RSA-tal

ett antal semiprimtal som användes i en tävling anordnad av säkerhetsföretaget RSA. – Semiprimtal är tal som har exakt två primfaktorer. Tävlingen, som utlystes 1991 och avslutades 2007, gick ut på att de tävlande skulle finna primfaktorerna för talen. – RSA‑talen betecknas med nummer som anger antal siffror i respektive semiprimtal. Det lägsta RSA‑talet var RSA‑100, som snabbt löstes. Det finns 54 RSA‑tal och 20 av dem har hittills faktoriserats (november 2019). Det högsta RSA‑talet är RSA‑2048, som troligen inte kommer att faktoriseras inom överskådlig framtid. – RSA‑tal upp till RSA‑576 (samt RSA‑617) har nummer som anger antalet decimala siffror i talet, högre nummer anger antalet binära siffror. – Benämningen RSA‑tal används ofta om antalet siffror i krypteringsnyckeln för RSA‑algoritmen. – På engelska: RSA numbers.

[kryptering] [tal] [6 december 2019]

crore

indiskt och persiskt räkneord för tio miljoner. – Läs också om lakh.

[tal] [ändrad 11 november 2018]

trillion

engelska för 1012, alltså det som på svenska kallas för en biljon. Tabell över namnen på stora tal på engelska och svenska finns här.

[tal] [ändrad 26 januari 2018]

reella tal

sammanfattande term för heltal, rationella tal (bråk) och irrationella tal. Det är de tal som förekommer i vanliga matematiska beräkningar. När matematiker talar om tal menar de ofta reella tal. – Reella tal kan skrivas med siffror, även om de irrationella talen måste avrundas. Man kan också säga att de reella talen kan visas som punkter på tallinjen – de kan ordnas i storleksordning, men det går inte ens i teorin att ordna alla reella tal i storleksordning. Det finns nämligen inget sätt att generera alla reella tal. – På engelska: real numbers. – Reella tal har fått sitt namn i efterhand som motpart till de så kallade imaginära talen. – De beräkningsbara talen är en delmängd av de reella talen.

[tal] [ändrad 11 oktober 2018]

miljon

(106) heter likadant på engelska (million) och svenska. För större tal blir det olika. Tabell över namnen på stora tal finns här. Multipelprefixet för miljon är mega.

[tal] [ändrad 15 oktober 2018]

lakh

100 000 (105). Ordet används i Indien och angränsande länder, även på engelska. – Läs också om crore.

[tal] [ändrad 11 november 2018]

heltal

tal som kan skrivas med siffror utan decimaler (betydelse 2). Hel­tal är de positiva hel­talen 1, 2, 3…, de negativa hel­talen -1, -2, -3… och talet noll. – På engelska: integers. – Jäm­för med naturliga tal.

[tal] [ändrad 20 december 2018]

irrationella tal

alla tal som inte är heltal och som inte heller kan skrivas som bråk (rationella tal). – Kända exempel är kvadratroten ur två och pi. De måste avrundas när man skriver dem med siffror. Om man börjar skriva ett irrationellt tal med siffror får man ett tal som har ett oändligt antal decimaler (be­ty­delse 2), och som saknar mönster som upprepar sig. Det går inte att räkna ut irrationella tal exakt, eftersom de har oändligt många decimaler: man kan bara komma närmare och närmare det exakta värdet. – På engelska: irrational numbers. – De irrationella talen är en del av de reella talen.

[tal] [ändrad 15 oktober 2019]