voice of the customer

(VOC) – systematisk process för att fånga kunders önskemål, preferenser och aversioner. – VOC‑processen görs under utvecklingen av nya produkter eller andra nyheter. Det inbegriper både djupintervjuer med individuella kunder och enkäter i större grupper. Det är alltså något som görs i förväg. – Kallas också för voice of the consumer.

[företag och ekonomi] [produktutveckling] [30 september 2021]

tredjepart

  1. – beteckning på fristående företag som på eget initiativ utvecklar, tillverkar och säljer program, tillbehör, tjänster eller annat till ett annat företags (first‑party) produkter. – Skillnaden mellan tredjeparts och andraparts (second‑party) är att ett andrapartsföretag arbetar på uppdrag av huvudföretaget, vilket tredjepartföretag inte gör. – Tredjepartsföretags verksamhet är helt laglig och ofta uppmuntrad av förstapartsföretaget, utom i sådana fall där tredjepartsföretag gör intrång på patent eller annan upphovsrätt. – Läs också om piratdelar. – På engelska: third-party, som i third-party vendor, third-party developer;
  2. – i andra sammanhang: en tredje part som varken är användaren / kunden eller det företag eller den tjänst som användaren / kunden anlitar. Se till exempel tredjepartskaka.

– Även: tredje part.

[företagstyper] [ändrad 29 september 2021]

leverantörshantering

företags hantering av relationerna med leverantörer av produkter och tjänster. – Leverantörshantering beskrivs ibland som principerna för kundvård tillämpade på leverantörer. Syftet med leverantörshantering är dels att skapa goda relationer med existerande leverantörer (så att kunden får bra pris, förtur till eftersökta produkter och annat), dels att undvika att företaget låser sig vid enstaka leverantörer. Leverantörshantering eller leverantörsrelationshantering görs med särskilda program för ändamålet. Termen, på engelska vendor relationship management, VRM, har varit i bruk sedan runt år 2000.

[företag och ekonomi] [produkter och tjänster] [22 september 2021]

waterfalling

ett sätt att bjuda ut annonsutrymme på webben. – Publikationen erbjuder tillgängligt annonsutrymme till kunder i prioritetsordning. Ett minimumpris är satt. Prioritetsordningen innebär att den kund som hittills har gett bäst avkastning får erbjudandet först. Om den kunden tackar nej, eller bara köper en del av annonsutrymmet, går erbjudandet vidare till den näst bästa kunden. Och så vidare. Waterfalling används bland annat av Google. – Jämför med header bidding. – Läs också om vattenfallsmetoden, som är något helt annat.

[marknadsföring] [webbreklam] [ändrad 20 september 2021]

jobbutläggning

(out-tasking) – det att ett företag ger ett annat företag i uppdrag att utföra en del arbetsuppgifter som det första företaget annars utför självt. – Jobbutläggning är snävare än utkontraktering (outsourcing). Det utförande företaget blir en underleverantör, inte en kontrakterad producent. – Man kan säga att jobbutläggning brukar vara en tillfällig lösning vid arbetstoppar och hög efterfrågan, medan utkontraktering är avsedd som en beständig lösning. – Det engelska ordet kan också stavas outtasking.

[företag och ekonomi] [innovation och produktion] [31 augusti 2021]