persona

i systemutveckling: en fiktiv men ingående beskriven användare av systemet som utvecklas. – Personor i denna betydelse används bland annat i agil systemutveckling för att hjälpa utvecklarna att se om programmet är anpassat för verkliga användare. En persona ska vara detaljerat beskriven som om det var en specifik verklig person: ålder, kön, yrke, familj, bostad, hemort med mera. Man brukar beskriva två eller flera. Den detaljerade beskrivningen ska tvinga utvecklaren att ta ställning till hur bra programmet är anpassat till en konkret användare. – Arbetssättet med personor har likheter med användningsfall, men i användningsfall arbetar man med generella roller, aktörer, som är allmänt beskrivna (yrke, befattning). – Se också användarberättelse. – Arbetssättet med personor utvecklades 1993 av amerikanen Alan Cooper (se Wikipedia). – Ordet: persona är i psykologi den personlighet som man vill visa upp för omvärlden.

[systemutveckling] [28 juli 2021]

data drop

  1. – datamängd som levereras från ett projekt till beställare med bestämda mellanrum. Syftet är att ge en bild av hur projektet fortskrider;
  2. – om hacktivism: se datasläpp;
  3. – om nätverk: kabelutläggning innanför väggarna i en bostad eller lokal;
  4. – kastande av data: en router kan kasta paket avsiktligt av tekniska skäl;
  5. – ”rensning av skallen” – det att man glömmer allt man har pluggat in så snart skrivningen är över.

[avslöjanden] [internet] [jargong] [nätverk] [systemutveckling] [19 maj 2021]

upfront design

i programmering: metod där man i detalj fastställer hur ett system ska se ut innan man börjar realisera det. – Upfront design har alltså likheter med vattenfallsmetoden, men benämningen – ofta Big design up front, BDUF – infördes på 00-talet. Idén är kontroversiell, eftersom den är i konflikt med principerna bakom agil utveckling. – Ett besläktat förslag är Rough design up front, RDUF, vilket innebär att man fastställer systemets utformning i stora drag utan att gå in på detaljer. – Upfront eller up front betyder i förskott, på förhand; öppen, uppriktig.

[programmering] [11 maj 2021]

velocity

snabbhet, hastighet – i Scrum och agil systemutveckling: mått på hur mycket en arbetsgrupp kan få uträttat under en sprint respektive en iteration. Alltså en period, sällan mer än en månad, ofta mindre, då gruppen arbetar med ett klart definierat mål. Man talar också om developer velocity (utvecklingssnabbhet). Det anses meningslöst att mäta snabbheten hos enskilda utvecklare i en grupp. Det är gruppens resultat som räknas. Måttet på velocity är antalet fullbordade användarberättelser (user stories).

[systemutveckling] [5 oktober 2020]

produktionssättning

att göra ett system klart att användas i produktion. – Användarna ska kunna börja använda systemet när produktionssättningen är klar. Det förutsätter att man har gjort alla inställningar och anslutningar som behövs för att systemet ska fungera i produktionsmiljön. Produktionssättning kan gälla helt nya system eller uppgraderingar. (Med produktion menas inte nödvändigtvis varuproduktion, utan allt slags arbete.) – Man skiljer ibland mellan produktionssättning och driftsättning, men ibland används orden som om de var utbytbara. Man kan också säga att produktionssättning är sista steget i driftsättning, som också omfattar testning samt planering och genomförande av flytten. Produktionssättningen innefattar alltså sådant som att koppla in sladdar, göra inställningar och att förse utrustning med förbrukningsmaterial. Det kan göras med nyanskaffad utrustning eller med befintlig utrustning efter ett avbrott. – På engelska: start of operation, going live, deployment.

[systemutveckling] [ändrad 5 juli 2020]