Cåbra

Centralt system för åklagarväsendets brottmålshantering – de svenska åklagarmyndigheternas gemensamma IT-system för ärendehantering och diarieföring. Systemet infördes 2007 och ersatte de äldre systemen Brådis och EnVis. Åklagarväsendets hantering av personuppgifter regleras i denna förordning. Systemet har utvecklats av företaget Decerno (länk). En artikel från 2017 om Cåbra finns i tidskriften Krimfalllänk (nere i december 2019). – I månadsskiftet september–oktober 2019 slutade Cåbra att fungera, vilket ledde till att en stor del av åklagarnas arbete avstannade, utom det som kunde skötas med manuella rutiner och med ett reservdatorsystem. – Cåbra togs i drift igen den 4 oktober 2019 (se pressmeddelande).

[driftsäkerhet] [förkortningar på C] [juridik] [ändrad 29 december 2019]

chaos engineering

kaostestning, kaosutveckling – metodik för prövning av ett it‑systems tålighet mot påfrestningar av olika slag. – Man iscensätter störningar som serverkrascher, hög belastning på nätverket, felaktiga instruktioner och annat och mäter hur det påverkar systemet. Utfallet jämförs med ett på förhand definierat normaltillstånd. Denna form av testning är avsedd för stora it‑system med hög grad av redundans: det man vill uppnå är att systemet som helhet fortsätter att fungera normalt, trots störningarna. Kunderna ska inte märka något. – Kaostestning utvecklades 2011 av Greg OrzellNetflix. – Se Simian army.

[driftsäkerhet] [10 december 2018]

remote monitoring and management

(RMM)övervakning och administration på distans [av it‑system]. Det förutsätter att man installerar program på datorer och servrar för att samla in information om händelser i driften. Informationen skickas till tjänsteleverantören för RMM. Leverantören kan åtgärda de flesta problem på distans med hjälp av de förinstallerade programmen.

[drift] [driftsäkerhet] [ändrad 28 januari 2018]

warm server

reservserver som normalt är avstängd, men som slås på med jämna mellanrum för att uppdateras. Den innehåller alla nödvändiga program och filer och är klar att användas, men den tas i aktiv drift bara om en annan server krånglar. – Jämför med cold server och hot server.

[driftsäkerhet] [it-system] [ändrad 30 januari 2020]

warm standby

(eller intermediate recovery) – förberedd reserv, ”bakjour”; on warm standby – klar att rycka in som reservsystem med kort väntetid. – Uttrycket används om reservservrar och andra reservsystem som är ett mellanting mellan aktiv och passiv reserv. En förberedd reservserver har uppdaterats regelbundet så att den kan komma igång snabbt, men inte utan väntetid. – Jämför med warm server.

[driftsäkerhet] [it-system] [ändrad 30 november 2018]

watchdog timer

anordning som övervakar ett elektroniskt system och som, när den upp­täcker ett fel, efter en viss tid utför en förinställd åtgärd ifall inte ad­mi­nis­tra­tören ingriper, eller om inte felet upphör av sig själv. Den kan till exempel slå larm eller stänga av det drabbade systemet. – Förkortas WDT.

[driftsäkerhet] [ändrad 20 april 2017]

Tandem

Tandem Computers Inc – tillverkare av driftsäkra minidatorer, köpt av Compaq 1997, sedan 2002 del av Hewlett-Packard (numera HPE). Varu­märket Tandem används inte längre. – Hewlett-Packard mark­nads­för vidareutvecklade Tandemprodukter som HPE Integrity Nonstop Computing. Tandems datorer var kon­stru­e­rade för avbrottsfri drift, bland annat var alla viktiga komponenter dubblerade. – Se HPE:s webb­sidor. – Ordet: Tandem är ursprungligen ett latinskt uttryck som betyder ’till sist’, ’äntligen’, men som långt senare fick betydelsen ’två i rad’.

[driftsäkerhet] [minidatorer] [uppköpt] [ändrad 3 augusti 2017]