guardrail

ledstång, skyddsräcke – i programutveckling: funktion som varnar utvecklare när de bryter mot regler.

[programmering] [14 december 2021]

immutabilitet

oföränderlighet – i programmering: det att ett värde eller objekt inte kan ändras efter att det har skapats. – Ett immutabelt värde eller objekt förändras inte under programkörning. Ett enkelt exempel är konstanter, till exempel en formel som räknar om tum till millimeter. Valutakurser bör däremot vara mutabla. Det bör betonas att immutabilitet i programkod inte är något absolut: liksom allt annat i programkod kan det ändras. Men immutabla värden och objekt ändras inte av att programmet som de ingår i körs. – Immutabilitet används i backup för att förhindra att backuper krypteras i gisslanattacker. – På engelska: immutability.

[programmering] [6 december 2021]

konkatenering

sammanställning av två eller flera objekt utan förändring av någon av dem. – I programmering står konkatenering för hopläggning av två eller flera strängar. Det kan till exempel vara ord eller tal som ska skrivas ut eller visas i en bestämd ordning. Ett enkelt exempel är uppläsning av meddelanden i talsvarssystem, där förinspelade ord och fraser konkateneras av ett datorprogram: klockan är–fjorton–och-trettio. Ordningsföljden är uppenbarligen betydelsefull. Även programkod (instruktioner) kan konkateneras. – På engelska: concatenation. – Ordet konkatenering kommer av latinets con – samman och catena – kedja, alltså: sammankedjning.

[programmering] [30 oktober 2021]

Docs as code

dokumentering som kod – principen att dokumentation av mjukvara ska skrivas med samma verktyg som utvecklarna använder. – När man skriver och underhåller dokumentation av mjukvara ska man alltså använda testning, versionshantering och andra verktyg från utvecklarnas låda. Ett mål är att utvecklingen och dokumenterandet ska gå, så att säga, hand i hand. – Läs också om DocOps.

[programmering] [6 september 2021]

DocOps

principerna bakom DevOps tillämpade på dokumentation av mjukvara. – Målet med DocOps är att dokumentering av mjukvara och av ändringar i mjukvaran ska automatiseras där det är möjligt. Dokumentationen ska skrivas när utvecklingen görs, inte kastas in i efterhand. Dokumentering ska också vara en samordnad process med deltagande av utvecklare, kravställare, användare och tekniska skribenter. – Mer på denna länk. – Läs också om docs as code.

[ord på -ops] [programmering] [6 september 2021]

medborgarutveckling

(citizen development) – programutveckling som görs av anställda som inte är kunniga programmerare, men som är experter på sitt fackområde. – Medborgarutvecklare (citizen developers) utvecklar och underhåller program som de själva har användning för i arbetet. Det görs med verktyg som lågkod och no-code och i samarbete med företagets professionella programmerare. – Den engelska termen citizen developer är alltså missvisande: det handlar inte om vilka medborgare som helst, utan om personal. – Uttrycket har använts sedan slutet av 2010-talet.

[programmering] [26 juli 2021]

no-code

programmering utan programkod – utvecklaren bygger upp program genom att koppla samman färdigskrivna block av programkod. – No‑code‑programmering görs i en grafisk miljö. Blockens ömsesidiga relationer anges med pilar och andra symboler. Det behövs inga skrivna instruktioner. – Syftet är att personer utan kunskaper i programmering ska kunna sätta samman program som underlättar deras arbete. Man talar om kodlös programmering. – Se också medborgarutveckling. – Miljöer för no‑code‑programmering tillhandahålls av olika leverantörer, vanligtvis som en molntjänst. – Jämför med lågkod, som också innebär att man kombinerar färdigskrivna programblock, men där det krävs en del manuell programmering.

[programmering] [26 juli 2021]