisioner, i så fall med ett tillägg: president of…. – President kan enklast över­sättas med chef eller direktör. Titeln CEO and president kan översättas med bara vd. – Vice president över­sätts med direktörvice president of marketing, till exempel, blir marknadsdirektör. (Vice i vice president of… betyder inte ersättare utan biträdande – det är därför som det kan finnas hur många vice presidents som helst. Det är en rang­­markering.) – Svenska företag översätter ofta titeln koncern­chef med president. Men den över­sättningen fungerar inte i andra riktningen: en amerikansk president är troligen inte koncern­chef. – Se också chefstitlar på C;
  2. – i USA också: universitets­rektor;
  3. – i Sverige: de enda som kallas för president på svenska är statschefer i republiker samt hov­rätts­­pre­si­denter och kammarrättspresidenter. – Ordet president betydde från början bara ordförande – den som presiderar. Det första land som kallade statschefen för president var USA. Ordet valdes då för att man ville tona ner statschefens roll.

[företag och ekonomi] [språktips] [ändrad 8 januari 2018]