octillion

engelska för talet 1027, på svenska: tusen kvadriljoner. (På svenska skulle ordet oktiljon stå för 1048.)

[tal] [ändrad 22 maj 2018]

kvadriljon

en svensk kvadriljon är en miljon triljoner eller 1024. Ordet bör inte användas, i varje fall inte utan tydlig förklaring. Multipel­prefixet för en kvadriljon är yotta. – En kvadriljon är en miljon triljoner, och en miljon kvadriljoner blir i sin tur en kvintiljon. – Samma ord på engelska, quadrillion, står för ett mycket mindre tal, nämligen 1015, vilket mot­svarar tusen svenska biljoner. En svensk kvadriljon (1024) heter septillion på engelska. – Se långa skalan och korta skalan.

[tal] [ändrad 13 december 2017]

kvintiljon

på svenska: 1030, alltså ett tal som skrivs med en etta följd av 30 nollor. Med andra ord: en miljon kvadril­joner. – Ordet kvintiljon är vedertaget, men bör ändå inte an­­vändas, åt­minstone inte utan tydlig förklaring.  Multipelprefix för kvintiljon är quetta. – Det engelska ordet quintillion står för ett mindre tal, 1018, på svenska en triljon. En svensk kvintiljon (1030) heter nonillion på engelska. En miljon (svenska) kvintil­joner blir en sextiljon. – En tabell över namn på stora tal finns här.

[tal] [ändrad 19 november 2022]

biljon

tusen miljarder (1012) på svenska och de flesta europeiska språk (fast då ofta med lite annan stav­ning). Men på engelska är en billion där­­emot det­samma som en svensk miljard (109). Ordet biljon bör därför inte användas utan förklaring. Ordet introducerades av den franska 1400‑talsmatematikern Jehan Adam (se Wikipedia) som kallade det för bymillion – en miljon miljoner eller en miljon upphöjd till två. Han myntade också benämningen trimillion för triljon. – En tabell över namnen på stora tal finns här. Multipelpre­fixet för biljon är tera, och en biljon­­del anges med piko. – Se också tebi. – Se också billion laughs.

[matematiska tal] [ändrad 20 september 2019]

googol

Teckning av sagomonster som krälar på alla fyra.
The Google enligt V C Vickers.

ett stort tal som skrivs som en etta följd av hundra nollor (med vanlig decimal notation). – Talet googol definierades av den amerikanska matematikern Edward Kasner runt 1920; namnet hittade hans systerson Milton Sirotta på. Talet blev känt 1940 genom Kasners populär­veten­skapliga bok Mathematics and the imagination (svensk översättning Matema­tiken och fantasien, 1943). – Talet googol­plex, även det definierat av Kasner, är 10 upphöjt till googol (alltså en etta följd av googol nollor). – Sök­motorn Google är upp­kallad efter talet googol. – Fördjupning: Författaren och konstnären Vincent Carter Vickers gav 1913 ut barnboken The Google Book (länk). Där är Google en sagovarelse. Senare dök seriefiguren ”Barney Google” upp i serien Snuffy Smith (Tjalle Tvärvigg), och ordet google användes också i en populär sång på 1920‑talet. Så det antas att Milton Sirotta var påverkad av populär­kulturen när han hittade på ordet googol. Sökmotorns stavning är alltså en omedveten återgång till ursprunget.

[för- och bihistoria] [tal] [ändrad 1 september 2019]

långa skalan

(the long scale) – det system för benämning av mycket stora tal som kallar tusen miljoner för en miljard. Alltså som vi gör i Sverige. Med undan­tag just för ordet miljard (och följ­akt­ligen också för biljon) står varje ny be­näm­ning för ett tal som är en miljon gånger större än det före­gående.

Namn Värde Engelskt namn (den korta skalan)
miljon 106 million
miljard 109 billion
biljon 1012 trillion
tusen biljoner (för biljard etcetera, se nedan) 1015 quadrillion
triljon 1018 quintillion
tusen triljoner 1021 sextillion
kvadriljon 1024 septillion
tusen kvadriljoner 1027 octillion
kvintiljon 1030 nonillion
tusen kvintiljoner 1033 decillion
sextiljon 1036 undecillion

– Läs också om motsvarande multipelprefix.

– Nya benämningar bildas med latinska räkneord. – Den långa skalan, där varje namn (utom miljard) står för ett tal som är en miljon gånger större än det före­gående, används i större delen av Europa, inklusive Sverige, men inte i USA och numera officiellt inte heller i Stor­britannien. USA och Storbritannien använder den korta skalan, där tusen miljoner kallas för one billion, och där varje nytt ord står för ett tal som bara är tusen gånger större än det före­gående. – Ob­servera att matematiker och naturvetenskapare numera undviker alla dessa be­nämningar, just därför att de har olika betydelse på olika språk. Talen anges i stället med siffror, som 109 för en miljard, och ut­läses till exempel ”tio upphöjt till nio”. På svenska används ibland biljard för tusen biljoner, triljard för tusen triljoner och så vidare. De benämningarna anses inte lämpliga av matematiker. – Läs mer i Wikipedia och i en artikel i Språktidningen. – Se också crore och lakh.

[språktips] [tal] [ändrad 10 april 2020]