crowdlending

”gräsrotsutlåning” – utlåning av pengar som ställs till förfogande av privatpersoner och företag. Det sker genom ett företag som förmedlar låneansökningar och presenterar dem för tänkbara utlånare. Utlånarna väljer vilka de vill låna ut pengar till i varje enskilt fall. – Skillnaden mot gräsrotsfinansiering (crowdfunding) är att crowdlending hanteras som annan penningutlåning, det vill säga att det görs kreditprövning och att de som lånar ut pengarna räknar med att få dem tillbaka med ränta. De som satsar pengar i gräsrotsfinansiering gör det för att de gillar en produktidé och vill bidra till att den förverkligas – de räknar inte med att få pengarna tillbaka.

[finansiering] [21 juni 2020]

utlägg

pengar som man betalar för någon annans räkning. – Utlägg kan vara utbetalningar som en anställd gör, till exempel på en resa, och som företaget sedan ersätter henne för (se Skatteverkets webbsidor). Det kan också vara utgifter som ett företag har för en kunds räkning och som kunden sedan faktureras för (Skatteverket). Utlägg kan också vara företagets utgifter för anställdas tjänsteförmåner, som de anställda ska skatta för. – På engelska: expenses.

[företag och ekonomi] [6 juni 2020]

spend

spendering – ett företags alla utgifter utom löner. – Spend har i slutet av 2010-talet blivit ett modeord som används även på svenska. Det ingår i uttryck som spend analysis och spend management. – Spend analysis (spenderingsanalys) är systematisk genomgång av företags utgifter, i synnerhet när det gäller upphandling, i syfte att sänka utgifterna och använda pengar så kostnadseffektivt som möjligt. Man ser då inte bara till varje enskild utgift utan också till alternativa möjligheter. – Spend management (spenderingshantering) är styrning av företagets utgifter i enlighet med en policy. 

[företag och ekonomi] [6 juni 2020]

BOPIS

buy online, pick up in store – beställ på nätet, hämta i butiken. Används om vanliga butiker, till exempel matbutiker, som har den tjänsten. – Se också: O2O.

[e-handel] [förkortningar på B] [ändrad 16 mars 2020]

compound annual growth rate

(CAGR) – kumulerad årlig tillväxttakt – ett mått på avkastningen på en investering, uttryckt som en procentsats för ett eller flera år. CAGR-värdet jämnar ut variationerna i avkastning. Enkelt uttryckt kan man se CAGR‑värdet som den räntesats som med ränta på ränta skulle ge samma avkastning på samma investerade belopp under samma tid.

[företag och ekonomi] [6 maj 2020]

stretch goal

högt satt mål, svåruppnåeligt mål, stretchmål, [avsiktligt] orealistiskt mål – ett mål som är satt högre än vad som verkar realistiskt. Syftet kan vara att sporra de involverade till stora ansträngningar och till att tänka ut kreativa lösningar samt att intala dem att inget är omöjligt. – Ibland sätter man två mål: ett realistiskt mål (kanske ett etappmål) och ett högt satt mål – ett stretchmål.

[företag och ekonomi] [21 april 2020]