retail

försäljning direkt till konsument; detaljhandel eller återförsäljning; även: distribution. Den som säljer direkt till konsument kallas för detaljist, återförsäljare eller distributör. I uttrycket ”parti och minut” står ”minut” för detaljhandel (annars är den betydelsen av ”minut” för­åld­rad och obegriplig för de flesta). – Observera att förklaringarna ”för­sälj­ning i butik” eller ”över disk” inte alltid stäm­mer. Postorder till kon­sum­ent är också detalj­handel (retail). – Den som säljer till detaljhandeln kallas för grossist, wholesale (distributor).

[handel] [språktips] [24 april 2017]

hardwired

 • – om logiska kretsar: fast kopplad – realiserad som elektroniska kom­po­nent­er och elektriska ledare, alltså inte som ett program (som lagras i ett minne);
 • – i överförd bemärkelse: inbyggd, medfödd: ”the human brain is hard-wired for altruism””altruism är inbyggt i människans hjärna”. Bildligen även: etsad, förutbestämd.

[elektronik] [hårdvara] [språktips] [17 april 2017]

digitisering

(digitizing) – konvertering av information från analog till digital form. Till exempel att skanna in text och bilder och att överföra musik från band och LP‑skivor till digitalt format som CD och mp3. – Jämför med termen di­gi­tal­i­se­ring, som står för en process i samhället. – Skillnaden mellan de två termerna iakttas ofta inte, men kan vara bra att känna till.

[språktips]

värdeförseglingssystem

(commitment scheme) – i kryptering: system för att bevara en hemlighet utan att det går att ändra den. – Principen är att någon väljer ett visst värde och åtar sig att inte ändra det, samtidigt som hon håller det hemligt för alla andra tills en viss procedur är avslutad. – Ett enkelt exempel är slantsingling: A väljer krona eller klave, B singlar slant och meddelar re­sul­tatet till A:

 • – Då vill A inte tala om i förväg för B vad hon har valt, för då skulle B kunna fuska med slantsinglingen så att A förlorar;
 • – Men B å sin sida vill inte tala om resultatet av slantsinglingen för A innan B har fått veta ifall A har valt krona eller klave. Annars kan ju A ljuga och säga att hon valde det rätta utfallet, vad det än blev.

– Det krävs därför ett system där A väljer krona eller klave på förhand och sparar sitt val på ett sådant sätt att:

 • – B inte får veta vad A har valt förrän efter slantsinglingen;
 • – A kan vara säker på att slantsinglingen går rätt till;
 • – A inte kan ändra sitt val;
 • – B efter slantsinglingen kan se vad A valde och lita på att värdet inte har ändrats.

(En variant är när B först singlar slant men döljer utfallet, till exempel genom att hålla handen över slanten. Först då väljer A krona eller klave, och sedan tar B bort handen och visar vad det blev. Då är det B som förseglar ett värde.)

– Ett annat exempel är anbudsgivning. Anbudsgivare som tävlar om ett uppdrag lämnar sina anbud i förseglade kuvert före en bestämd tidpunkt. Sedan öppnas alla anbudsgivarnas kuvert vid samma tillfälle och lägsta an­buds­givaren får uppdraget. Förfarandet motiveras med att ingen ska veta vad de andra har bjudit och därför kunna lämna ett anpassat bud (en krona lägre), och inte heller kunna ändra ett redan lämnat bud med led­ning av den in­for­ma­tionen.

– Värdeförseglingssystem är ett forskningsområde inom kryptologi och har bred tillämp­ning, till exempel för noll­kun­skaps­bevis. – Språkligt: En bra svensk term för commitment scheme skulle kunna vara för­bind­else­system (A förbinder sig att spara sitt val och inte ändra det, vilket är vad commitment innebär i detta fall), men eftersom förbindelse också används om kommunikation skulle det leda till missförstånd. Över­sätt­ningen lojalitetssystem, som man ser ibland, är meningslös, och upp­stod troligen när någon slog upp commitment i en ordlista och valde den första av flera föreslagna översättningar utan att re­flek­tera över att om man kunde räkna med lojalitet skulle commitment schemes inte behövas.

[kryptering] [ändrad 21 april 2017]

uppgift

 1. – se data. – När man behöver en singularform av data brukar det bli uppgift;
 2. – något som ska uträttas – att göra, på engelska task, to‑do.

[data] [språktips]

komputationell

– försvenskning av engelska computational:

 1. – allmänt: som har att göra med beräkningar (computations) och hur de förlöper. I denna betydelse kan computational ofta ersättas med förleden be­räk­nings- eller bara räkne-: computational stage – beräkningsstadium; computational error – räknefel;
 2. beräkningsbaserad – om forskningsområden där tunga beräkningar som görs med datorer spelar en avgörande roll. Datorprogram (algoritmer) an­vänds för att:
  • simulera komplicerade förlopp;
  • för att konstruera och förbättra matematiska modeller av faktiska för­håll­an­den;
  • för att analysera och åskådliggöra komplexa nätverk;
  • för att optimera processer och för:
  • maskininlärning.

[forskning] [språktips]

populering

(population, populating) – inom it: att förse med värden. Alltså att fylla i fälten i en databas eller i ett kalkylark med innehåll. Ordet används främst om när värdena med en automatisk process överförs från en ordnad källa (”hälls i”). Om det görs manuellt kan man tala om ifyllning. – Ordet: Populera i betydelsen ’befolka’ (om människor och andra levande varelser) har funnits i svenska sedan 1600-talet. Och man kan också säga att man ”befolkar en data­bas”. Substantivet befolkning [av en databas] i mot­svar­ande betydelse förekommer däremot knappast.

[data]