decibel

mått på ljudstyrka och signalstyrka. – Decibel är inget absolut mått, utan anges i förhållande till ett referensvärde. – När det gäller hörsel används den lägsta ljudstyrka som ett människoöra kan uppfatta som re­fe­rens­värde. Det tas ofta för givet: man skriver att ljudstyrkan var, till exempel, 60 decibel utan att ange referensvärdet. – Matematiskt är decibelskalan logaritmisk:

  • – en ökning med tio decibel innebär att effekten ökar tio gånger, men:
  • – en ökning med tjugo decibel innebär att effekten ökar 100 gånger (10×10), och:
  • – en ökning med trettio decibel följaktligen att effekten ökar 1000 gånger (10×10×10).
  • – Och eftersom skalan är logaritmisk motsvarar tre decibel ungefär en fördubbling av effekten. (Hur hörselsinnet bedömer höjningen av ljud­styrkan är en annan sak.)
  • – Noll decibel betyder ’samma som referensvärdet’ – inte att det är ljudlöst.
  • – Ljudstyrkan angiven i decibel kan vara negativ om den är lägre än referensvärdet.

– I tele- och datakommunikation anger man dämpningen av signalen i decibel per kilometer. – Decibel förkortas dB. – En decibel är en tiondel av en bel (B), uppkallad efter telefonens uppfinnare Alexander Graham Bell, men måttenheten bel används nästan aldrig.

[datakommunikation] [fysik] [ljudinspelningar] [ändrad 4 juli 2017]

AT&T

amerikanskt telekomföretag, grundat 1876 av tele­fonens upp­finnare Alexander Graham Bell. – När det gäller datorteknik är AT&T mest känt för Unix och andra uppfinningar från Bell Labs, som numera ingår i Nokia. – AT&T eller The Bell System var länge i praktiken ett mono­pol i USA (”The Phone Company”), både när det gällde telefontjänster och när det gällde till­verk­ning av utrustning. Men en upp­görelse med konkurrensmyndigheterna 1984 ledde till att AT&T knop­pade av de så kallade Baby Bells, regionala telebolag som fram till dess hade ingått i AT&T. AT&T behöll långdistans­tele­foni, tillverk­ning, produktutveckling och Bell Labs. – 1995 beslöts att AT&T av affärsmässiga skäl skulle delas upp i AT&T, Lucent (numera del av Nokia) och NCR. AT&T blev ett rent telekomföre­tag (se historik på AT&T), och började åter att erbjuda lokalsam­tal. – I novem­ber 2005 blev AT&T köpt av SBC, en Baby Bell, som då tog över namnet AT&T. Dagens AT&T är alltså moderbolag till sig själv. – I juni 2018 köpte AT&T Time Warner (numera WarnerMedia) för 81 miljarder dollar; i maj 2021 blev det känt att AT&T förhandlar om att slå ihop WarnerMedia med Discovery och sedan knoppa av det. – Se att.com. – Namnet: AT&T stod ursprung­li­gen för American telephone & tele­graph corporation, men numera används bara förkortningen, som alltså har blivit en pseudoförkortning.

[företag] [pseudoförkortningar] [telefoni] [ändrad 22 maj 2021]