databas

data som är samlade, ordnade, sökbara och skilda från spe­ci­fika program (applikationer). – Grundtanken bakom data­baser är att separera data från de pro­gram som an­vän­der dem. Det gör det enklare att underhålla datamängden, och det gör också att flera program kan använda samma data. Innan det fanns databaser sparades data i diverse filer, fram­­ställda med olika program. Så kan det fortfarande vara, till exempel om ett företag har sparat sin redovisning i ett Excel-ark. – För­­delar med data­baser är att:

  • – data­mängden blir över­skåd­lig;
  • – den kan an­vän­das av olika pro­gram och man:
  • – be­höver bara lagra samma data, till exempel en adress, på ett ställe;
  • – när något ska ändras be­höver man därför bara ändra på ett ställe.

– De två sistnämnda princi­perna har ren­odlats i relationsdatabaser. – Man bör vara medveten om skillnaden mellan en data­bas (en samling av data) och det program som hanterar data­­basen: databashante­ra­ren. (Oracle säljer data­bas­hante­rare, inte data­baser.) Men data­bas­hante­rare kallas ofta bara för data­baser. – Typer av data­baser är relations­data­baser, hier­arkiska databaser, NoSQL, nyckel‑värde‑databaser, objekt­­data­­baser, objektrelationsdatabaser och graf­­data­baser. – Läs också om ZigZag. – I Yttrandefrihetsgrund­lagens data­­bas­­regel är en data­bas i prak­tiken samma sak som en webb­sida.

[data] [databaser] [ändrad 6 maj 2019]