outsourcing

utläggning av delar av ett företags eller myndighets produktion eller annan verk­sam­het till ett annat företag, ofta i ett annat land. – Om ett annat, mer specialiserat, företag tar över delar av verk­sam­heten kallas det på svenska för ut­kontraktering. Syftet är då ofta att fri­göra resurser för före­tagets eller myndig­hetens huvud­verk­samhet. – Om produktion eller tjänster flyttas till låg­löne­länder för att före­tagets kostnader ska minskas kallas det på engelska också för off­shoring, near­shoring eller near­sourcing. – Se också multi-sourcing och crowd­sourcing. – Om man bestämmer sig för att hitta någon eller några inom organisationen som kan åta sig en upp­gift som annars skulle ha utkontrakterats talar man på engelska om insourcing. Och om man tar tillbaka något som tidigare har outsourcats kallas det för back­sourcing eller resourcing. – Ordet out­sourcing bygger på sourcing, som betyder ’försörjning’ (som i råvaruförsörjning) eller ’anskaffning’. – Skill­naden mellan off­shoring och out­sourcing är att off­shoring handlar om att fysiskt flytta pro­duk­tionen, som fortfarande sker i före­tagets regi, medan out­sourcing innebär att man låter ett annat företag sköta pro­duk­tionen.