förvaltning

    1. – administration av tillgångar. Tillgångar kan vara fysiska föremål, byggnader, fordon, immateriell egendom, finansiella tillgångar eller it‑system. I förvaltning ingår att skydda och vårda tillgångarna och att förnya dem vid behov. När det gäller finansiella tillgångar förväntas förvaltning leda till att tillgångarna ger avkastning. – På engelska: administration eller management (management kan också stå för företagsledning);
    2. en förvaltning – en myndighet som bereder och verkställer statsmakternas beslut. – På engelska: department.

[företag och ekonomi] [it-system] [14 juni 2019]

data moat

”datavallgrav” – stark konkurrensfördel bestående i exklusiv tillgång till värdefulla data. Det gäller i synnerhet data om kunder, deras preferenser och beteende. – Ordet moat (vallgrav) i betydelsen något som konkurrenterna har svårt att kopiera eller ta efter myntades 1999 av den amerikanska investeraren Warren Buffett (se denna intervju).

[data] [företag och ekonomi] [5 juni 2019]

LLC

förkortning för limited liability company – en amerikansk bolagsform som är ett mellanting mellan aktiebolag och handelsbolag. Med limited liability menas att delägarnas (som kallas för members) ansvar för bolagets skulder begränsar sig till deras insats i bolaget – alltså som i ett aktiebolag. Men till skillnad från vad som i USA kallas för corporations är ett LLC inte en juridisk person. Lagstiftningen om limited liability companies är olika i olika delstater. – Mer i Wikipedia.

[företag och ekonomi] [förkortningar på L] [7 maj 2019]

socialt bevis

(social proof) – det att om man ser någon annan göra något blir man mer benägen att göra samma sak. Termen kommer från den amerikanska psykologen Robert Cialdini (1945, se robertcialdinibf.com) och hans bok Influence från 1984. Hans teorier har fått stor betydelse för marknadsföring. Senare undersökningar tyder dessutom på att andra personers betygsättning och recensioner har större inverkan än deras handlingar. Med andra ord: ”X kunder gav denna produkt 5 poäng av 5 möjliga” lockar fler köpare än ”X kunder köpte denna produkt” (se denna artikel från 2015).

[marknadsföring] [psykologi] [25 april 2019]

SKU

stock keeping unit – nummer eller annan beteckning som står för en typ av produkt eller exemplar av en produkt i ett företags lager. Det finns ingen standard för SKU, utan varje företag kan ha ett eget system. Benämningen SKU används också om produkterna som sådana.

[företag och ekonomi] [förkortningar på S] [23 april 2019]

header bidding

ett sätt att auktionera ut annonsutrymmen på webbsidor. Det har blivit vanligt i slutet av 2010-talet. Det har uppstått som ett alternativ till den vanligare metoden där annonsutrymmen på webbsidor, om de inte har sålts av en säljare till en specifik kund, bjuds ut till annonsörer i tur och ordning. De annonsörer som brukar betala bäst får erbjudandet först, om de tackar nej går erbjudandet vidare till andra. Header bidding fungerar i stället som en auktion där alla annonsörer kan bjuda samtidigt. Detta anses ge högre intäkter för webbsidornas utgivare samtidigt som det ger annonsörerna bättre möjlighet att överblicka utbudet av annonsutrymmen.

[marknadsföring] [13 mars 2019]