VR-kub

(cave) – rum där virtuell verk­­lig­­het fram­­ställs genom att rörliga bilder visas på alla väggarna, ibland också på tak och golv. (Se om­slut­ning.) Ofta är det tre­­dimen­­sio­nella bilder som kräver speci­ella glas­­ögon. Bilderna bygger på tre­­dimen­­sio­nella rit­ningar av verkliga före­te­elser eller fantasi­världar. – En för­del med VR‑kuber jäm­fört med VR‑hjälmar är att datorn slipper rita om bilderna varje gång som tittaren rör på kroppen. Tittaren brukar kunna vandra i den virtu­ella världen genom att an­vända ett slags hand­hållen mus. En annan fördel med VR‑kuber är att flera tittare kan vara med sam­tidigt. – VR‑kuber kallas ofta bara för kuber. Den engelska be­teck­ningen cave betyder natur­ligt­vis grotta, men ut­tyds ibland som cave automated virtual environment, en så kallad re­kursiv för­kort­ning.

[virtuell verklighet] [3d] [ändrad 21 januari 2018]

metaverse

metaversum, metavärld (av meta och universe) – ett annat ord för cyber­rymden, alltså den upplevda verklighet av text, ljud och bild som är till­gäng­lig genom internet. – Ordet meta­verse infördes 1993 av den ame­ri­kan­ska för­fat­taren Neal Stephen­son (länk) i romanen Snow­crash. Det har blivit vanligt som beteckning på den alternativa värld av tre­dimen­sion­ella miljöer som man kan nå i dator­spel för flera användare, eller i speciella gemen­skaper. Användare repre­sen­teras i meta­versum av rörliga grafiska figurer (avatarer) som alla användare kan se. Man kan också foga in video från video­kameror. Miljön i metavärlden kan göras om av an­vänd­ar­na, och i vissa metavärldar, som Second life, kan man köpa och sälja (virtuell) tomtmark. – Läs mer på den ameri­kanska webb­sidan Metaverse roadmap (länk).

[virtuell verklighet] [ändrad 26 september 2017]

VR-hjälm

Gammalmodig vr‑hjälm. Foto: NCSA.
Gammalmodig VR-hjälm. Foto: NCSA.

föregångare till VR‑glasögon. Den gav bäraren en illusion av att hon befann sig i en annan värld, genererad av ett datorprogram (en virtuell värld). En VR‑hjälm täckte stora delar av huvudet och hade små bildskärmar för ögonen, ofta också små hög­talare för öronen och inbyggda rörelsesensorer som skickade data om huvudets rörelser till styrdatorn. Datorprogrammet anpassade i realtid bilderna som visades till hu­vud­ets rörelser så att bäraren skulle uppleva den vir­tu­ella omvärlden som stabil. Anslut­ningen till styrdatorn var ofta en sladd. VR‑hjälmar användes på 1980- och 1990‑talen, men sedan dess har utrustningen krympt och anslutningen blivit tråd­lös, så nu är VR‑glasögon en bättre term. – På engelska: head-mounted display, HMD.

[virtuell verklighet] [ändrad 21 januari 2018]

blandad verklighet

(mixed reality) – virtuell verklighet som verkar höra ihop med den materiella verk­lig­heten. Alltså ungefär som i en film där dator­animationer blandas med filmfoto, men med den skillnaden att blandad verk­lig­het genereras i realtid. Användaren upplever blandad verk­lig­het genom en VR‑hjälm eller inter­aktiva glas­ögon. – Skill­­naden mellan blandad verklighet och för­stärkt verk­lig­het (augmented reality) är inte skarp, men i för­stärkt verk­lig­het är de virtuella inslagen (till exempel text) lätta att urskilja, medan blandad verk­lig­het vill ge en illusion av att de virtuella inslagen ingår i samma värld som de materiella. – Se också Micro­soft Hololens.

[användargränssnitt] [virtuell verklighet] [ändrad 18 december 2018]