disaster recovery as a service

(DRaaS)katastrofberedskap som tjänst i molnet. – Företag som anlitar en sådan tjänst laddar upp alla verksamhetskritiska program och data till tjänsten. Det gäller alla program och alla data som företaget behöver ha tillgång till för att återställa verksamheten efter ett avbrott, eller för att fortsätta verksamheten i andra lokaler eller med distansarbete (kontinuitetsplanering). Detta är mer omfattande än backup, eftersom även infrastrukturens program behöver sparas. Men samma försiktighet gäller som för backup: det som lagras i en DRaaS måste vara fysiskt och logiskt skilt från källan. Men i en katastrofsituation ska företagets medarbetare kunna sköta sina jobb med kort varsel genom att ansluta sig till DRaaS‑operatören i molnet. (Det är alltså inte meningen att hela systemet ska laddas ner från molnet, utan det ska köras i molnet.)

[as-a-service] [riskhantering] [6 juni 2021]

riskaptit

(risk appetite) – den nivå av risktagande som en organisation anser sig kunna acceptera innan den sätter in motåtgärder. – Termen riskaptit är definierad i standardiseringsorganisationen ISO:s standard Risk management (ISO 31000:2018) – se ISO:s webbsidor.

[riskhantering] [9 maj 2021]

händelse

  1. event – vid programkörning: en definierad händelse som programmet ska hantera på ett visst sätt. Händelsen kan vara något som uppstår inom ramen för programkörningen eller något som kommer utifrån (till exempel något som användaren gör);
  2. – inom riskhantering står ordet händelse (event) oftast endast för en viss typ av händelser, nämligen sådana som uppmärksammas av säkerhetssystemet eller av en person, men som i sig bedöms som betydelselösa eller föga allvarliga. Händelser i denna betydelse noteras, men föranleder ingen åtgärd. Mer allvarliga händelser kallas för incidenter eller katastrofer. (Händelse är också den överordnade termen.)

[riskbedömning] [riskhantering] [ändrad 13 april 2021]

katastrof

inom riskhantering: en plötslig händelse som leder till allvarliga skador, lång­variga drifts­avbrott eller stora förluster för verk­sam­heten. Mindre allvarliga störningar kallas för incidenter eller, om de bara noteras utan åtgärd, för händelser. Många anser att ordet katastrof bör sparas för händelser som kostar människo­liv och före­drar därför termen haveri. På engelska: disaster.

[riskbedömning] [riskhantering] [ändrad 5 september 2019]

katastrofberedskap

förebyggande åtgärder för att en organisation ska kunna återuppta verksam­heten, i synnerhet it‑driften, så snart som möjligt efter brand, jordbävning eller annan ödeläggande händelse. Katastrofberedskap kan omfatta allt från backup (i andra lokaler) till extra it‑system och extra arbetsplatser (se cold site) eller beredskap för att låta anställda jobba hemifrån. Katastrofberedskap är mer omfattande än enbart backup. Det finns företag som erbjuder haveriberedskap som en tjänst – disaster recovery as a service (DRaaS). – Även: haveriberedskap: många anser att ordet katastrof ska reserveras för händelser där människor dör. – På engelska: disaster recovery, förkortat DR. – Se också kontinuitets­planering.

[driftsäkerhet] [it-system] [riskhantering] [ändrad 6 juni 2021]