formulärbrev

i stort sett lika­lydande brev som skickas till flera mot­ta­gare med an­passade detaljer som namn, adress, månadens inköp, belopp att betala, etcetera. –For­mu­lär­brev kan skrivas med vanliga ord­be­hand­lare. Där det ska stå mottagar­an­passade upp­gifter som namn och adress lägger man in fält med hänvisningar till en data­bas. Den text som är samma för alla mot­ta­gare skrivs som vanligt. Ord­be­hand­laren pro­du­cerar sedan ett do­ku­ment för varje mottagare i data­basen. Raderna an­passas till längden på de inhämtade uppgifterna, så brevet ser inte hop­klistrat ut. Samma slags teknik kan användas för e‑postutskick och för webb­sidor. – På engelska: form letter. Tek­niken för att framställa for­mu­lär­brev kallas på engelska för mail merge, på svenska register­kopplad ut­skrift. (Se också formulär.)

[ordbehandling] [ändrad 4 februari 2019]

Dagens ord: 2012-11-06