repatriation

(data repatriation) – repatriering – flytt av data från en molntjänst till organisationens eget it-system. – Vid repatriering är det viktigt att alla data kommer med och att inga data lämnas kvar hos molntjänsten. – I stället för repatriering, repatriera kan man säga hemtagning, ta hem; hämta hem.

[molnet] [26 maj 2022]

observerbarhet

möjlighet att bedöma ett systems inre tillstånd. – Det görs med ledning av de data som systemet producerar. Syftet är att upptäcka eventuella problem så tidigt som möjligt. – På engelska: observability, på svenska också: observabilitet.

[driftsäkerhet] [it-system] [25 april 2022]

datamagasinering

(data vaulting) – lagring av backupkopior på en plats som är fysiskt och logiskt skild från resten av it‑systemet och produktionsmiljön. – Syftet är att kopiorna ska vara skyddade mot brand och andra skador på organisationens lokaler samt vara oåtkomliga för hackare. Det ska inte gå att komma åt informationen genom internet eller något annat nätverk. – Om kopiorna finns på magnetband talar man om bandmagasinering (tape vaulting).

[backup] [13 april 2022]

firewall-as-a-service

(FWaaS) – brandvägg som tjänstbrandväggens funktion tillhandahållen av en molntjänst. – Brandvägg som tjänst innebär att all inkommande och utgående datakommunikation går genom en molntjänst innan den når mottagaren. Fördelarna med detta arrangemang jämfört med att ha brandväggen lokalt i ett datacenter är de vanliga: kunden slipper kostnader för hårdvara, mjukvara och skötsel; uppdateringar och patchar sköts av tjänsteleverantören.

[as-a-service] [skydd] [ändrad 4 mars 2022]

cloud waste

molnslöseri – underutnyttjande av molntjänster som man betalar för. – Annorlunda uttryckt: betalande för mer molntjänster än man har behov av. (Det är alltså waste i betydelsen slöseri – inte avfall.)

[molnet] [21 februari 2022]

five-nine

99,999 (fem nior) – hög tillgänglighet, hög tillförlitlighet. – 99,999 procents tillgänglighet betyder att tjänsten eller funktionen inte är tillgänglig i 5 minuter och 24 sekunder under ett helt år. – Skrivs också 5-9.

[drift] [11 februari 2022]