API sprawl

API-spret, gränssnittsspret – det att en organisation har för många programmeringsgränssnitt (API:er). – Olika avdelningar och team i organisationen utvecklar egna API:er till tjänster i it-systemet. Ingen har överblick över organisationens alla API:er och en del överlappar. Användning av flera olika molntjänster (cloud sprawl) krånglar till det ytterligare. Det kan också finnas API:er som ingen längre använder (zombie APIs).

[api] [23 mars 2023]

öppet API

(open API) – öppet programmeringsgränssnitt – publicerad specifikation för hur man får andra program att utbyta information med det program som det gäller; specifikation av hur andra program ska skrivas för att kunna samverka med ett program eller en tjänst som har öppet API. – Applikationer och tjänster har öppna API:er för att fristående utvecklare ska kunna skriva program som hämtar information från dem, som utbyter information med dem eller som begär tjänster av dem. Även om själva API:t är öppet behöver inte informationen eller tjänsterna vara fritt till­gäng­liga: det kan ändå krävas registrering eller abonnemang samt autentisering och behörighet.

[api] [ändrad 29 mars 2020]

programmeringsgränssnitt

(application programming interface, förkortat API) – specifikation för hur program fungerar ihop: de regler man måste följa när man skriver program som ska köras på ett visst operativsystem eller som ska fungera ihop med ett annat program. – Fördelen med programmeringsgränssnitt är att programmeraren inte behöver känna till alla detaljer i det bakomliggande operativsystemet eller programmet. – Se också öppet API. – Förväxla inte förkortningen API med ABI, application binary interface.

[api] [ändrad 31 december 2018]

mikrotjänster

program som sköter en enda funktion och som programmerare kan anropa genom ett programmeringsgränssnitt (API). – Mikrotjänster började i mitten av 2010‑talet bli efterträdare till tjänsteorienterad arkitektur (SOA). Den stora skillnaden är att SOA behandlar omfattande funktioner, till exempel lönehantering, som tjänster. (Med tjänster menas här färdigprogram­merade funktioner som programmerare kan utnyttja.) Mikrotjänster är mer finkorniga: varje mikrotjänst sköter en enda funktion. Kallas också för mini‑SOA. – På engelska: microservices.

[api] [soa] [ändrad 31 december 2018]

Parlay Group

ett konsortium av företag, nerlagt omkring 2007, som utvecklade gemensamma programmeringsgränssnitt (API:er) som skulle göra det möjligt för datorer, operativsystem och företagsnät från olika leverantörer att kommu­ni­cera sinsemellan och utbyta information. Det gällde funk­tion­er som mobilitet, meddelandehantering och garanterad tjänste­kva­li­tet. The Parlay Group grundades 1998 av BT, Microsoft, Nortel, Siemens och Ulticom, men verksamheten upphörde så småningom. – Mer i Wikipedia.

[api] [nerlagt] [programmering] [ändrad 4 januari 2019]