databas

data som är samlade, ordnade, sökbara och skilda från spe­ci­fika program (applikationer). – Grundtanken bakom data­baser är att separera data från de pro­gram som an­vän­der dem. Det gör det enklare att underhålla datamängden, och det gör också att flera program kan använda samma data. Innan det fanns databaser sparades data i diverse filer, fram­­ställda med olika program. Så kan det fortfarande vara, till exempel om ett företag har sparat sin redovisning i ett Excel‑ark. – För­­delar med databaser är att:

  • – data­mängden blir över­skåd­lig;
  • – den kan an­vän­das av olika pro­gram och man:
  • – be­höver bara lagra samma data, till exempel en adress, på ett ställe;
  • – när något ska ändras be­höver man därför bara ändra på ett ställe.

– De två sistnämnda princi­perna har ren­odlats i relationsdatabaser. – Man bör vara medveten om skillnaden mellan en databas (en samling av data) och det program som hanterar data­­basen: databashanteraren. (Oracle säljer data­bas­hanterare, inte databaser.) Men data­bas­hante­rare kallas ofta bara för databaser. – Typer av data­baser är relationsdatabaser, hierarkiska databaser, NoSQL, nyckel‑värde‑databaser, objektdata­­baser, objektrelationsdatabaser och graf­­data­baser. – Läs också om ZigZag. – I Yttrandefrihetsgrundlagens data­­bas­­regel är en databas i praktiken samma sak som en webbsida.

[data] [databaser] [ändrad 6 maj 2019]