multi-sourcing

(eller multisourcing) – utläggning av verksamhet (outsourcing) till flera företag. Termen används som kontrast till klassisk outsourcing där kunden låter ett företag ta hand om allt som kunden inte sköter själv. I it-världen handlar det om att kunden låter ett annat företag ta hand om it-systemet. I multisourcing anlitar kunden olika företag för olika delar av driften. Syftet är ofta att kunna anlita företag med hög kompetens på respektive område. – Jämför med ett husbygge. Klassisk outsourcing är som att anlita en generalentreprenör som ansvarar för allt. Multi-sourcing är som att anlita ett företag för murande, ett annat för att dra el och så vidare.

[it-system] [ändrad 24 september 2018]

offshoring

utflyttning – flytt av delar av ett företags verk­sam­het till låg­löne­länder – outsourcing till utlandet. – Jäm­för med near­shoring och re­shoring. – Se också offshore. (Shore – kust ingår i ordet på grund av brittiska och amerikanska geografiska för­hål­landen.) –  Skill­naden mellan offshoring och outsourcing är att offshoring handlar om att fysiskt flytta produktionen, som fortfarande sker i företagets regi, medan out­sourcing innebär att man kontrakterar ett annat företag för att sköta pro­duk­tionen.

[företag och ekonomi] [ändrad 6 november 2019]

nearshoring

utflyttning av företags verk­sam­het till ett grann­land (där kost­naderna är lägre). Till exempel nearshore pro­gramming (pro­gram­­utveck­ling i grann­land med lägre löner) och nearshore out­sourcing eller nearsourcing (utkontraktering av verk­­sam­­het till grann­land). – Nearshoring anspelar på offshoring. I USA syftar near­shoring oftast på Mexiko eller Kanada. Nearshore kan i andra sammanhang också betyda kustnära.

[företag och ekonomi] [ändrad 6 november 2019]

business process outsourcing

(BPO) – utkontraktering av affärs­funktioner – det inne­bär att ett före­tag betalar ett annat före­tag för att det ska sköta vissa delar av verk­sam­heten, till exempel fakturering, löne­hantering eller fastig­hets­för­valtning. BPO handlar inte om ut­kontraktering av it, utan av affärs­verk­sam­het.

[företag och ekonomi] [ändrad 22 februari 2018]

outsourcing

utläggning av delar av ett företags eller myndighets produktion eller annan verk­sam­het till ett annat företag, ofta i ett annat land. – Om ett annat, mer specialiserat, företag tar över delar av verksamheten kallas det på svenska för utkontraktering. Syftet är då ofta att fri­göra resurser för företagets eller myndigheten­s huvudverksamhet. – Om produktion eller tjänster flyttas till låglöneländer för att företagets kostnader ska minskas kallas det på engelska också för offshoring, nearshoring eller nearsourcing. – Se också multi‑sourcing och crowdsourcing. – Om man bestämmer sig för att hitta någon eller några inom organisationen som kan åta sig en upp­gift som annars skulle ha utkontrakterats talar man på engelska om insourcing. Och om man tar tillbaka något som tidigare har outsourcats kallas det för backsourcing eller resourcing. – När det gäller mindre arbetsuppgifter talar man också om jobbutläggning (out‑tasking). – Ordet outsourcing bygger på sourcing, som betyder försörjning (som i råvaruförsörjning) eller anskaffning. – Skillnaden mellan offshoring och out­sourcing är att offshoring handlar om att fysiskt flytta produktionen, som fortfarande sker i före­tagets regi, medan outsourcing innebär att man låter ett annat företag sköta produktionen. – Läs också om OEM.

[företag och ekonomi] [sourcing] [ändrad 31 augusti 2021]