kalibrering

inställning av mätinstrument eller annan utrustning så att de visar korrekta mätvärden. – De värden som mätinstrumenten eller annan utrustning anger – tid, temperatur, hastighet etc – jämförs med referensvärden som anses vara korrekta, och justeras vid behov – kalibreras. – På engelska: calibration. – Se också färgkalibering.

[testning] [7 juli 2021]

brytpunkt

(breakpoint) – i programmering: instruktion om att programkörningen ska göra uppehåll, vanligtvis för att programmeraren ska kunna undersöka hur programmet fungerar. Brytpunkten kan vara knuten till en viss instruktion i programkoden eller inträffa när vissa villkor är uppfyllda. Brytpunkter används vid testning. Språkligt: Brytpunkt eller brytningspunkt står i andra sammanhang för ett tillfälle då en genomgripande förändring sker. Men här är det alltså bryt i betydelsen ta paus.

[programmering] [testning] [ändrad 19 april 2020]

Statens provningsanstalt

tidigare namn på en svensk organisation för kvalitetssäkring och standardisering, sedan 2017 integrerad i RISE. – Har bland mycket annat hand tillsyn över svensk internettid. Statens provningsanstalt grundades 1920, men gick tillbaka på äldre institutioner – se historik. Bytte 2007 namn till SP Sveriges tekniska forskningsinstitut. Men namnet SP används inte längre. – Se RISE:s webbsidor.

[forskningsinstitut] [sammanslaget] [testning] [ändrad 6 september 2020]

belastningstest

test av hur ett program eller hårdvara klarar ovanligt hög belastning, till exempel ovanligt många anrop till en webbserver. – På engelska: spike test, spike testing.

[testning] [12 augusti 2019]

Mimikatz

ett program som har utvecklats för att testa säkerheten i Windows-system, men som också kan användas för attacker. Det har beskrivits som ”en schweizisk armékniv” för att hitta sårbarheter i Windows. En av funktionerna är att hitta lösenord som Windows tillfälligt sparar okrypterade i arbetsminnet. – Mimikatz skapades 2007 av fransmannen Benjamin Delpy, se hans Twitterkonto (på engelska) och hans blogg (på franska). Koden till Mimikatz finns på GitHub, se denna länk.

[attacker] [sårbarheter] [testning] [ändrad 23 augusti 2018]

orakel

i testning av datorprogram: verktyg som kan avgöra ifall programmet ger rätt resultat. – I enklare fall är detta trivialt: utvecklaren kan avgöra den saken själv, men när man testar mer komplicerade system kan det vara svårt att kontrollera resultatets riktighet. Algoritmerna som räknade fram resultatet kan ju inte gärna också kontrollera ifall de räknar rätt, eller ifall utvecklaren har tänkt rätt. – Ordet orakel används också om verktyg för kontroll av program som behandlar transaktioner i den materiella världen. Motsvarar en digital registrering av en transaktion verkligen motsvarande händelse i den materiella världen? Om Bilregistrets datorer registrerar att en bil har bytt ägare, hur vet datorerna att bilen verkligen har överlåtits till den nya ägaren, och att den förra ägaren har fått betalt? Hur kan ett postorderföretags datorer kontrollera att kunden verkligen har tagit emot de beställda varorna? Ett verktyg som ger ett tillförlitligt svar på sådana frågor kallas för orakel. Man talar om orakelproblemet, the oracle problem – alltså: hur skapar man ett sådant program? Det har blivit aktuellt med anledning av smarta kontrakt. – Kallas också för testorakel. På engelska: oracle eller test oracle. – I antiken var ett orakel (av latinets orare – att tala) ett slags spåman eller spåkvinna som gav vanligtvis svårtolkade och mångtydiga svar på frågor om fördolda ting.

[datorvetenskap] [programmering] [testning] [ändrad 11 maj 2020]