repatriation

(data repatriation) – repatriering – flytt av data från en molntjänst till organisationens eget it-system. – Vid repatriering är det viktigt att alla data kommer med och att inga data lämnas kvar hos molntjänsten. – I stället för repatriering, repatriera kan man säga hemtagning, ta hem; hämta hem.

[molnet] [26 maj 2022]

observerbarhet

möjlighet att bedöma ett systems inre tillstånd. – Det görs med ledning av de data som systemet producerar. Syftet är att upptäcka eventuella problem så tidigt som möjligt. – På engelska: observability, på svenska också: observabilitet.

[driftsäkerhet] [it-system] [25 april 2022]

datamagasinering

(data vaulting) – lagring av backupkopior på en plats som är fysiskt och logiskt skild från resten av it‑systemet och produktionsmiljön. – Syftet är att kopiorna ska vara skyddade mot brand och andra skador på organisationens lokaler samt vara oåtkomliga för hackare. Det ska inte gå att komma åt informationen genom internet eller något annat nätverk. – Om kopiorna finns på magnetband talar man om bandmagasinering (tape vaulting).

[backup] [13 april 2022]