knowledge-as-a-service

(KaaS)kunskap som tillhandahålls som en tjänst på internet. – Med kunskap menas här systematiskt ordnade mängder av definierade begrepp och deras inbördes relationer. Man talar om kunskapsgrafer (knowledge graphs). Till skillnad från data är kunskap i denna betydelse inte bara värden som kan behandlas och analyseras, utan värden satta i ett begreppsligt sammanhang. Det finns likheter med hur den semantiska webben är upplagd. – Läs också om DIKW.

[as-a-service] [ändrad 8 februari 2021]

volymtak

(volume cap, data volume cap) – övre gräns för den datamängd som en kund använder under en tidsperiod i molntjänster. Kunden kan på många tjänster själv ställa in ett volymtak på önskad nivå för att förhindra oväntat hög användning av datalagring i molnet. – Ordet volymtak används i andra sammanhang i motsvarande betydelse.

[data] [molnet] [1 februari 2021]

kantdatorsystem

(edge computing) – principen att vissa beräkningar bör göras av utrustning i nätverkets utkant, inte centralt i servrar som nås genom ett nätverk. Data bör bearbetas där de skapas eller fångas, alltså vid sensorer, maskiner eller annan utrustning. Detta kan göras med anslutna datorer eller av program i inbyggda kretsar. Resultatet skickas sedan dit där det ska användas. En motivering för detta är att datakommunikation i samband med beräkningar ofta tar mer resurser i anspråk än själva beräkningarna, särskilt om data skickas fram och tillbaka under beräkningen. Uttrycket edge computing – kantdatorsystem används främst om sakernas internet. – Se artikel från KTH.

[industriell it] [sakernas internet] [ändrad 7 december 2020]