showback

internredovisning – i it: rapport till avdelningarna i ett företag om deras respektive användning av företagets it-resurser, men utan krav på att avdelningarna betalar för det de använder. Syftet är i stället att skapa medvetenhet och att stimulera till sparsamhet. Ordet showback anspelar på chargebackinterndebitering.

[företag och ekonomi] [it-system] [29 november 2019]

singeltenans

det att en kund eller användare ensam disponerar ett exemplar av ett program som tillhandahålls av en molntjänst eller ett organisationsnätverk. Om flera kunder använder samma program disponerar de alltså varsitt exemplar av programmet. Alternativet är multitenans. – På engelska: single‑tenancy; som attribut: single‑tenant.

[it-system] [molnet] [programkörning] [21 november 2019]

operational technology

(OT) – driftsystem, driftsteknik, driftsteknologi – datorsystem som styr och övervakar industriella processer. Traditionellt har man skiljt mellan IT (datorsystem för sådant som administration och publicering) och OT (ofta inbyggda system). På 2010‑talet börjar det bli uppenbart att de två områdena börjar gå ihop, bland annat för att OT-systemen i allt högre grad är anslutna till internet. – Förkortningen OT och operational technology förekommer ofta på svenska.

[industriell it] [4 oktober 2019]

RJ

En RJ-11-plugg med svart sladd.
Hankontaktdon av typ RJ-11.

beteckning på en grupp av kontaktdon och tillhörande gränssnitt för sammankoppling av telefon- och datautrustning. Kallas också för modularkontakt, mer precist: modularkontaktdon. Kontaktdonet är en liten plastplugg med motsvarande uttag. Pluggen har ett enkelt snäppe som håller den på plats när den är insatt. I kontaktdonen finns ett antal elektriska ledare: smala rännor med ledande metall, ofta förgyllda. Det kan vara fyra, sex, åtta eller fler ledare. I standarderna för RJ‑kontakter ingår också specifikationer för hur ledarna ska användas. – En praktisk fördel med RJ‑kontakter är att det är lätt att montera en RJ‑plugg på en sladd. Det kan göras med en så kallad modulartång utan att man behöver skala sladden. Det finns flera varianter av RJ‑kontaktdon: RJ11, RJ14, RJ25 med flera. De skiljer sig bland annat åt genom antalet ledare och hur många av dem som faktiskt används. Varianterna är avsedda för olika ändamål. Plastpluggens och uttagets storlek kan också variera något. – RJ står för registered jack. Benämningen registered syftar på att den amerikanska myndigheten FCC på 1970-talet krävde att kontaktdon för telefoni skulle standardiseras och registreras. Kontaktdonet utvecklades och patenterades på 1970‑talet av the Bell System (AT&T) och är sedan länge en branschstandard (patentet har gått ut). – Mer i Wikipedia.

[förkortningar på R] [sammankoppling] [3 oktober 2019]

kontakt

  1. elektrisk kontakt, även kallad galvanisk kontakt – det att två elektriskt ledande objekt, vanligtvis av metall, vidrör varandra så att ström kan överföras (i ett obrutet flöde av elektroner);
  2. – anordning för elektrisk kontakt – kontaktdon:
    • – för starkström: till exempel stickkontakt, uttag (stick-)propp;
    • – för överförande av elektriska signaler, till exempel USB‑kontakt, jack, plugg, propp, stift;
  3. – person som man känner och har förbindelse med, privat eller yrkesmässigt – en kontakt. I sociala nätverk ofta kallad vän;
  4. – det att man har eller brukar ha förbindelse med en person eller grupp av personer: ”vi står i kontakt med…”. I militär och polisiär terminologi: samband. Sambandscentral – plats där meddelanden av olika slag tas emot och vidarebefordras till lämplig mottagare; på engelska: liaison office;
  5. kontakta – ta kontakt med, sätta sig i förbindelse med, söka upp – vilket inte förutsätter att man redan känner den som man ska kontakta.

– Ordet kontakt har fler betydelser än de som nämns här, men alla anknyter till grundbetydelsen: beröring, vidrörande. Betydelsen människa som man har kontakt med nämns inte i Svenska Akademiens ordbok, där artikeln om kontakt skrevs 1937 (se länk). – På engelska: contact.

[elektrisk ström] [sammankoppling] [socialt] [språktips] [23 september 2019]

recovery time objective

(RTO) – längsta tid för återställning; målsättning för återställningstid – om backup: den längsta tillåtna tiden för återställning av ett it-systems funktion efter ett avbrott. Det kan accepteras att it-systemet i början har reducerad funktion. RTO bör fastställas för varje it-system. – Jämför med RPOrecovery point objective.

[it-system] [it-säkerhet] [3 september 2019]