bredband genom elnätet

(digital powerline, DPL) – överföring av data mellan användare och internet­­opera­tör genom det vanliga elnätet. Kan ske med flera megabit per sekund. Dataflödet går i samma ledning som den vanliga strömmen. Den digitala signalen omvandlas till en analog signal med en teknik som påminner om vanliga modem och läggs som en svag våg­rörelse (modulering) ovanpå den vanliga växelströmmen på 50 hertz. Ett elnätsmodem hos abonnenten läser av data­trafiken och omvandlar den till en digital signal igen, samt om­vandlar ut­gå­ende trafik på omvänt sätt. – Det finns två sätt att för­medla bred­band via elnätet:

  1. – elnätet mellan trans­formator­stationen och fastig­heten används som access­nät i stället för tele­nätet eller kabeltv-nätet. Transformatorstationen är ansluten till internet på vanligt sätt (genom optisk kabel). Detta har det experimenterats med, men det är mycket ovanligt;
  2. – elledningarna inne i huset används som lokalt nät­verk, se nätverk genom eluttag och home­plug. Detta är rätt vanligt. – Ett problem med bred­band genom elnätet är att el­ledningarna med data­trafik fungerar som radioantenner och kan störa radio­mot­tagningen i närheten. – Bred­band genom elnätet kallas på engelska också för broad­band over power line, BPL, power line communi­cation och power line connection, PLC.

[elektrisk ström] [nätverk] [ändrad 18 augusti 2013]