OCLC

en amerikansk icke vinstdrivande organisation som publicerar WorldCat, en katalog över publikationer på bibliotek i många länder. Varje bok, tidskrift eller annan publikation i katalogen tilldelas ett unikt OCLC‑nummer, även kallat OCN (OCLC control number). – OCLC grundades 1967 som Ohio college library center – en gemensam datoriserad katalog för bibliotek i Ohio. Namnet ändrades 1978 till Online college library center, eftersom samarbetet utvidgades till hela USA. 2002 började OCLC katalogisera publikationer från bibliotek i hela världen, och 2017 ändrades namnet till bara OCLC – alltså en pseudoförkortning. – Se oclc.org.

[arkiv och bibliotek] [pseudoförkortningar] [ändrad 3 november 2019]

IMDB

  1. IMDb:s logotyp. Svarta bokstäver mot gul bakgrund. – IMDb – en amerikansk webbplats med om­fat­tande information om filmer och tv‑serier. – IMDb har ingående beskrivningar av de flesta filmer som finns. Besökare på IMDb kan betyg­sätta filmerna och skriva kom­men­tarer. – IMDb grundades 1990 som Inter­net movie data­base, men kallas numera bara för IMDb, som alltså har blivit en pseudo­för­kort­ning. Sedan 1998 ägs IMDb av Amazon. – Se imdb.com;
  2. – förkortning för in-memory database, se minnes­data­bas.

[databaser] [förkortningar på I] [pseudoförkortningar] [filmer] [ändrad 7 juni 2017]

MWC

en årlig konferens och utställning för mobilbranschen. Anordnas sedan 1987 i februari varje år, numera i Barcelona samt  i Los Angeles och Shanghai. Arrangör är branschorganisationen GSMA. – Tidigare har konferensen hetat GSMA Mobile world congressGSM World congress och 3GSM World congress. Inför 2019 har GSMA gått över till pseudoförkortningen MWC, som i Barcelonas fall omtolkas som Mobile world capital. – Se mwcbarcelona.com.

[konferenser] [mobilt] [pseudoförkortningar] [ändrad 15 oktober 2018]

XSL

extensible stylesheet language – ett XML‑baserat språk för beskrivning av hur data som skickas via webben ska visas grafiskt för mot­tagaren. Det ska ge dokument samma utseende oavsett vilken webb­läsare, operativ­system och dator betraktaren använder. Den officiella speci­fikationen från W3C finns här (från 2006). – För­kortningen XSL stod tidigare för extensible style language, men är numera en pseudo­förkortning.

[programspråk] [pseudoförkortningar] [webbpublicering] [ändrad 14 augusti 2019]

CertCC

CERT co­ordi­na­tion center – amerikansk larm­­central för virus-­attacker och it‑sabo­tage. – CertCC finns på Carnegie Mellon-uni­versi­tetet. Det är bemannat 24 timmar om dygnet, och finan­si­eras av ameri­kanska staten genom Software engineering institute. CertCC slår larm vid behov och ger råd om it‑säkerhet. – För­­kort­ningen CERT stod från början för Computer emergency response team, men numera är det en pseudoförkortning. – Vid sidan av CertCC finns andra liknande grupper med namnet CERT, till exempel det statliga ameri­kanska US‑CERT, sedan 2018 del av Cybersecurity and infrastructure security agency (CISA). De är oberoende av CertCC, men samarbetar. – I Sverige finns CERT‑SE.

[it-säkerhet] [ändrad 7 september 2018]

HP

  1. HP Inc – ett av de två företag som bildades den 2 november 2015 när Hewlett-Packard† delades. – HP Inc ut­veck­lar, tillverkar och säljer datorer och skrivare för konsumentmarknaden. HP Inc använder Hewlett‑Packards gamla varumärke och logotyp, men HP i det nya företagsnamnet står inte längre för något, utan är en pseudoförkortning. – I november 2019 ville Xerox köpa HP för 33,5 miljarder dollar, trots att HP är ungefär tre gånger så stort som Xerox. HP tackade nej med motiveringen att budet var för lågt och kontrade med att antyda att HP i stället kunde köpa Xerox. Xerox kontrade med att hota att komma med ett fientligt bud på HP, alltså att gå förbi bolagsstyrelsen och köpa aktierna direkt av aktieägarna. Båda företagen utvecklar och tillverkar skrivare. I mars 2020 drog Xerox tillbaka sitt bud. – HP Inc finns på hp.com;
  2. (förr) – förkortning för Hewlett‑Packard†, som 2015 delades i två företag, HP Inc och Hewlett Packard Enter­prise, förkortat HPE.

[företag] [förkortningar på H] [ändrad 1 april 2020]

HP Inc

ett av de två företag som bildades den 2 november 2015 när Hewlett‑Packard† delades. – HP Inc ut­veck­lar, till­verkar och säljer datorer och skrivare för kon­su­ment­mark­na­den. HP Inc använder Hewlett‑Packards gamla varu­­märke och logotyp. – HP i det nya före­tags­namnet står inte för något längre, utan det är en pseudo­för­kort­ning. – HP Inc finns på hp.com. – Se också Hewlett Packard Enter­­prise.

[företag] [ändrad 18 november 2018]

WELF

ett föråldrat filformat för loggar för brand­väggar och annan säkerhetsutrustning. – WELF utvecklades av före­taget Webtrends, senare köpt av NetIQ, som i sin tur har köpts av MicroFocus (länk), men det har använts av många till­verkare. – Namnet sades vara en för­kortning för Webtrends enhanced log file format for firewalls and VPNs, men det kan också ha varit en pseudo­förkortning. (Welf eller Guelf var på medeltiden en mäktig adelssläkt.) 

[filformat] [förkortningar på W] [it-säkerhet] [pseudoförkortningar] [ändrad 4 juli 2019]