EDXL

Emergency data exchange language – en svit av XML‑baserade programspråk för information om akuta nödsituationer, bland annat i akutsjukvård. EDXL har utvecklats inom OASIS med stöd av USA:s Department of homeland security (dhs.gov): den första godkända versionen kom 2006. Det är en öppen standard som får användas fritt och gratis. – Se OASIS webbsidor, denna video från OASIS och en utförlig beskrivning i Wikipedia.

[förkortningar på E] [hälsa] [samhällsskydd] [xml] [10 oktober 2019]

elektromagnetiska hot

störning eller sabotage av elektroniska kommunikationer och andra elektroniska system:

  • – om det görs avsiktligt talar man om antagonistiska elektromagnetiska hot. Radio- och tv‑sändningar samt mobiltelefoni kan slås ut av störsändare; kraftiga elektromagnetiska pulser kan sabotera elektroniska system genom att skada minneskretsar;
  • – oavsiktliga elektromagnetiska hot är till exempel kraftig elektromagnetisk strålning från solen i samband med solstormar.

– Information om elektromagnetiska hot finns på MSB:s webbsidor (länk).

[samhällsskydd] [ändrad 26 juni 2019]

NISÖ

Nationell informationssäkerhetsövning – en svensk övning där offentliga och privata aktörer övar sig i att hantera allvarliga hot och störningar av  informationssäkerheten. NISÖ arrangeras av MSB och har genomförts tre gånger: 2010, 2012 och 2018. – Se MSB:s webbsidor (brukar fungera, trots överstrykning).

[förkortningar på N] [samhällsskydd] [ändrad 10 december 2019]

Dragonfly

  1. – Dragonfly 2.0 – en hackar-grupp som påstås ha skaffat sig åtkomst till styrsys­temen för el­kraft­nät i USA och Europa. Gruppen skulle därför när som helst kunna stänga av elkraftförsörjningen helt eller delvis i de berörda länderna, men detta har hittills inte skett (mars 2020). Detta enligt en rapport från Symantec (numera del av Broadcom), publicerad i september 2017‚
  2. – om Google: se Project Dragonfly.

[censur] [elektricitet] [hackare] [samhällsskydd] [sökmotorer] [ändrad 3 mars 2020]

Säkerhetsskyddslagen

en svensk lag som reglerar skydd av hemliga och känsliga uppgifter och skydd mot spionage och terrorism. Från den 1 april 2019 gäller lagen i ny form, baserad på utredningen En ny säkerhetsskyddslag, SOU 2015:25. Den röstades igenom i riksdagen i maj 2018. Lagtexten (2018:585) finns på denna länk. Lagen gäller för stat­liga och kommunala myndigheter, för statliga och kommunala företag och även för företag och andra organisationer som är viktiga för landets säkerhet. Den är tillämplig på it‑säkerhet, men också på information i andra former. Lagen gäller också för skydd av vissa platser och anläggningar, som kraftnät, vatten och avlopp, samt säkerhetsprövning vid vissa anställningar. Läs mer om säkerhetsskyddslagen på Säpos webbsidor. – Lagen ersätter den äldre säkerhetsskyddslagen från 1996. – Engelskt namn: Protective security act.

[juridiska lagar] [samhällsskydd] [ändrad 22 mars 2019]