argv

i programmering: kort för argument vector – beteckning på ett numrerat argument, ofta ett av flera, som ingår i en instruktion. Själva instruktionen räknas också som ett argument, men den betecknas med nummer noll, så det första argumentet får nummer ett, och så vidare. – Instruktionen argc anger hur många argument det ska vara, argv räknar upp dem, en i taget. – Mer på denna länk. – Se också vektor.

[programmering] [17 december 2018]

argc

i programmering: kort för argument count – antal argument som ingår i en instruktion. Själva instruktionen räknas också som ett argument, så antalet är alltid minst ett. Med argc anges hur många argument det ska vara, instruktionen argv räknar upp argumenten, en i taget. – Mer på denna länk

[programmering] [17 december 2018]

coding bootcamp

intensivkurs i programmering, avsedd för personer med små eller inga förkunskaper. Kurserna brukar ta runt tio veckor på heltid. Vanligtvis är det inte internat. – Kallas också för code bootcamp. (Bootcamp är från början benämning på några veckor av strikt och intensiv träning för nya rekryter i krigsmakten.)

[programmering] [utbildningar] [2 december 2018]

Repairnator

ett program (en bot) som hittar fel i programkod och kan rätta dem. – Repairnator har utvecklats av forskare på KTH och har testats på programkod från GitHub. För att bedömningen av rättelserna inte skulle påverkas av vetskapen om att de hade gjorts av en bot angav forskarna på KTH en påhittad person, ”Luc Escape”, som upphovsperson till rättelserna. Repairnator blev känd i oktober 2018. – Se denna artikel av projektledaren Martin Monperrus (monperrus.net).

[fel] [fiktiva personer] [mjukvarurobotar] [programmering] [ändrad 20 november 2018]

iterator

i programspråk: en instruktion om att programmet ska gå igenom och eventuellt bearbeta alla element som ingår i en instans av en viss datastruktur. Normalt gås elementen bara igenom en gång, så det är inte fråga om iteration i ordets vanliga bemärkelse. – Iterator är ungefär samma sak som cursor när man talar om databaser.

[programmering] [ändrad 14 oktober 2018]

OpenDoc

Apples projekt på 1990-talet för att skapa ett komponentbaserat system för skapande av dokument (i bred bemärkelse). Det sågs som ett alternativ till Microsofts OLE. Grundtanken var att man i stället för kompletta applikationer, som ordbehandlare, med ett stort antal funktioner skulle använda flera små komponenter. De skulle bara göra en sak vardera (jämför med Unixfilosofin), men vara konstruerade så att de fungerade ihop och var utbytbara. Man skulle till exempel kunna välja mellan stavningskontroll från flera olika utvecklare. Projektet OpenDoc inleddes 1992 och avslutades 1997 utan att ha nått någon större framgång. – Läs mer i Wikipedia.

[applikationer] [nerlagt] [programmering] [ändrad 27 september 2018]

selektion

– val, urval:

  1. – i programkörning: programmets val mellan två eller flera alternativ (hopp) vid en punkt i programkörningen; valet bestäms vid varje enskild körning av utfallet av tidigare beräkningar eller av andra omständigheter som programmet känner till:
  2. – i statistik: urval – den del av den totala relevanta populationen som undersöks, och som man sedan drar slutsatser om hela populationen från. För att man ska kunna dra korrekta slutsatser måste urvalet / selektionen vara representativt för helheten, annars talar man om urvalsfel.

– På engelska: selection.

[programkörning] [statistik] [24 september 2018]

heltalsrepresentation

principen att alla tal som behandlas i en dator måste ha formen av positiva heltal. Detta gäller för datorns inre arbete, inte för vad användaren ser. Anledningen är att när tal ska skrivas som binärkod finns det inget tecken som står för minustecken eller decimalkomma – alla kombinationer av ettor och nollor är nämligen upptagna, eftersom alla står för hela tal. Man måste därför ta till knep för att representera negativa tal och tal med decimaler. Vilket knep som ska användas anges genom typning:

  • – för negativa tal gör man så att man delar in talmängden som datorn kan hantera (se ordlängd) i två delar: de låga talen står för positiva heltal och de höga talen står för negativa heltal. Det finns sedan sätt att utföra matematiska operationer med positiva tal (=låga tal) och negativa tal (=höga tal) så att resultatet blir rätt – se tvåkomplementsform;
  • – för tal med decimaler används flyttalsrepresentation: alla tal noteras med lika många siffror, uppdelade i två delar. Den första delen anger alla siffror i talet, den andra delen anger hur många av siffrorna som ska stå efter decimalkommat;
  • – för potensräkning (”upphöjt till”) används en representation som liknar den som används för decimaler.

– På engelska: integer representation.

[matematik] [programmering] [17 september 2018]