problemansvarig

(problem manager) – en som har till uppgift att förutse och förebygga problem i verksamheten. – Den som är problemansvarig är alltså inte den som löser problem efter att  de har uppstått. Det är i varje fall inte den problemansvarigas huvuduppgift. – Problemhantering i denna betydelse, på engelska problem management, har definierats i ITIL.

[it-system] [yrken] [16 oktober 2021]

invisibility index

om it-system: en tänkt måttstock på hur lite ett it‑system märks. – Eftersom it‑system bara märks när de krånglar eller underpresterar så bör osynlighetsindex vara så högt som möjligt.

[it-system] [16 september 2021]

function-as-a-service

(FaaS) – funktion som molntjänst – ett sätt att köra applikationer i en molntjänst utan att som kund beställa den it-infrastruktur som behövs. – Kunden har bara den programkod som hon vill köra. Molntjänstleverantören tillhandahåller den virtuella infrastruktur som behövs när den behövs. – Det behövs fortfarande servrar, nätverksutrustning och säkerhetsutrustning, om än i virtuell form i molnet, men det är inget som kunden installerar eller beställer. Det tillhandahålls automatiskt vid behov av molntjänsten. – Jämför med infrastructure‑as‑a‑service (IaaS), där kunden specificerar vilken infrastruktur hon vill ha.

[as-a-service] [9 september 2021]

infrastruktur

utrustning, anläggningar, energikällor, kommunikationer och transporter som behövs för att hushåll, myndigheter och företag ska fungera. – Inom it är infrastrukturen främst nätverk av alla slag, från lokala nätverk till internet, servrar och säkerhetsutrustning. Persondatorer och mobiltelefoner räknas däremot inte till infrastrukturen. Infrastrukturen är nödvändig, men den är inte de produkter och tjänster som människor konsumerar direkt eller använder i sitt arbete (såvida de inte arbetar med infrastrukturen). Exakt var man ska dra gränsen kan diskuteras. En cynisk beskrivning är att infrastrukturen är det som inte märks så länge det inte krånglar. – Infra- är latin för under, nedanför. – På engelska: infrastructure.

[it-system] [25 augusti 2021]

GitOps

ett sätt att löpande uppdatera infrastrukturen i ett molnbaserat it‑system. – GitOps kan sägas vara en breddad form av DevOps: DevOps handlar om ständig förbättring av applikationer, GitOps om programkoden för infrastrukturen, alltså nätverksutrustning, minnesenheter och andra servrar. Ett syfte är att se till att koden som styr infrastrukturen är identisk överallt i systemet. Det ska finnas en enda källa till sanning. Den källan är tjänsten git, därav namnet. – Benämningen GitOps ska ha införts 2017 av företaget Weaveworks (weave.works).

[it-system] [ord på -ops] [25 augusti 2021]

IDaaS

identity-as-a-service – identitetshantering som tjänstidentitets- och åtkomsthantering som sköts av ett fristående företag åt det företag som det gäller. Oftast som molntjänst. – IDaaS-företaget har en databas med användarnamn, lösenord och behörigheter samt kundföretagets policy för access, registrering och annat. – Fördelar med IDaaS är dels att kundföretaget slipper avsätta tid och resurser för rutinuppgifter, dels att IDaaS genom att vara en molntjänst fungerar oberoende av användarens plats.

[as-a-service] [förkortningar på I] [identifiering] [17 augusti 2021]

kantmoln

(edge cloud) – ett moln som överför data och tjänster till användare från servrar som är geografiskt nära kunden. – Kantmoln förutsätter ett distribuerat system med servrar på många platser, och med samma data tillgängliga på var och en av dem. Detta till skillnad från molntjänster som körs i ett centralt datacenter. – Syftet är dels att korta svarstiderna (latensen), dels att minska kostnaderna för dataöverföring. – Läs också om innehållsleveransnätverket Akamai.

[molnet] [ändrad 9 juni 2021]