Rezence

tidigare namn på en teknik för trådlös laddning. Kallas numera för Airfuel Resonant (länk) och marknadsförs av Airfuel Alliance. – Den är avsedd för laddning av bärbar utrustning som mobiltelefoner. De ska kunna laddas så snart de är nära en laddare. – Tek­niken bygger på magnetisk resonans. Andra tekniker för trådlös laddning använder vanligtvis induktion. – Se också Qi.

[elektrisk ström] [namnbyte] [ändrad 7 juli 2019]

brick

 1. – to brick att förvandla till tegel­sten, att för­stena, även ”att bricka” – avsiktligt göra så att en apparat låser sig och blir oan­vänd­bar. – Verbet användes om Apples iPhone hösten 2007, när hackare i USA skrev program som låste upp tele­fonen (så att man kunde använda den på andra mobil­nät än AT&T), varpå Apple släppte en uppdate­ring som gjorde att upp­låsta telefoner blev oan­vänd­bara. – Se också unbrick;
 2. – tungt batteri för bärbar utrustning. – Juice a brickladda ett batteri.

[elektrisk ström] [jargong] [mobilt] [ändrad 13 september 2019]

laddning

 1. – (loading) – överföring av en datamängd från det ställe där de lagras till ett annat ställe, där in­for­ma­tionen sparas eller används. Man talar om ner­ladd­­ning, upp­ladd­ning och sidladdning samt om omladdning;
  • – (förr) – inläsning av ett program från lagringsminne till arbetsminne för att det ska kunna köras;
  • (förr) – montering av band i bandstation, anslutning av annat yttre lag­rings­minne;
  • (numera, i överförd bemärkelse) – aktivering av en modul eller en funk­tion i ett pro­gram; aktivering av ett skript.

  – Att ta bort något som har laddats kallas på engelska för to unload, un­load­ing. Det är ett ord som numera mest används om att deaktivera en modul eller funktion i ett mjukvarusystem. Det innebär att modulen inte längre är inläst i arbetsminnet och alltså inte belastar datorn. Det finns inget bra svenskt ord som direkt motsvarar unload, utan man brukar säga ta bort eller deaktivera.

 2. – om batterier: charging.

[elektricitet] [it-system] [minnen]

USB power delivery

(USB PD) – standard för kraftfullare strömförsörjning genom USB. – Upp till 100 watt ska kunna levereras genom USB‑sladd till flera sammankopplade apparater. Spänningen är 20 volt mot tidigare 5 volt. Standarden tas i bruk under 2014. – Med den tidigare USB‑standarden kunde bara utrustning med låg strömförbrukning få ström genom USB. Med USB PD ska man kunna driva en person­dator genom USB. – USB PD kan fungera i båda riktningarna: datorn kan driva hård­disken, och hård­disken kan driva datorn, bero­ende på vilken av dem som är an­sluten till elnätet. USB PD väntas leda till att behovet av batterielimi­na­torer minskar, eftersom allt fler vägg­uttag för el också har uttag för USB. – Ob­servera att USB PD inte är en standard för hur USB‑kontakterna ska se ut. Det är en standard för hur data och elektrisk ström ska överföras tillsammans. Men i praktiken används USB PD med kontakten USB type‑C (USB‑C). – Läs mer på usb.org.

[elektrisk ström] [sammankoppling] [usb] [ändrad 5 februari 2018]

bredband genom elnätet

(digital powerline, dpl) – överföring av data mellan användare och internet­­opera­tör genom det vanliga elnätet. Kan ske med flera megabit per sekund. Data­­flödet går i samma ledning som den vanliga strömmen. Den digitala signalen omvandlas till en analog signal med en teknik som påminner om vanliga modem och läggs som en svag våg­rörelse (modul­e­ring) ovanpå den vanliga växel­strömmen på 50 hertz. Ett elnäts­modem hos abonnenten läser av data­trafiken och omvandlar den till en digital signal igen, samt om­vandlar ut­gå­ende trafik på omvänt sätt. –Det finns två sätt att för­medla bred­band via elnätet:

 1. – elnätet mellan trans­formator­stationen och fastig­heten används som access­nät i stället för tele­nätet eller kabeltv-nätet. Trans­formator­stationen är ansluten till internet på vanligt sätt (genom optisk kabel). Detta har det experimenterats med, men det är mycket ovanligt;
 2. – elledningarna inne i huset används som lokalt nät­verk, se nätverk genom el­uttag och home­plug. Detta är rätt vanligt.– Ett problem med bred­band genom elnätet är att el­ledningarna med data­trafik fungerar som radio­antenner och kan störa radio­mot­tagningen i närheten. –Bred­band genom elnätet kallas på engelska också för broad­band over power line, bpl, power line communi­cation och power line connection, plc.

Power

 1. – en familj av pro­ces­sorer som har ut­veck­lats av IBM. Mest känd är kanske PowerPC, men det finns andra Power­proces­so­rer som Power4 och Power5. Powe­rproces­so­rerna är RISC-pro­ces­sorer, och det gemen­samma för dem är vad som kallas för en arki­tek­tur, Power­arki­tek­turen. – Läs mer hos IBM (länk);
 2. – en standard för trådlös elöver­föring – se Power 2.0;
 3. – allmän betydelse: kraft, effekt, servo- (power steering – servostyrning);
 4. – i matematik: potens – 8 to the power of 9 – 8 upphöjt till nio; power law – se potenslag.

[elektrisk ström] [matematik] [processorer] [ändrad 14 november 2018]

Power 2.0

en standard för trådlös laddning av mobiltelefoner och annan bärbar elektronik. En laddare ska till exempel kunna vara inbyggd i en bordsyta. – Power 2.0 utvecklades av orga­nisa­tionen Power matters alliance, som numera ingår i Airfuel Alliance (airfuel.org). Power 2.0 omfattar flera sätt att överföra elektrisk energi trådlöst, och även tekniker för kommunikation mellan laddaren och telefonen. – Tek­niken Rezence (numera Airfuel Resonant) räknas från februari 2014 som en variant av Power 2.0. – Jäm­för med den kon­kur­re­rande standarden Qi. –Läs också om tillägget 2.0.

[elektrisk ström] [mobilt] [ändrad 7 juli 2019]

Power matters alliance

(PMA) – numera del av Airfuel Alliance – tidigare: en bransch­orga­nisa­tion för trådlös laddning av mobiltelefoner och annan bärbar elek­tronik. PMA stöder stan­darden Power 2.0. – PMA grundades 2012 av Procter & Gamble och Powermat Technologies. PMA slöt i februari 2014 samarbetsavtal med Alliance for wire­less power†, A4WP, som före­språkade en annan teknik för trådlös ladd­ning, Rezence† (numera Airfuel Resonant). I november 2015 gick de två orga­nisa­tion­erna samman i Airfuel Alliance. – Jäm­för med Qi.

[elektrisk ström] [organisationer] [ändrad 7 juli 2019]

Qi

standard för trådlös laddning av mobiltelefoner och annan bärbar elektronisk utrustning. – Alla Qi‑märkta produkter ska kunna laddas på alla Qi‑märkta laddare. Laddningen sker med induktion, alltså med samma teknik som används i en del eltand­­borstar och vatten­­kokare. Laddaren är en platta eller matta. – Qi‑standarden har utvecklats av branschorganisationen Wire­less power con­sortium, WPC (länk). Bakom WPC står bland andra Nokia, Samsung och Sony. Ikeassystem för trådlös laddning bygger på Qi (se denna pdf: länk), liksom Apples nerlagda projekt AirPower†. – Se också Airfuel Alliance.

[elektrisk ström] [mobilt] [ändrad 1 april 2019]

Green Grid

The Green Grid – bransch­orga­nisa­tion som strävar efter mer effektiv användning av resurserna i data­center. I synner­het när det gäller elektrisk kraft. The Green Grid har defini­erat effek­tivi­tets­måttet power usage effective­ness, pue. – Se thegreengrid.org.