crowdsourcing

gräsrotsbaserad problemlösning, massförfrågan, massbaserad problemlösning – det att man genom internet tar hjälp av allmän­heten för att lösa uppgifter, samla in information eller utveckla pro­dukter. – Upp­drags­givaren lägger ut uppgiften på internet och låter alla som vill vara med. Det behöver inte finnas någon person­lig kontakt mellan upp­drags­­givare och deltag­are. Man kan låta intres­se­rade lämna in förslag som uppdrags­givaren väljer bland, eller man kan låta de intresse­rade rösta fram en lösning. Det före­kommer att det bästa förslaget belönas, men det är inte alltid så. Metoden har använts i katastrof­hjälp, till exempel efter jord­bäv­ningen i Haiti 2010. – Uttrycket crowd­sourcing myntades 2006 av den ameri­kanska journal­isten Jeff Howe i artikeln The rise of crowd­sourcing. Ordet an­spelar på outsourcing (utläggning av arbete), se också försörj­ning (sourcing). – Läs också om crowd, crowd mining samt friend­sourcing, crime­sourcing, unsourcing, co‑creation och Ushahidi.

[gräsrotsbaserat] [produktutveckling] [ändrad 16 september 2019]

försörjning

om företag: svensk term för sourcing – en organisations anskaffning av materiel och tjänster som behövs i verksamheten. Den kan köpa det utifrån (”outsourcing”) eller göra det själv med egna anställda. – Insourcing är att beställa från det egna företaget. Unsourcing är att anlita oavlönade frivilliga. – För­sörj­ning (var och hur man anskaffar materiel och tjänster) ska inte förväxlas med logistik (transport och förvaring). Sourcing före­kommer också i ord som crowdsourcing och friendsourcing.

[företag och ekonomi] [ändrad 5 december 2019]