mjukvaruförteckning

(software bill of materials, SBOM) – detaljerad förteckning över alla komponenter som ingår i en mjukvaruprodukt. – Mjukvaruförteckningar behövs därför att mjukvaruprodukter numera sällan är skrivna från början till slut av samma team av programmerare. I stället är produkterna till stor del sammansatta av mjukvarupaket och bibliotek från andra leverantörer, ofta skrivna i öppen källkod. Detta är en risk för it-säkerheten, eftersom man inte alltid vet hur säkra de externt utvecklade komponenterna är (se leverantörsattack). Det kan också vara viktigt att veta vilka licenser som gäller för de olika komponenterna. – En mjukvaruförteckning bör bland annat innehålla namn och versionsnummer för varje komponent, tillverkare och beroenden mellan komponenter. – Läs också om SCA.

[mjukvara] [systemutveckling] [4 september 2022]

mjukvaruförråd

lagringsplats för mjukvarupaket. – Mjukvaruförråd tillhandahålls som tjänster på internet av många organisationer, antingen gratis eller mot avgift. De är knutna till bestämda programspråk eller operativsystem. De används främst av utvecklare för lagring av program i projekt (i stället för att projektdeltagarna skickar program direkt till varandra).  Mjukvaruförråd brukar ha funktioner för att upptäcka och oskadliggöra skadeprogram. En del kan också testa inlämnade program. De har också funktioner för sökning efter program med önskade egenskaper och för nerladdning av program. – Även: programvaruförråd. – På engelska: software repository.

[mjukvara] [systemutveckling] [29 augusti 2022]

arketyp

i utveckling av användarupplevelser: en typ av användare. – Arketyper kännetecknas av beteenden. En arketyp är alltså en grupp av individer som förväntas agera ungefär likadant i det sammanhang som användarupplevelsen ingår i. Detta till skillnad från en persona, som, när man talar om användarupplevelser, är en enda fiktiv individ. – Termen arketyp är hämtad från litteraturforskning och psykologi: en typ av person eller annan företeelse som återkommer i många sammanhang – hjälten, jungfrun, grottan – På engelska: archetype.

[systemutveckling] [16 maj 2022]

Test maturity model integration

(TMMi) – en modell för utvärdering av organisationers testprocesser. – TMMi har likheter med Capability maturity model (CMM). Liksom CMM definierar TMMi fem mognadsnivåer, fast inte exakt samma:

  1. – initial (slumpmässig, utan rutiner), även kallad kaotisk;
  2. – styrd (tester finns och används, men varje projekt har sitt eget system);
  3. – definierad (gemensam standard och samma procedurer i hela organisationen. Tester görs i hela utvecklingscykeln);
  4. – mätt (alla led i utvecklingsprocessen testas och utvärderas i syfte att förbättra slutprodukten. Även kravspecen utvärderas) och:
  5. – optimerande (även testandet utvärderas och förbättras).

TMMi underhålls av organisationen TMMi Foundation (tmmi.org). TMMi har funnits sedan 2004 och går tillbaka på det äldre TMM, som utvecklades vid Illinois institute of technology (iit.edu).

[systemutveckling] [testning] [9 januari 2022]

komponerbar

(composable) – möjlig att sätta samman av självständigt utvecklade komponenter. – Termen komponerbar används om mjukvara som har utformats för att kunna kombineras med annan mjukvara utan särskilda åtgärder eller modifieringar (jämför med Unixfilosofin). Det används också om systemutveckling baserad på redan existerande tjänster och programmeringsgränssnitt. Resurserna kan vara både interna och externa. Utvecklaren skriver bara den kod som behövs för att knyta samman resurserna. – Jämför med lågkod. – Ordet komponerbar används också om hårdvara i motsvarande betydelse: enheterna ska kunna kopplas samman direkt på ett ändamålsenligt sätt. Se också modulär infrastruktur. – Språkligt: Kombinerbar skulle kanske vara en bättre term, men komponerbar är den vanliga försvenskningen av composable.

[hårdvara] [it-system] [systemutveckling] [25 november 2021]

point solution

punktlösning – något som löser ett enda problem; klarar en enda uppgift. – Ofta underförstått: men som inte är integrerat i ett större sammanhang.

[systemutveckling] [20 november 2021]

huvudutvecklare

(lead developer) – skicklig och erfaren utvecklare som leder utvecklingsprojekt utan att behöva vara chef. – Huvudutvecklaren kan programmera de grundläggande strukturerna i ett projekt samt vägleda och hjälpa mindre erfarna utvecklare. 

[systemutveckling] [yrken] [16 oktober 2021]