personal locator beacon

personlig lokaliseringssändare – amerikansk nödsändare för folk i vildmarken. Det är ett GPS‑baserat system med små sändare (se beacon) som jägare, bergsklättrare och andra bär med sig, och som de kan aktivera i nödsituationer för att andra ska kunna hitta dem. Det fungerar även i områden där mobilnätet inte har täckning. – Lanserades 2002 i USA av myndigheten NOAA, och liknar systemet Cospas‑Sparsat som har använts för sjöräddning sedan 1982. – Läs mer på denna länk (en bit ner på sidan).

[geo] [samhällsskydd] [trådlöst] [ändrad 7 juni 2019]

frekvensmodulering

– förkortat FM – den vanligaste metoden att överföra signalen i rundradio‑sändningar. Signalen (tal, musik) överförs som små variationer, modulering, på en fast radiofrekvens, en bärvåg. Frekvensmoduler­ing innebär att det blir små variationer i radiofrekvensen som innehåller signalen. När radio­mot­tag­a­ren tar emot signalen filtrerar den bort bärvågen. Det som finns kvar är avvikelserna, som i princip är identiska med signalen. Frekvens­modu­ler­ing används för all analog radio i Sverige, eftersom det ger en stabilare och mer störningsfri signal än den äldre tekniken amplitudmodulering (AM), som fortfarande är vanlig i USA. FM‑sändningar, som sker på frekvenserna 87,5–108 megahertz (ultrakortvåg), har däremot begränsad räckvidd jämfört med AM‑sändningar på kortvåg, mellanvåg och långvåg. Anledningen till att man inte använder frekvensmodulering på de frekvensbanden är att FM kräver stor bandbredd. Det skulle med FM bara få plats med ett fåtal radiostationer på hela mellanvågsbandet (300 kilohertz–3 megahertz). – Planerna på att släcka FM‑bandet i Sverige och gå över till digitalradio med DAB-teknik gavs upp 2015. – I mars 2017 rekommenderade Internationella teleunionen (ITU) att alla smarta mobiler skulle ha inbyggd mottagare för FM‑radio, främst för att FM-radio är det troligen bästa och mest robusta sättet att nå allmänheten i krissituationer, se detta uttalande. I juni 2017 blev det lag i Mexiko att smarta mobiler ska ha FM‑mottagare. – På engelska: frequency modulation.

[fysik] [radio] [samhällsskydd] [ändrad 8 juli 2020]

Galileo

  1. Galileo Galilei.
    Galileo Galilei.

    – ett europeiskt satellitsystem för positionsbestämning och navigering (GNSS). Alltså ett modernare alternativ till GPS. Det togs i drift i begränsad skala i december 2016, se pressmeddelande. – Galileo ska enligt planerna ha 24 satelliter år 2019, placerade i banor som gör dem lättare att hitta från europeiska breddgrader än GPS‑satellit­erna, och utrustade med exaktare atomur än vad GPS-satelliterna har. Det ger positionsbestämning ner till en meter. Till­sammans med GPS‑systemets 30 satelliter ska det ge nästan 100‑procentig till­gäng­lig­het på jordklotet. – Public regulated service (PRS) är en Galileobaserad tjänst avsedd enbart för polis, brandkår och annat samhällsskydd i EU-länderna. PRS ger en krypterad signal som uppges ha hög tillförlitlighet och skydd mot sabotage och andra störningar. Mer här. – Projektet drivs av EU och europeiska rymdorganisationen ESA (esa.int) med insats av privat kapital. – Beslut om genom­förande av Galileo fattades i mars 2002; de första testsatelliterna togs i drift 2006. – I samband med att Storbritannien lämnar EU (Brexit), och därmed bland annat utestängs från PRS, har Storbritannien under 2018 börjat undersöka möjligheten att skicka upp ett eget satellitnavigeringssystem.  – Läs mer om Galileo här;

  2. – en nerlagd enkortsdator från Intel. Den hade processorn Quark. Galileo var avsedd för hobbyanvändare och för an­vänd­ning i inbyggda system. Galileo var kompatibel med Arduino. – Intel har också utvecklat en mer påkostad enkorts­dator, Minnowboard och den kraftfulla Joule†. – Se Intels webbsidor.

–Namnet: Uppkallat efter vetenskapsmannen Galileo Galilei, 1564–1642, se Wikipedia.

[enkortsdatorer] [nerlagt] [rymden] [samhällsskydd] [utomhusnavigering][ändrad 15 oktober 2019]

Tetra

ett system för mobil kommunikation för ambulans, brandkår och polis (blåljus­myndig­heter). – Tetra är grunden för det svenska systemet Rakel. Tetra används både för röst och data. Flera personer kan tala med var­andra sam­tidigt och två tele­foner (eller andra terminaler) kan kommu­ni­cera med varandra direkt utan att samtalet behöver kopplas via bas­station. – Tetra är utvecklat för att ha hög drift­säker­het, snabb upp­kopp­ling och skydd mot störningar och avlyss­ning. Standarden har utveck­lats av den europe­iska standardi­serings­orga­nisa­tionen Etsi sedan 1990‑talet, och håller på att bli inter­natio­nell standard. – Namnet: Tetra står för Terrestrial trunk radio. – Läs mer på tcca.info.

[mobilt] [samhällsskydd] [ändrad 20 augusti 2018]