PTR

  1. – kort för pointer recordpost i reverse DNS, ”omvänd DNS”, alltså ett system som kan visa vilken domän som hör till en viss IP‑adress. (”Vanlig” DNS gör det omvända, alltså visar vilken IP‑adress som hör till ett omfrågat domännamn.) PTR registreras på en auktoritativ namnserver som är knuten till den domän det gäller. Det används för att förse adressinformationen i utgående e‑post med namnet på den avsändande domänen, inte bara IP‑adressen. Det finns servrar för inkommande e‑post som avvisar e‑post som bara har avsändarens IP‑adress men inte PTR‑information med domänens namn. – Kallas också för IP resolver;
  2. – kort för public test realm – i internetbaserade datorspel: utrymme där spelare kan testa nya funktioner, tillägg och rättelser innan de släpps i definitiv form. Alltså ett slags betatestning av spel.

[domäner] [förkortningar på P] [spel] [14 juni 2018]

RS-232

standard för anslutning av utrustning till datorer, till stor del föråldrad. RS‑232 reglerade bland annat utformningen av serieporten, som förr var standard på persondatorer. För industriell och vetenskaplig utrustning är kontaktdon utformade enligt RS‑232 fortfarande i bruk. – RS-232 står för Recommended standard 232. Standarden fastställdes 1960 av den numera upplösta amerikanska branschorganisationen Electronic industries association, senare Electronicis industries alliance, EIA. Standarden definierade ett antal kontaktdon med stift och motsvarande hål, och hur de skulle användas. Den tekniska utvecklingen inom datorområdet gjorde med tiden att det blev allt svårare att anpassa RS-232-kontakterna till nya behov. De började också framstå som onödigt stora, särskilt på bärbara datorer, och de var inte anpassade för utvecklingen mot allt lägre spänningar och hög datatakt. Serieporten enligt RS-232 hade ingått i den ursprungliga specifikationen för IBM PC, men 1997 fastställde Microsoft att den inte längre var nödvändig. Därefter kom nya system för sammankoppling, främst USB, som hade mindre kontakter, arbetade med lägre spänningar och var anpassade för nya användningsområden. Från mitten av 00-talet har RS-232-kontakter i stort sett försvunnit från persondatorer. – En utförlig redogörelse finns i Wikipedia.

[förkortningar på R] [inaktuellt] [sammankoppling] [standarder] [14 juni 2018]

XaaS

– kort för everything-as-a-service; anything-as-a-service:

  1. – övergripande beteckning på alla slags tjänster och funktioner som tillhandahålls av tjänsteleverantörer genom internet, som software-as-a-service (SaaS), infrastructure-as-a-service (IaaS) …;
  2. – det att ett företag skaffar alla tjänster och funktioner som det behöver från tjänsteleverantörer genom internet: allt företaget behöver äga är persondatorer och internetanslutning.

[as-a-service] [förkortningar på X] [21 maj 2018]

OKR

– kort för objectives and key results – en metod för målstyrning av företags verksamhet. Den består av mål (objectives) och nyckelresultat (key results):

  • Målet ska ange något man vill uppnå inom en bestämd tid, men det ska inte vara direkt mätbart: ”Vi ska före årets slut ha de mest nöjda kunderna i branschen.”
  • Nyckelresultat är mätbara resultat, som ska kunna anges som procenttal. En sammanvägning av nyckelresultaten visar hur nära organisationen är att nå målet. 

– Nyckelresultaten bör revideras regelbundet. Det görs ofta varje kvartal. – OKR infördes på 1970-talet av Andy GroveIntel och har senare anammats av bland andra Google.

[företag och ekonomi] [förkortningar på O] [14 maj 2018]