bredband genom elnätet

(digital powerline, dpl) – överföring av data mellan användare och internet­­opera­tör genom det vanliga elnätet. Kan ske med flera megabit per sekund. Data­­flödet går i samma ledning som den vanliga strömmen. Den digitala signalen omvandlas till en analog signal med en teknik som påminner om vanliga modem och läggs som en svag våg­rörelse (modul­e­ring) ovanpå den vanliga växel­strömmen på 50 hertz. Ett elnäts­modem hos abonnenten läser av data­trafiken och omvandlar den till en digital signal igen, samt om­vandlar ut­gå­ende trafik på omvänt sätt. –Det finns två sätt att för­medla bred­band via elnätet:

  1. – elnätet mellan trans­formator­stationen och fastig­heten används som access­nät i stället för tele­nätet eller kabeltv-nätet. Trans­formator­stationen är ansluten till internet på vanligt sätt (genom optisk kabel). Detta har det experimenterats med, men det är mycket ovanligt;
  2. – elledningarna inne i huset används som lokalt nät­verk, se nätverk genom el­uttag och home­plug. Detta är rätt vanligt.– Ett problem med bred­band genom elnätet är att el­ledningarna med data­trafik fungerar som radio­antenner och kan störa radio­mot­tagningen i närheten. –Bred­band genom elnätet kallas på engelska också för broad­band over power line, bpl, power line communi­cation och power line connection, plc.