Unix


Det vanligaste operativsystemet, numera mer spritt än Windows. – Linux (med Android), macOS och iOS är utföranden av Unix. I syn­ner­het har sprid­ningen av Android på smarta mobiler gjort att Unix på 2010‑talet har gått om Windows. – Unix an­vändes in på 1990‑talet främst för teknisk, veten­­skap­lig och ””tung”” it. Nu finns Unix i person­datorer, mobil­telefoner och surf­plattor. – Unix ut­vecklades 1969 av Ken Thompson (länk) och Dennis RitchieBell Labs. Det var då ett revolutionerande operativsystem som på flera sätt skilde sig från alla tidigare. Men många av nyheterna i Unix har sedan dess blivit så vanliga att vi inte tänker på dem. – En över­sikt över Unix känne­­tecken finns hos Bell Labs (länk). – Känne­­tecknande för Unix från början var bland annat:

  • multi­körning – operativ­systemet kan köra flera program sam­tidigt (i själva verket växelvis);
  • – flera användare kan använda samma system samtidigt;
  • – flyttbarhet – program skrivna för en viss Unix­­dator kan köras på andra Unix­­datorer, eventu­ellt med mindre ändringar och omkompilering);
  • – programbibliotek (man behövde inte skriva alla program själv: de fanns att låna eller köpa).– Alla dessa egenskaper finns numera i alla operativ­­system, men när Unix kom var de nyheter;
  • – ”allt är en fil”. Unix hanterar all utrustning som är ansluten till datorn – lagringsminnen, servrar, nätverksutrustning, kameror… – som filer.

– Unix­system brukar delas upp i tre delar:

– Även denna uppdelning kan verka själv­klar, men den var inte lika tydlig i äldre operativ­system.– – Namnet, först stavat Unics, anspelar på ett tid­ig­are system, Multics

– Alla de stora dator­­före­tagen har eller har haft en egen variant av Unix:

– Se också Unix­krigen. – Upp­­splitt­ringen strider mot Unix grund­­läggande filo­sofi, och sedan slutet av 1990-talet har många av dessa företag gått över till Linux. (Dock inte Apple med macOS.) – Varu­­märket Unix tillhör sedan 1993 The Open Group (tidigare X/Open), som fast­­ställer vilka pro­dukter som får använda varu­­märket Unix. Till dem hör Aix, HP-Ux, macOS för Intel­­processor, Solaris, Tru64 och Unixware, men också stor­dator­operativ­systemen MVS och OS390. De upp­fyller kraven i The single Unix specification och får använda varu­märket UNIX®. Andra kända operativ­system, som Linux, BSD och Gnu, gör det inte, men de är ändå Unix­kompatibla. De kan kallas för Unix (eller nix), och The Open Group arbetar på att över­brygga skillnaderna. – – Läs också om Posix. – Unix och Unix­liknande operativ­system kallas också för öppna system. – Bell Labs fort­satte att ut­veckla Unix och var 2002 framme vid version 10, vilket blev den sista versionen.– – Språkbruk: Ibland ställs Linux mot ”Unix”. Men Linux är också en form av Unix, eller åtminstone Unix­kompatibelt. Med ”Unix” menas i sådana fall de äldre varianterna av Unix, ofta Solaris. – Helt apropå: se Dilbert.

[unix] [ändrad 5 juni 2017]

Dagens ord: 2017-06-21