outsourcing

utläggning av delar av ett företags eller myndighets produktion eller annan verk­sam­het till ett annat företag, ofta i ett annat land. – Om ett annat, mer specialiserat, företag tar över delar av verksamheten kallas det på svenska för utkontraktering. Syftet är då ofta att fri­göra resurser för företagets eller myndigheten­s huvudverksamhet. – Om produktion eller tjänster flyttas till låglöneländer för att företagets kostnader ska minskas kallas det på engelska också för offshoring, nearshoring eller nearsourcing. – Se också multi‑sourcing och crowdsourcing. – Om man bestämmer sig för att hitta någon eller några inom organisationen som kan åta sig en upp­gift som annars skulle ha utkontrakterats talar man på engelska om insourcing. Och om man tar tillbaka något som tidigare har outsourcats kallas det för backsourcing eller resourcing. – När det gäller mindre arbetsuppgifter talar man också om jobbutläggning (out‑tasking). – Ordet outsourcing bygger på sourcing, som betyder försörjning (som i råvaruförsörjning) eller anskaffning. – Skillnaden mellan offshoring och out­sourcing är att offshoring handlar om att fysiskt flytta produktionen, som fortfarande sker i före­tagets regi, medan outsourcing innebär att man låter ett annat företag sköta produktionen. – Läs också om OEM.

[företag och ekonomi] [sourcing] [ändrad 31 augusti 2021]