arketyp

i utveckling av användarupplevelser: en typ av användare. – Arketyper kännetecknas av beteenden. En arketyp är alltså en grupp av individer som förväntas agera ungefär likadant i det sammanhang som användarupplevelsen ingår i. Detta till skillnad från en persona, som, när man talar om användarupplevelser, är en enda fiktiv individ. – Termen arketyp är hämtad från litteraturforskning och psykologi: en typ av person eller annan företeelse som återkommer i många sammanhang – hjälten, jungfrun, grottan… På engelska: archetype.

[systemutveckling] [16 maj 2022]

Test maturity model integration

(TMMi) – en modell för utvärdering av organisationers testprocesser. – TMMi har likheter med Capability maturity model (CMM). Liksom CMM definierar TMMi fem mognadsnivåer, fast inte exakt samma:

  1. – initial (slumpmässig, utan rutiner), även kallad kaotisk;
  2. – styrd (tester finns och används, men varje projekt har sitt eget system);
  3. – definierad (gemensam standard och samma procedurer i hela organisationen. Tester görs i hela utvecklingscykeln);
  4. – mätt (alla led i utvecklingsprocessen testas och utvärderas i syfte att förbättra slutprodukten. Även kravspecen utvärderas) och:
  5. – optimerande (även testandet utvärderas och förbättras).

TMMi underhålls av organisationen TMMi Foundation (tmmi.org). TMMi har funnits sedan 2004 och går tillbaka på det äldre TMM, som utvecklades vid Illinois institute of technology (iit.edu).

[systemutveckling] [testning] [9 januari 2022]

komponerbar

(composable) – möjlig att sätta samman av självständigt utvecklade komponenter. – Termen komponerbar används om mjukvara som har utformats för att kunna kombineras med annan mjukvara utan särskilda åtgärder eller modifieringar (jämför med Unixfilosofin). Det används också om systemutveckling baserad på redan existerande tjänster och programmeringsgränssnitt. Resurserna kan vara både interna och externa. Utvecklaren skriver bara den kod som behövs för att knyta samman resurserna. – Jämför med lågkod. – Ordet komponerbar används också om hårdvara i motsvarande betydelse: enheterna ska kunna kopplas samman direkt på ett ändamålsenligt sätt. Se också modulär infrastruktur. – Språkligt: Kombinerbar skulle kanske vara en bättre term, men komponerbar är den vanliga försvenskningen av composable.

[hårdvara] [it-system] [systemutveckling] [25 november 2021]

point solution

punktlösning – något som löser ett enda problem; klarar en enda uppgift. – Ofta underförstått: men som inte är integrerat i ett större sammanhang.

[systemutveckling] [20 november 2021]

huvudutvecklare

(lead developer) – skicklig och erfaren utvecklare som leder utvecklingsprojekt utan att behöva vara chef. – Huvudutvecklaren kan programmera de grundläggande strukturerna i ett projekt samt vägleda och hjälpa mindre erfarna utvecklare. 

[systemutveckling] [yrken] [16 oktober 2021]

lösningsansvarig

(solution manager) – en som har samordnande ansvar för ett utvecklingsprojekt, i synnerhet i förhållande till beställare. –  Exakt vad en lösningsansvarig har för arbetsuppgifter varierar, men i många fall ska den lösningsansvariga fungera som projektets ansikte mot beställaren / kunden. Den lösningsansvariga ska hjälpa beställaren att formulera sina behov och krav och kunna framföra detta i en löpande dialog till projektteamet så att det kan utveckla en lösning. Lösningen kan vara en applikation eller en tjänst. Jobbet förutsätter kontakter med alla inblandade: beställare, kund, användare, utvecklare, systemadministratörer, ekonomer, chefer.

[systemutveckling] [yrken] [16 oktober 2021]

burndown

kvarstående arbete – i agil systemutveckling: burndown chart – diagram över kvarstående arbete. – Ett diagram över kvarstående arbete har en sluttid då allt ska vara klart. De ingående arbetsuppgifterna har också sluttider. Tiden anges på x‑axeln och jobben på y‑axeln. Jobben ligger på en diagonal linje. När allt ska vara klart når linjen noll på y‑axeln och punkten för sluttiden på x‑axeln. På diagrammet markeras när jobben faktiskt blir klara (burnup eller burn‑up), så att man kan se ifall man hinner med. – Stavas också burn‑down.

[systemutveckling] [16 oktober 2021]

persona

i systemutveckling: en fiktiv men ingående beskriven användare av systemet som utvecklas. – Personor i denna betydelse används bland annat i agil systemutveckling för att hjälpa utvecklarna att se om programmet är anpassat för verkliga användare. En persona ska vara detaljerat beskriven som om det var en specifik verklig person: ålder, kön, yrke, familj, bostad, hemort med mera. Man brukar beskriva två eller flera. Den detaljerade beskrivningen ska tvinga utvecklaren att ta ställning till hur bra programmet är anpassat till en konkret användare. Man talar också om arketyper, men en arketyp är en typ av användare, inte en fiktiv individ. – Arbetssättet med personor har likheter med användningsfall, men i användningsfall arbetar man med generella roller, aktörer, som är allmänt beskrivna (yrke, befattning). – Se också användarberättelse. – Arbetssättet med personor utvecklades 1993 av amerikanen Alan Cooper (se Wikipedia). – Ordet: persona är i psykologi den personlighet som man vill visa upp för omvärlden.

[systemutveckling] [ändrad 16 maj 2022]