Video Shamail

sedan länge överspelad tjänst för att sända digitala video-snuttar från mobiltelefoner – en tjänst som från mars 2002 erbjöds i Japan av J‑Phone, som då sålde en mobil­telefon med inbyggd digital video­kamera. J‑Phone hade tidigare en mot­svarande tjänst för still­bilder, Shamail.

Asianux

Linux-baserat operativsystem som utvecklas av företag i Japan, Kina, Sri Lanka, Sydkorea och Vietnam. Projektet startade 2004 och var då tänkt som ett alternativ till Windows. – Se asianux.com.

[linux] [ändrad 4 september 2017]

neta

japanskt ord för sådant man ser och vill visa för sina vänner. Den japanska forskaren Daisuke Okabe använder ordet om de beteenden som växer upp runt foton tagna med mobiltelefoner. Se denna länk.

[it-liv] [ändrad 13 februari 2018]

ubikvitär

(ubiquitous) – på svenska också ubiktillgänglig överallt, befintlig överallt, som finns överallt; ubiquitous computing: ubikvitära eller ubika it‑system, ubikvitär eller ubik it – om information och kommu­nika­tion som är tillgäng­liga genom it‑system överallt och när som helst. Kallas också för ubikom eller ubikomp:

  1. – om it‑system som är inte­gre­rade i omgiv­ningen och lätt till­gäng­liga; som fungerar utan tradi­tio­nella användar­gräns­snitt som bildskärm och tangent­bord. – Ut­trycket ubiqui­tous computing myntades 1988 av den ameri­kanska forskaren Mark Weiser. Han beskrev den 1991 i artikeln The Computer for the 21st Century i Scien­tific American (länk). Hans vision kan beskrivas som ett avancerat trådlöst nät med inte­grerade handdatorer, stora bild­skärmar på väggarna och servrar. Mark Weiser tänkte sig ett samspel mellan datorer i olika storlekar: inch devices, foot devices och yard devices. Numera räknas också företeelser som intelli­genta hus, kroppsburna datorer och datorer som är integrerade i vardags­föremål (sakernas internet) som ubikvitära system;
  2. – i Japan används termen i betydelsen att trådlös bred­bands­anslut­ning till internet ska vara tillgänglig överallt i landet. – Läs också om u‑samhället, pervasive computing och intelligent miljö (ambient intelligence).

[bredband] [it-system] [sakernas internet] [språktips] [ändrad 6 juli 2018]

 

Tron

Bild från filmen Tron. Mänsklig skådespelare med datoranimerade konturer mot stiliserad bakgrund.
Datoranimering modell 1982.
    1. – tidigare spritt japanskt operativsystem för hem­elek­tronik och inbyggda system, utvecklat på 1980‑talet av den japanska forskaren Ken Sakamura (länk). – Tron var utformat för att ge många ap­pa­rater möjlig­het att sam­verka i real­tid. Det fanns på 1980‑talet special­versioner av Tron som Btron, Ctron, Itron och Uitron. Under 1990‑talet minskade intresset för tekniken. – Tron‑projektet togs 2010 över av T‑Engine Forum (tron.org);
    2. – Disneyfilm från 1982. Det var en science fiction­film om data­teknik, och det var den första långfilmen som använde dator­animering i stor skala. Alan Kay var förebild för filmens hjälte. – Se IMDb (länk). En upp­följare, Tron: Legacy, kom 2010 (se IMDb: länk);
    3. – ett blockkedje-baserat nätverk för publicering främst av spel och underhållning. Nätverket öppnades för användare i början av 2018. Det påbörjades 2014 i Kina som Raybo; stiftelsen TRON grundades 2017 i Singapore. Tron har kryptovalutan tronix, TRX, som i februari 2018 hade ett marknadsvärde på 2,4 miljarder dollar, trots att det då inte fanns något att köpa för TRX. – Se tron.network. – Läs också om Tron Dogs.

[blockkedjor] [inbyggda system] [it-historia] [operativsystem] [spelfilmer] [ändrad 9 februari 2018]

Katayanagipriset

The Katayanagi prize for research excellence – pris i dator­veten­skap som sedan 2007 delas ut av Carnegie Mellon-universi­tetets av­delning för datorvetens­kap och Tokyos tekniska universitet. Priset finansi­eras genom en donation från den japanska före­tagaren Koh Katayanagi. Det delades senast ut 2013. – Se denna länk.

[ut­märk­elser] [ändrad 7 september 2018]

keitai

mobiltelefon på japanska. Ordet står också för en livsstil i Japan. Fors­karen Mizuko Ito, också känd som Mimi Ito, (länk) har beskrivit den livsstilen i boken Personal, Portable, Pedestrian: Mobile Phones in Japanese Life (MIT Press 2005, se länk).

[it-liv] [mobilt] [ändrad 2 oktober 2019]

femte generationen

  1. Fifth generation computer systems project, FGCS – ja­pansk sats­ning på 1980‑talet på att kon­stru­era kraft­fulla och lätt­använda dator­system. De skulle ha parallell data­behand­ling och tillämpa arti­fici­ell intelli­gens. – Namnet femte gene­ra­tionen syftade på paral­lella system: de tidi­gare gene­ra­tionerna var radio­rör, tran­sistorer, inte­gre­rade kretsar och mikro­pro­cessorer. – Pro­jektet på­gick från 1982 till 1992. Det blev över­spelat av den all­männa teknik­utveck­lingen, sprid­ningen av person­datorer och grafiska an­vändar­gräns­snitt samt genom­brottet för inter­net. I vissa av­se­enden var pro­jektet långt före sin tid. – Ett webb­museum för pro­jektet finns här;
  2. – om mobila nätverk: se 5g.

[ai] [it-historia] [mobilt]