katastrofberedskap

förebyggande åtgärder för att en organisation ska kunna återuppta verksam­heten, i synnerhet it‑driften, så snart som möjligt efter brand, jordbävning eller annan ödeläggande händelse. Katastrofberedskap kan omfatta allt från backup (i andra lokaler) till extra it‑system och extra arbetsplatser (se cold site) eller beredskap för att låta anställda jobba hemifrån. Katastrofberedskap är mer omfattande än enbart backup. Det finns företag som erbjuder haveriberedskap som en tjänst – disaster recovery as a service (DRaaS). – Även: haveriberedskap: många anser att ordet katastrof ska reserveras för händelser där människor dör. – På engelska: disaster recovery, förkortat DR. – Se också kontinuitets­planering.

[driftsäkerhet] [it-system] [riskhantering] [ändrad 6 juni 2021]

katastrof

inom riskhantering: en plötslig händelse som leder till allvarliga skador, lång­variga drifts­avbrott eller stora förluster för verk­sam­heten. Mindre allvarliga störningar kallas för incidenter eller, om de bara noteras utan åtgärd, för händelser. Många anser att ordet katastrof bör sparas för händelser som kostar människo­liv och före­drar därför termen haveri. På engelska: disaster.

[riskbedömning] [riskhantering] [ändrad 5 september 2019]

kontinuitetsplanering

planering och åt­gärder för att en organisation ska kunna fort­sätta verksamheten efter brand, naturkatastrof eller attentat. Inte minst att it‑driften ska fort­sätta som tidigare, helst utan avbrott. Kontinuitetsplanering kan ses som mer lång­siktigt än katastrof­beredskap. – På engelska: business continuity, förkortat BC.

[företag och ekonomi] [it-säkerhet] [ändrad 4 oktober 2018]

moralisk risk

höjt risktagande efter att man har skaffat skydd. – Skyddet kan vara en försäkring, brandlarm, inbrottslarm eller fysiskt skydd mot kroppsskada. Den som har installerat virusskydd på sin dator blir sedan kanske mindre nogräknad med vad hon laddar ner från internet. – På engelska: moral hazard. – Man talar också om riskhomeostas, på engelska risk homeostasis, vilket är ett påstått beteende där människor strävar efter att hålla risknivån konstant: om de får skydd mot skador och olyckor tar de större risker.

[försäkringar] [it-säkerhet] [psykologi] [ändrad 3 oktober 2022]