radbrytning

uppdelning av en text i rader; instruktion eller manöver som gör att det sker:

  • – fast radbrytning – instruktion om att radbrytning ska göras på en bestämd plats i texten, även om det finns utrymme kvar på raden. Används när man börjar nytt stycke, men det kan också användas av andra skäl. Markeras i ordbehandlare med en vanligtvis osynlig instruktion i texten. – Äldre ordbehandlare markerade fast radbrytning vid slutet av varje rad, vilket gjorde det besvärligt att flytta textmassan till ett annat sidformat. – På engelska: hard return eller paragraph break;
  • – mjuk radbrytning – det radbyte (ordflytt) som ordbehandlare gör automatiskt när det inte får plats fler ord på en rad. Om texten ändras så ändras också radbrytningen om det behövs. – På engelska: soft return, wrap eller word wrap.

– På engelska: line break.

[ordbehandling] [typografi] [ändrad 9 februari 2020]

hårt mellanslag

sammanhållande ordmellanrum i typografi – håller ihop tal som 1 000 och förkortningar som d v s så att allt hamnar på samma rad, och inte delas upp vid radbrytning. Utförs vanligen genom att man samtidigt trycker ned mellanslagstangenten och en funktionstangent. – Inom typografin skiljer man mellan hårda mellanslag med olika bredder: fyrkant och halv fyrkant är de vanligaste. Ett sådant mellanslag kallas också för fast mellanslag. – Ett vanligt mellanslag (ordmellanrum) som kan ge radbyte är alltså ett mjukt mellanslag, men det behöver man bara ange när det behövs för tydlighetens skull.

[ordbehandling] [typografi] [ändrad 1 juni 2020]

formulärbrev

i stort sett lika­lydande brev som skickas till flera mot­ta­gare med an­passade detaljer som namn, adress, månadens inköp, belopp att betala, etcetera. –For­mu­lär­brev kan skrivas med vanliga ord­be­hand­lare. Där det ska stå mottagar­an­passade upp­gifter som namn och adress lägger man in fält med hänvisningar till en data­bas. Den text som är samma för alla mot­ta­gare skrivs som vanligt. Ord­be­hand­laren pro­du­cerar sedan ett do­ku­ment för varje mottagare i data­basen. Raderna an­passas till längden på de inhämtade uppgifterna, så brevet ser inte hop­klistrat ut. Samma slags teknik kan användas för e‑postutskick och för webb­sidor. – På engelska: form letter. Tek­niken för att framställa for­mu­lär­brev kallas på engelska för mail merge, på svenska register­kopplad ut­skrift. (Se också formulär.)

[ordbehandling] [ändrad 4 februari 2019]

wrap

  1. – wordwrap – se ordflytt;
  2. – wraparound – det att bildskärmen representerar en globliknande yta genom att bildskärmens vänstra kant är kopplad till höger kant och överkanten är kopplad till under­kanten. Ett objekt som rör sig på bildskärmen och når höger­kanten kommer därför fram på vänster sida; motsvarande effekt i andra riktningar;
  3. – omslag, förpackning – se shrinkwrap;
  4. – se också wrapper.

[bildskärmar] [ordbehandling] [programmering] [ändrad 16 augusti 2019]

ordflytt

i ordbehandling: automatisk flyttning av ord som står i slutet av en rad till nästa rad om inte hela ordet får plats på den rad där man började skriva det. – Detta är sedan länge standard i ordbehandling. – På engelska wrap eller wordwrap. – Se också radbrytning.

[ordbehandling] [typografi] [ändrad 25 december 2017]

mjukt bindestreck

i ordbehandling: markering av var ett ord kan avstavas om det behövs. Kan sättas in på en eller flera platser i ordet. (Ord-be-hand-ling.) Om ordet behöver avstavas sätter ordbehandlingsprogrammet in ett synligt bindestreck där det finns en markering. Om det finns flera markeringar väljer programmet den sista som kan användas. Om ordet inte behöver avstavas döljs det mjuka bindestrecket normalt när texten visas på bildskärm eller skrivs ut. I många program sätter man in mjukt binde­streck genom att skriva ctrl och bindestreck samtidigt. – Kallas också för mjuk divis, diskret bindestreck, diskret divis. På engelska: discretionary hyphen eller soft hyphen (som kan misstolkas).

  • – Tips 1: I många ordbehandlingsprogram, men inte alla, kan man sätta ett mjukt bindestreck framför ett ord för att markera att det inte ska avstavas alls;
  • – Tips 2: Mjukt bindestreck fungerar bra i ordbehandlare och i program för datorstödd sidlayout, men ger inte alltid önskat resultat på webbsidor.

[ordbehandling] [typografi] [ändrad 1 juni 2017]