ytupplösning

mått på en bilds detaljrikedom, angett som antal bildpunkter per längdenhet. – Upplösningen mäts på en bildskärm eller på en utskrift på papper eller annat material. Längdenheten är ofta tum, men upplösningen kan naturligtvis anges relativt vilket längdmått som helst. Ytupplösning är den traditionella betydelsen av upplösning.

[upplösning] [ändrad 9 februari 2022]

8k

bildformat för tv och bildskärmar med ungefär 8 000 bildpunkter (pixel) på bildens lång­sida. – 8k ger extra hög upp­lösning jämfört med till exempel HDTV. Produkter för 8k lanserades i slutet av 2010‑talet. – k i 8k står för tusen. Förkortningen 4k kan på samma sätt stå för bild­­format med runt 4 000 bildpunkter på långsidan. (Båda förkort­ning­arna skrivs ofta med stort K, alltså 4K och 8K, men när k står för tusen ska bokstaven k enligt internation­ell standard vara liten).

[bildskärmar] [förkortningar på 1,2,3…] [radio och tv] [upplösning] [10 december 2019]

punkttäthet

(dot pitch) – mått på upplösning hos bildskärmar. – Punkttäthet är avståndet från mitten av en bildpunkt på skärmen till mitten på den närmaste av samma färg. Mäts i millimeter. Ju lägre värde, desto högre upplösning, vilket normalt är önskvärt. På en bildskärm för persondator bör värdet vara 0,28 millimeter eller mindre. På tv‑apparater och storbildskärmar går det bra med större värden, eftersom tittarna står längre ifrån. – Observera att måttet gäller de materiella bildpunkterna på bildskärmen, inte pixlar i de bilder som visas: en pixel representeras av flera bildpunkter på bildskärmen. Skilj också mellan punkttäthet och pixelmått: punkttäthet anges i bråkdelar av millimeter och är oberoende av bildskärmens storlek, medan pixelmåttet mäts i antal pixlar, oavsett hur stora eller små de är. (Även punktgrad, bildpunktsavstånd, bildpunktstäthet.)

[bildskärmar] [upplösning] [ändrad 5 maj 2022]

rastertäthet

antal bildpunkter per tum i tryck eller i utskrift av en gråskale­bild eller i en färgseparation (de fyra bilder som behövs för fyrfärgstryck). När det gäller skrivare motsvaras det av skrivarupplösning. Anges av tradition ofta i linjer per tum, lpi (lines per inch), ibland också i celler per tum. (Måttet kan givetvis enkelt räknas om till bildpunkter per centimeter eller per annat önskat längdmått.) För att man ska få god bildkvalitet bör bildupplösningen vara högre än rastertätheten, normalt 1,5 till två gånger högre.  – På engelska: screen density. – Läs också om raster.

[skrivare] [upplösning] [tryckning] [ändrad 12 september 2020]