ICSA Labs

amerikanskt företag som testar och certifierar utrustning för it-säkerhet. Det är ett dotterbolag till Verizon. – ICSA Labs hette tidigare International computer security association, men numera är ICSA en pseudoförkortning. Ännu tidigare hette företaget National computer security association. – Se icsalabs.com.

IMDB

  1. IMDb:s logotyp. Svarta bokstäver mot gul bakgrund. – IMDb – amerikansk webbplats med om­fat­tande information om filmer och tv‑pro­gram. – IMDb har ingående beskrivningar av de flesta filmer som finns. Besökare på IMDb kan betyg­sätta filmerna och skriva kom­men­tarer. – IMDb grundades 1990 som Inter­net movie data­base, men kallas numera bara för IMDb, som alltså har blivit en pseudo­för­kort­ning. Sedan 1998 ägs IMDb av Amazon. – Se imdb.com;
  2. – förkortning för in-memory database, se minnes­data­bas.

[databaser] [förkortningar på I] [pseudoförkortningar] [filmer] [ändrad 7 juni 2017]

MWC

en årlig konferens och utställning för mobilbranschen. Anordnas sedan 1987 i februari varje år, numera i Barcelona samt  i Los Angeles och Shanghai. Arrangör är branschorganisationen GSMA. – Tidigare har konferensen hetat GSMA Mobile world congressGSM World congress och 3GSM World congress. Inför 2019 har GSMA gått över till pseudoförkortningen MWC, som i Barcelonas fall omtolkas som Mobile world capital. – Se mwcbarcelona.com.

[konferenser] [mobilt] [pseudoförkortningar] [ändrad 15 oktober 2018]

XSL

extensible stylesheet language – ett XML‑baserat språk för beskrivning av hur data som skickas via webben ska visas grafiskt för mot­tagaren. Det ska ge dokument samma utseende oavsett vilken webb­läsare, operativ­system och dator betraktaren använder. Den officiella speci­fikationen från W3C finns här (från 2006). – För­kortningen XSL stod tidigare för extensible style language, men är numera en pseudo­förkortning.

[programspråk] [pseudoförkortningar] [webbpublicering] [ändrad 14 augusti 2019]

CertCC

CERT co­ordi­na­tion center – amerikansk larm­­central för virus-­attacker och it‑sabo­tage. – CertCC finns på Carnegie Mellon-uni­versi­tetet. Det är bemannat 24 timmar om dygnet, och finan­si­eras av ameri­kanska staten genom Software engineering institute. CertCC slår larm vid behov och ger råd om it‑säkerhet. – För­­kort­ningen CERT stod från början för Computer emergency response team, men numera är det en pseudoförkortning. – Vid sidan av CertCC finns andra liknande grupper med namnet CERT, till exempel det statliga ameri­kanska US‑CERT, sedan 2018 del av Cybersecurity and infrastructure security agency (CISA). De är oberoende av CertCC, men samarbetar. – I Sverige finns CERT‑SE.

[it-säkerhet] [ändrad 7 september 2018]

HP Inc

ett av de två företag som bildades den 2 november 2015 när Hewlett‑Packard† delades. – HP Inc ut­veck­lar, till­verkar och säljer datorer och skrivare för kon­su­ment­mark­na­den. HP Inc använder Hewlett‑Packards gamla varu­­märke och logotyp. – HP i det nya före­tags­namnet står inte för något längre, utan det är en pseudo­för­kort­ning. – HP Inc finns på hp.com. – Se också Hewlett Packard Enter­­prise.

[företag] [ändrad 18 november 2018]

WELF

ett föråldrat filformat för loggar för brand­väggar och annan säkerhetsutrustning. – WELF utvecklades av före­taget Webtrends, senare köpt av NetIQ, som i sin tur har köpts av MicroFocus (länk), men det har använts av många till­verkare. – Namnet sades vara en för­kortning för Webtrends enhanced log file format for firewalls and VPNs, men det kan också ha varit en pseudo­förkortning. (Welf eller Guelf var på medeltiden en mäktig adelssläkt.) 

[filformat] [förkortningar på W] [it-säkerhet] [pseudoförkortningar] [ändrad 4 juli 2019]

Nasdaq

den viktigaste börsen för handel med aktier i it‑företag i USA. – Nasdaq har funnits sedan 1971, och då stod förkortningen för National association of securities dealers automated quotations. Numera är Nasdaq en pseudoförkortning. Nasdaq har sedan starten varit en helt datoriserad börs. – 2007 köpte Nasdaq svenska OMX och bildade Nasdaq OMX, numera åter bara Nasdaq, som äger och driver ett antal börser i Europa och Nasdaq i USA. – Se nasdaq.com. – Den andra stora börsen i New York är New York stock exchange, NYSE. – Se också Dow Jones industrial index.

[aktiehandel] [ändrad 7 maj 2018]