autentisering

(authentication) – kontroll av äkthet:

  1. – identitets­­kontroll: kontroll (verifiering) av uppgiven identitet. – I enklaste formen sker autentisering genom att den som identifierar sig, för­utom sitt namn, upp­ger ett personligt lösen­­­ord eller an­vänder ett igen­­kännings­­tecken (”token”). Autenti­sering över inter­net brukar också, men behöver inte, omfatta an­vändning av så kallade elektroniska certifikat för att styrka att identiteten och identitets­­­handlingarna (kort, certifikat) är äkta och giltiga. – Se också stark autentisering, två­­­faktors­­autenti­se­ring, fler­faktors­autentisering och för­­nek­­bar autenti­se­ring. – Jäm­för med validering. – Språkligt: Det som i fack­­språk kallas för autentisering kallas i allmänt språk oftast för identifiering: man identifierar sig oftast genom att visa upp ett id-kort. Men i fack­­språket identifierar man sig genom att helt enkelt säga vem man är, och man autenti­se­rar den upp­­givna identi­te­ten genom att visa upp id-kortet. När man loggar in identifierar man sig genom att ange sitt an­vändar­­­namn och autenti­se­rar med lösen­­­ord eller med e-legitimation;
  2. – meddelande­autenti­sering: kontroll av att inne­hållet i ett med­delande inte har ändrats på vägen från av­sändare till mot­tagare. Detta kan göras med elektronisk signatur. – Se också man-i-mitten-attack

– Ordet kan också stavas med c: autenticering

.