Katayanagipriset

The Katayanagi prize for research excellence –– pris i dator­veten­skap som sedan 2007 delas ut av Carnegie Mellon-universi­tetets av­delning för datorvetens­kap och Tokyos tekniska universitet. Priset finansi­eras genom en donation från den japanska före­tagaren Koh Katayanagi. Det delades senast ut 2013. – Se denna länk

[ut­märk­elser] [ändrad 7 september 2018]

keitai

mobiltelefon på japanska. Ordet står också för en livsstil i Japan. Fors­karen Mizuko Ito (också känd som Mimi Ito) har beskrivit den livsstilen i boken Personal, Portable, Pedestrian: Mobile Phones in Japanese Life (MIT Press 2005, se länk).

[it-liv] [mobilt] [ändrad 16 juli 2017]

femte generationen

  1. Fifth generation computer systems project, FGCS –– ja­pansk sats­ning på 1980‑talet på att kon­stru­era kraft­fulla och lätt­använda dator­system. De skulle ha parallell data­behand­ling och tillämpa arti­fici­ell intelli­gens. – Namnet femte gene­ra­tionen syftade på paral­lella system: de tidi­gare gene­ra­tionerna var radio­rör, tran­sistorer, inte­gre­rade kretsar och mikro­pro­cessorer. – Pro­jektet på­gick från 1982 till 1992. Det blev över­spelat av den all­männa teknik­utveck­lingen, sprid­ningen av person­datorer och grafiska an­vändar­gräns­snitt samt genom­brottet för inter­net. I vissa av­se­enden var pro­jektet långt före sin tid. – Ett webb­museum för pro­jektet finns här;
  2. – om mobila nätverk: se 5g.

[ai] [it-historia] [mobilt]